מסלול צעירים - קיבוץ מענית
הוחלט במועצת הקיבוץ בישיבה מס. 14 מ-24/3/03
אל חברי הקיבוץ,
אל הצעירים במסלול,

שלום,

בחודשים האחרונים הובילה ועדת בנים דיון בתקנון מסלול צעירים (עד גיל 28). מסלול זה יוסד במענית לפני 9 שנים ומאז המועצה מעדכנת ומחדשת אותו מעת לעת.
במסגרת הדיון נערכו מספר מהדורות ונבדקו מספר חלופות.
בסופו של דבר התקיים דיון מפורט במועצת הקיבוץ. המועצה החליטה לגבי הנוסח המעודכן.

מצורף כאן הנוסח המלא והמעודכן של תקנון מסלול צעירים והנספחים לו. נוסח זה תקף וקובע החל מיום אישורו - 24.03.03. יישום תעריפי שכר הדירה ודמי התושבות יעודכן עד תוך 3 חודשים.

אורית חמו
תקנון מסלול צעירים במענית (עד גיל 28)
הערות:
הכיתוב בלשון זכר, אך מתייחס לבנים ובנות כאחד;
התקנון אושר בקלפי לראשונה ב-6.1.94; בהמשך, בתאריכים: 4/95, 2/98, 2/99, 3/00, 1/01, 3/03 החליטה מועצת הקיבוץ על עדכונים לתקנון.
א. כללי
1. קיבוץ מענית מהווה בית לבנים.
2. הקיבוץ רואה בבנים חלק חשוב מקהילה צומחת וחזקה לדורות הבאים, ויפעל לשלב את הצעיר בחיי היום- יום של הקיבוץ.
3. יישום מסלול צעירים מוטל על מועצת הקיבוץ דרך ועדת בנים. מרכז הועדה יישב במועצת הקיבוץ, ויעמוד בקשר עם הבנים
4. אחריות הוועדה על הבנים - החל מ-1 ביולי שנת סיום י"ב של קבוצת הגיל.
5. להורים יש עניין אישי וקהילתי בהישארות הבנים בקיבוץ. ההורים יהיו מעורבים ביישום התקנון, וייקחו אחריות על חלקם של הבנים בו.
ב. מטרות המסלול
1. לאפשר לצעיר גמישות בחיפוש דרכו בחיים, דרך הכוללת עצמאות עם אחריות, תוך שמירה על הקשר של הצעיר עם הקיבוץ.
2. לתת תמיכה בגין זכות הורים כחברי קיבוץ, בלימודים גבוהים בהשגת תואר, או בהכשרה מקצועית.
3. בחינה הדדית של האפשרות להיקלט במענית.
ג. מסלול הצעירים
1. כול בן לחברי קיבוץ, אשר גדל והתחנך בקיבוץ, ייכנס למסלול צעירים. בן במסלול צעירים נמצא במעמד תושב מועדף.
2. הצעיר ייכנס למסלול זה מייד עם שחרורו מהשירות הצבאי הסדיר, או למי שאינו מתגייס - 6 חודשים לאחר סיום י"ב: ב-1 בינואר בשנה העוקבת.
3. תקופת קדם הגיוס, מאז סיום יב', מוגדרת ומוסדרת בתקנון 'נוער נוער' וגם היא באחריות ועדת בנים.
4. עם כניסת הצעיר למסלול, יוזמן לפגישה עם מרכז ועדת בנים.
5. בן במסלול, הרוצה להעלות נושא לדיון, יתאם זימון לישיבת ועדת בנים עם המרכז.
6. ועדת בנים תעמוד בקשר עם מוסדות הקיבוץ מחד ועם הצעירים במסלול מאידך.
ד. עבודה ושכר
1. הצעיר אחראי לדאוג לפרנסתו.
2. ועדת בנים בשיתוף עם יחידת מש"א יעשו את מרב המאמצים לשלב את הבן בעבודה בקיבוץ ובתאגידיו, אם יבחר בכך הצעיר. מקום העבודה יוצע ע"י הקיבוץ תוך התחשבות ברצון הצעיר. הצעיר חופשי, כמובן, לעבוד מחוץ לקיבוץ.
3. הצעיר, שיבחר לעבוד בקיבוץ ובתאגידיו, יעבוד כשכיר בתלוש שכר. גובה השכר יהיה משכר מינימום בישראל ומעלה. השכר יהיה נתון להחלטת מנהל הענף, בתיאום מוקדם ובפיקוח מש"א. קביעת השכר תיעשה בכתב בין רכז הענף או התאגיד הקיבוצי, הצעיר ומח' מש"א. במקרה של הורה המעסיק בן, ייקבעו תנאי השכר ע"י גורם אחר בענף, או ע"י מש"א.
4. הקיבוץ יעשה מאמץ לעזור לצעיר להשיג את המענקים השונים הניתנים למסיימי צבא.
5. כול מענק, שי או זכאות אחרת שתגיע לצעיר מהענף - תימסר לו בתלוש השכר.
ה. לימודים ושכר לימוד
1. זכאות למימון לימודים תהיה לצעיר אשר שני הוריו הם חברי קיבוץ בפועל, או שאחד ההורים נפטר בהיותו חבר קיבוץ בפועל.
2. במידה ואחד ההורים אינו חבר קיבוץ, זכאי הבן למימון מחצית הסכום.
3. המימון יתאפשר עבור עד 4 שנות לימוד בתעריף עד גובה שכר לימוד באוניברסיטאות.
