יבכמ רפכ

1994 רבוטקואםינב לולסמהז חסונב .יבכמה רפכב םיריעצו םינב ירדסה לש ןכדועמ חסונ הזב שגומ
ףופכב ,ןויסינהו ןמזה חורב תורהבהו םינוקית אלא ,םייוניש ןיא
.הפיסאהו תוריכזמה תוטלחהלאובמ

םע תויורשפא רפסמ קשמה ינב ינפב חתופ יבכמה רפכב םינבה לולסמ
.יאבצה תורישה םויס

ךשמהל תוירחא תחקלו םירבחכ ףרטצהל םינבל ארוק יבכמה רפכ ץוביק
.החימצו תוחתפתה ןוויכל טבמ םע ,םוקמב הרבחהו קשמה לש םויקה

לבקתתש ,םינבה ןמ דחא לכ לש תישיאה הטלחהה תובישחל ךורע ןיא
הב תוסנתה תפוקתכ הכורא הפוקת תרדגומ ,ןכל .תעד לוקיש ךותמ
תויורשפא ןוחבל םגו יבכמה רפכב םוימויה ייח תא בורקמ ריכהל ולכוי
.תורחא

םע תוחפשמ ילעב םניאש ,תונבלו םינבל םידעוימ םילולסמהו םירדסהה
.28 ליג דע ,םידלי

תוירחאבו תוצעייתהב דימת ,םילולסמה לש םינוש םיבוליש עצבל ןתינ
.קשמה תודסומ!בושח

תא בוזעל וא יבכמה רפכב תורבחל לבקתהל וילע ,28 ליגל ןבה עיגהב
.יבכמה רפכ בזוע רדגב והירה ,תורבחל לבקתיי אל םא .ץוביקה

.תיללכה הפיסאב ךכ לע העדוה אובתיללכ

.םינב ,ןב םשריי תוחונה תניחבמ ,תונבלו תבל םג הנווכה ןלהל - ןב .א

םינב לולסמ םויס ירחא תורבחל ולבקתיי קשמ ינב - תורבחל הלבק .ב

ליגל אבצה םויס ןיב איה תודמעומ תפוקת .רחא טלקנ לככ ,(28 ליג דע)
.28

תנשו אבצב תוריש ללוכ ,םינבה לולסמ תפוקתב - םיתוריש ןתמ .ג
רפכ ירבחל םינתינה םיתוריש ןבה לבקי ותדובעל הרומתבו תוריש
.יבכמה

תוחפל דובעל ןבה תא תבייחמ םילולסמהמ דחאב הריחב לכ - תובוח .ד
.יאבצה תורישה םות ירחא ,קשמב הנש יצח

םהירוהש קשמ ינב קר םינושה םילולסמב הריחבל םיאכז - תואכז .ה
.ץוביק ירבח

לבקי ,"שפוח תנש"ב םינבה לולסמ תרגסמב רחבש ,קשמ ןב - רויד .ו
תדעוו ריעצ רוד תדעו תוטלחה יפלו תויורשפאל םאתהב ,חוריא רדח
תויעב וירוהל ריאשי אלו ולאה תודסומה תושקב תא אלמי ןבה .תורידה
.תורותפ אל

ללוכ ,ישיא ביצקת רפסה תיב םויס םוימ לבקמ ןב לכ - םיביצקת .ז
לודג ביצקת אוה הז ביצקת .טוהיר ביצקת םג אצמנ ביצקתב .ףיקמו
תרימש יאמ האצותכ האב הז ביצקת לש ותואיצמ) םינש רפסמל שורפה
.(םיררחתשמו םילייחל רבעב ןתינש ,יסיסבה דויצה

הנש ךשמב קשמב דבועה ןב קר יאכז ,שפונ ביצקתל ומכ ,הז ביצקתל
.האלמ

.לולסמ לכב תוסחייתה הנשי ביצקתה אשונל

םירזוחו שפוח תנשל ואציש ,םינבל דחוימ רדסה - תוחרוא רדסה .ח
:רדסהב םימי שדוח לעמש הפוקתל

.ןמז ותואב תויורשפאה יפל ןתניי רויד

.שפונו טוהיר ביצקת אלל ישדוח ביצקת

.םישדוח השולש לכ תוחרואה רדסה שודיח

תקספה לע טילחהל יבכמה רפכ תודסומ םיאשר גירח הרקמב
.רדסהה

חוודל בייח ,ה/רבח איבמ רשא קשמ ןב - קשמ ןב לש רבח רדסה .ט
לע המיתחל עיגהל ידכ ,תורבח לש םיישדוח רחאל ה/ריכזמל ךכ לע
.תודסומה תוטלחה יפל ,הז רדסהםילולסמה