4. התשלום עבור הלימודים ייעשה כנגד קבלות שכ"ל מן המוסד בו לומד הצעיר, ויתפרס ע"פ משך תקופת הלימודים.
5. צעיר המקבל מלגת לימודים מהמוסד בו הוא לומד, יהיה זכאי גם למימון מלוא שכ"ל מהקיבוץ (בגובה שכ"ל 4 שנות אוניברסיטה), כנגד הצגת מסמכים מתאימים.
ו. תשלומים
1. הצעיר ישלם עבור כול השירותים והמוצרים הישירים שהוא מקבל במענית: שכ"ד, מרכול, סלולר, רכב, טלפון וכו', וההתחשבנות תבוצע מול הצעיר.
2. עבור מזון, נסיעות, כביסה וחשמל - ישלם הצעיר תעריף כמו חבר קיבוץ.
3. הצעיר יהיה זכאי להשתמש ברכבי הקיבוץ בעלות הזהה לחברי הקיבוץ, ועפ"י החלטות ו. רכב.
4. הצעיר יהיה זכאי לקבל דירה ראויה בתשלום דמי תושבות (ראה נספח ב').
5. הדירה תינתן לצעיר לקראת סיום כתה י"ב.
6. חיוב דמי תושבות יהיה חודש מסיום השירות הצבאי הסדיר.
7. בן הזקוק לדירה יודיע למרכז ו.בנים לפחות חודש מראש. במידה ויבטל הצעיר את הזמנת הדירה בהתראה של פחות מחודש, ולא יימצא דייר אחר- יחויב בשכר של חודש אחד.
8. עם הכניסה לדירה יחתמו הצעיר ונציג מועדת בנים על "דו"ח כניסה לדירה" (נספח א').
9. הקריטריון לכניסה לדירות יהיה לפי קבוצת הגיל אליה שייך הצעיר, ובתוך הקבוצה יזכו להעדפה אלה שישתמשו בדירה 7 ימים בשבוע.
10. אם אין דירה פנויה - יעביר מרכז ועדת בנים את הפנייה לצוות אכלוס, שיתחייב למצוא פתרון דיור תוך חודשיים.
ז. ניהול חשבון חובה/ זכות
1. בן במסלול לא יצבור חוב בקיבוץ.
2. עם כניסת הבן למסלול - ההורים יערבו בחתימתם לחשבונו מול הקיבוץ (נספח ג'). בן במסלול יוכל להפקיד מראש סכום ערבות במקום התחייבות ההורים.
3. הקיבוץ ינפיק חשבונות חיוב עד ה-15 בכול חודש, התשלום עבור חשבונות אלה ע"י הצעיר יהיה עד ה-30 באותו חודש.
4. אם נכנס בן לחוב של 1500 ש"ח, יקבלו הוריו התראה בכתב עם העתק לבן והעתק לוועדת בנים.
5. אם הגיע החוב ל-3000 ₪, יקפיא הקיבוץ את נגישות הבן לשירותים כגון: נסיעות ברכב, מרכול, טלפון, סלולר וכול אפשרות אחרת שיכולה להביא להגדלת חוב זה. עם כיסוי החוב - תופשר הקפאה זו.
6. אם לא ייסגר החוב תוך 4 חודשים, יושת החוב על תקציב ההורים.
7. במידה ותהיה החמרה נוספת - יכול הנושא להגיע לדיון במועצה.
ח. בני זוג, נישואין וילודה
1. בן זוג של צעיר במסלול שאינו בן מענית, לא ייחשב כאילו הצטרף למסלול צעירים, אך יוכל לקבל שירותים והטבות, הניתנים ע"י הקיבוץ.
2. הצעיר במסלול עד גיל 28 לא ישלם תוספת תשלום תושבות בגין בן זוגו. לאחר נישואיו ישלם הצעיר תוספת של 1/3 לסכום שכ"ד + התושבות.
3. עבור ילד שייוולד במהלך תקופת המסלול, יידרש תשלום מלא בבתי ילדים לפי התעריף המקובל בקיבוץ.
ט. טיפולי בריאות
1. הבן חייב לדאוג לשלם ביטוח לאומי עפ"י החוק, בין אם הוא עובד (דרך המעביד), ובין אם הוא אינו עובד או מטייל בחו"ל.
2. במשך השנה הראשונה לאחר השחרור מצה"ל, או עד 5 שנים מסיום י"ב, תיערך לבן בדיקת שיניים מקפת, והוא יקבל טיפולים עד הבאתו למצב שיניים תקין לחלוטין (יש להודיע למרפאת שיניים על מועד השחרור).
3. בן במסלול חייב לדאוג להירשם לאחת מקופות החולים. בן שיירשם לקופת חולים כללית יהיה רשאי לקבל טיפול במרפאת מענית.
4. טיפול שייעשה דרך מרפאת מענית יחויב בהתאם לעלות המשולמת לקופ"ח כללית (תרופות, רופא מומחה וכו').
5. הבן לא יהיה זכאי למימון והשתתפות עבור טיפולים פרטיים, פסיכולוגיים, רפואה משלימה וטיפולי שיניים.
6. בן היוצא לחו"ל, יוכל לערוך ביטוח בריאות חו"ל דרך הקיבוץ, וחשבונו יחויב בהתאם.
י. סיום מסלול צעירים
1. הגיע הצעיר לגיל 28.
2. עם סיום המסלול יוזמן הצעיר לפגישה עם המזכיר ומרכז ועדת בנים, בה תסוכם תקופת "מסלול הצעירים", ופרטי המשך הקשר עם הקיבוץ.
3. עם סיום המסלול עומד הצעיר בפני אופציה של "מסלול המשך" עד גיל 35, או השתלבות במסלולים אחרים עליהם יחליט הקיבוץ מעת לעת.
יא. יישום התקנון
תוקף התקנון - מתאריך אישורו במועצת מענית. תתאפשר לוועדת בנים ארכה של 3 חודשים (עד יום 24/6/03) ליישום תעריפי המחירים המחודשים.
נספח א' - טופס הסכמה כניסה לדירה
שם הדייר ___________ מיקום הדירה ___________
טלפון בחדר ___________ סלולרי ___________
1. ברור לי שהזכות למגורים היא אישית, ולא ניתנת להעברה ע"י הדייר.
2. אשתמש בדירה בצורה רגילה וסבירה, אקפיד לשמור על ניקיון ותקינות הדירה, מתקניה וסביבתה.
3. לא אצבע משקופים וקירות בצבע שאינו לבן. לא אבצע שינוים אחרים ללא אישור ועדת בנים.
4. הנני מתחייב לשמור על רמת אחזקה נאותה בכול תקופת המגורים, ולהודיע למרכז ועדת בנים על כול קלקול או בעיה אחרת בדירה במהירות האפשרית, ובכתב.
5. עלות קלקול כתוצאה מבלאי טבעי לא תהיה על חשבוני.
6. אם יחליף הצעיר מנעול בחדר בתקופת המגורים, הוא יחזיר את המנעול המקורי לעת עזיבתו את החדר. [במקרה שלא יוחזר מנעול, יחויב הצעיר בעלות הפריצה והתיקון].
7. גובה תשלום שכ"ד ותושבות יהיה עפ"י המפורט בנספח ב'. התעריף יוצמד למדד המחירים אחת לשנה. תשלום התושבות כולל: עלות עפ"י שטח הדירה והשירותים הנלווים: אחזקת החדר ותיקונים, סבסוד מזון ונסיעות, ארנונה, מים, ביוב, אחזקת טלפון, כבלים, תרבות, ספורט, נוי), שלא ניתנים לחיוב אישי ישיר.
8. תשלום התושבות החודשי יהיה______ ש"ח. בתאריך: ______
9. ועדת בנים רשאית לשנות, בהודעה מנומקת של 3 חודשים מראש תשלום זה.
10. הנני מצהיר כי בחנתי את הדירה ומצאתי אותה מתאימה לצרכי.
11. הנני מתחייב להודיע כחודש מראש לוועדת בנים על פינוי הדירה,
12. בסיום תקופת המגורים אחזיר את הדירה לרשות ועדת בנים באותו מצב שבו היא ניתנה: נקייה ומפונה מכול ציוד וריהוט אישי, ואעביר המפתח למרכז ועדת בנים. הציוד השייך לוועדת בנים: מזגן, שלט, מקרר, מנורות, כלים סניטריים, מראות, ארונות ומדפים - יישאר בחדר.
13. במידה והחדר יוחזר במצב לא תקין: יחסר ציוד שהיה בעת הכניסה, קירות ומשקופים יהיו צבועים בצבעים לא מקובלים או מצב הניקיון בחדר ובסביבתו יהיה גרוע במיוחד - יחויב תקציבי בעלות הבאת החדר למצב תקין.
14. הדירה לא תישמר לי בזמן נסיעה או היעדרות מעל מספר חודשים או לתקופה לא ידועה מראש.
רשימת מצאי - לו מחויבת ו. בנים
הפריט מצב הערות
ארון בגדים ______ ________________________________
קו טלפון (לסמן עיגול ברצוי) ______ פנימי, חיצוני, חיבור לסלולרי, חיבור לחו"ל
מזגן, שלט למזגן ______ הוועדה מחויבת להתקנת מזגן משומש או חדש לצעירי מסלול, וגם לאחזקתו. הצעיר מחויב לניקוי פילטר כול 2-3 חודשים
מקרר ______ פריט זה הועבר לפני מס' שנים לאחריות הצעיר. הוא מקבל מימון לכך במענק גמר י"ב.
נורות ______ _________________________________
מדפים ______ _________________________________
מראה ______ _________________________________
ארון מטבחון ______ _________________________________
מונה חשמל ______ קריאה בכניסה ______ קריאה ביציאה ______
חתימת הדייר ___________ חתימת נציג ועדת בנים ______________
תאריך מסירת המפתח ___________ מצב הדירה בכניסה ______________
האם את/אתה מתחייב/ת לשנה? ______________
הערות:
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
תאריך יציאה ___________ מצב הדירה שנמסרה ______________
הערות:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________