.ליגרה לולסמה

.(שפוח תנש) תוקתנתה תפוקת

.(םידבוע םידמול םיריעצ) ע"לצ רדסה

.ץוביק - םיריעצ רדסה

?םייק דוע םאה .הנש יצח דע ל"וחל העיסנטוריפליגרה לולסמה .א

תא קימעהלו שדחל תנמ לע ,יבכמה רפכב ההשיי אבצהמ רזוחש ןב
.ץוביקה ןיבו םיריעצה ןיב רשקה

.הנש לש הפוקתל איה ריעצ רוד תדעו תצלמה

.רדגומ ןמזב היולת הניא וז הפוקת ,תורחא תוטלחה יפ לע ,םויהתוקתנתה תפוקת .ב

דע לש הפוקתל "שפוח תנש"ל תאצל לכוי ,ומצע תושרב תויחל רחובה ןב
.םייתנש

תמדקומ תוריש תנשב ויהש ,םיריעצ .25 ליג דע איה תוקתנתהה תפוקת
.26 ליג דע הפוקתה תא ךישמהל ולכוי ,רתויו הנש ךשמב עבק אבצב וא

.הכראהל תנתינ הניא הפוקתה

:םה םיללכה

ותאיצי ינפל ץוביקב ויתובוח לכ יוסיכל גאדיי וז הפוקתל אצויה ןב .1

.רבזגהו ה/ריכזמה םע םיניינע רוגסייו

.ותטלחה תא ץוביקה תודסומל עידוהל ריעצה לע הפוקתה םותב .2

רשק רוציי ,המויסב וא הפוקתה ךלהמב ץוביקל רוזחל רחבש ,ןב .3
.תולבוקמה םיכרדב רוביצל ךכ לע עידויש ,ה/ריכזמה םע ןושאר

,םיסמ ימולשתל רושקה לכב תילכלכ תואמצעב יח לולסמל אציש ןבה .4
ומולש תחטבהל ץראב םימייקה םיחוטיבה לכ רובע םולשתל גואדל וילע
.ותואירבו

.ותאיצי םוימ םימי שדוח ךותב ורדח תא הנפי ןבה .5

הפוקתב חוריאל ףירצב םירדח רפסמ םימייק ריעצ רוד תדעו תושרל .6
.(!)ישיא וניא רדחה .וז

.אפקומ קתווה וז הפוקתב .7

בייח ,"שפוחה תנש" תפוקת ךותב תומיוסמ תופוקתל רזוחה ןב .8
ליחתהל וילע םימי 3 ךות .ריעצ רוד תדעוולו ה/ריכזמל ךכ לע עידוהל
.תויונרותבו קשמב הדובעב

.םימי שדוח לש איה םומינימ תפוקת

.תיאופר הנושאר הרזעו ןופלט ,לוכרמ ביצקת ןבה לבקי וז הפוקתב

רדסה" יפל לבקתיי ,שדוחל לעמש הפוקתל רזוחה ,"שפוח תנש"ב ןב .9
.יונישל דע "תוחרואע"לצ רדסה .ג

ירגובל דעוימ אוהו 1992 טסוגואב הפיסאב הנושארל לבקתה ע"לצ רדסה
תולבגמ תורמל ,םידומילל תאצל םינבל רשפאל ותרטמ .28 ליג דע אבצ
תועיבשל לעופו טרופמ ןונקתה .הנתמהב ךרוצ אלל ,תושק תויביצקת
.םייתנש רבכ וננוצר

תורעה

.28 ליג אוה םידומילה םויס ליג יכ שיגדהל יוצר

.עובשב םיאלמ דומיל ימי השולש תוחפל - םידומילה ףקיה

.הנש יצח - קשמב הדובע לש םומינימ תפוקת

לוכי ,ליגה תניחבמ ,ןיידעו םירחאה םילולסמהמ דחא לכב רחבש ימ
הנש יצח לש הדובע תפוקת רחאל ףרטצהל לכוי ,ע"לצ לולסמל ףרטצהל
.קשמבץוביק - םיריעצ רדסה .ד

,ל"הצמ רורחשה רחאל ץוביקב ראשיהל םיריעצ ךושמל הז םכסה תרטמ
.קשמב הדובעה ךרעמ רופישו רשקה תקמעה םשל

ריעצה וילע םימתוח .(םישדוח 12) שארמ הנשל ןנכותמ הז רדסה .1
.רבזג ,קשמ זכרמ ,ה/ריכזמ :םיאבה םידיקפתה ילעב תשולשמ םיינשו

.רורחשה םוימ םיישדוח לש ןמז קרפ ךותב םתחיי הז םכסה .2

םיביצקתל ףסונב ,רלוד 4,500 ריעצה לבקי הדובעה ישדוח 12 םותב .3
."שפוח תנש" לולסמל תאצל לכויו םיישיאה

רחאל ,(םידומיל) ע"לצ לולסמל ףרטצהל ןבה לכוי האיציה רחאל .4
.(םומינימ) הנש יצח לש תפסונ הדובע תפוקת

.העצה קר יהוז - ןמזל םאתהב םייונישל ןותנ


Last updated: February 9, 2000