העתק: ועדת בנים, השכרת דירות
נספח ג' - טופס הודעה כניסה למסלול צעירים
הערת רקע
לפי החלטות מוסדות הקיבוץ, מתקיים במענית מאז 1994 מסלול מיוחד לצעירים. לפי תקנון המסלול, זכאים בני הקיבוץ שהוריהם חברים, לתנאים מועדפים ולהטבות שהוגדרו.
באופן מקביל, והיות שההטבות נמסרות בזכות ההורים, הקיבוץ רואה בהם אחראים מצד הבנים להתחשבנות עם הקיבוץ.
כדי לוודא שההורים מודעים למחויבות זו הכלולה התקנון, החליטה מועצת הקיבוץ לפי המלצת ועדת בנים להוסיף נספח זה ובו יחתמו ההורים על ידיעתם (מראש) עיקרון זה של תקנון מסלול צעירים.
טופס הודעת ההורים - עם כניסת הבן/ הבת למסלול צעירים
אנו, ______________ , ההורים של __________

בימים אלה נכנס בננו/בתנו למסלול צעירים במענית, המתנהל עפ"י החלטות הקלפי והמועצה בתקנון מסלול צעירים.
אנו מודעים לכך שבהסדר מסלול הצעירים רואה הקיבוץ את ההורים כשותפים באחריות עם בניהם/בנותיהם, כלפי הקיבוץ, בנוגע להתחשבנויות כספיות כפי שמפורט בתקנון מסלול הצעירים.

תאריך _______

חתימת ההורים __________

העתקים: הצעיר במסלול, ההורים, ו. בנים, גזברות
סוג דירה שטח הדירה מ"ר תיאור הדירה כמות צעירי מסלול כרגע מחיר נוכחי מחיר לתושבים (להשוואה) החלופה הקובעת שאושרה במועצה
א 24 חדרי נעורים: חדר עם שירותים + מקלחת + מטבחון 9 ₪ 530 ₪ 900 ₪ 450
ב 27 שיכוני עולים: חדר וחצי עם שירותים+מקלחת + מטבחון (שיכוני עולים) 16 ₪ 530 ₪ 1,200 ₪ 600
ג 38 שיכוני ג', א': חדר וחצי עם שירותים+מקלחת + מטבחון 11 ₪ 530 ₪ 1,300 ₪ 650
ד 45 דירות 2 חדרים: דירות קבע בסיסיות (ישנות) 3 ₪ 530 ₪ 1,600 ₪ 800
הבהרות נוספות:
1. התעריפים כוללים שכר דירה + דמי תושבות.
2. אין תוספת תשלום על בן זוג הגר עם הצעיר בדירתו; במקרה של נישואין תשולם תוספת של 1/3.
3. תעריפים אלו מתייחסים למסלול צעירים בסיס (גיל 21-28); למסלול המשך (28-35) נקבע בקלפי תעריף של הנחה 25% מתושבים.
4. המחירים לא כוללים תשלום חשמל שישולם לפי שימוש. במקצת החדרים טרם הותקן מונה או חובר דוד, והתשלום יתחיל מרגע ההתקנה.
5. לסטודנטים בהיקף לימודים מלא: החל מ-4 ימי לימוד בשבוע תינתן הנחה בשיעור של .%50
6. במקרים מיוחדים ובאופן זמני יכולה ועדת בנים לאשר הנחה בשיעור 20%, כך שהצעיר ישלם זמנית רק 80%.
7. צעיר בשלב קדם צבא או שירות צבאי שיתגורר בבית ההורים ויוותר על חדר יקבל זיכוי של 250 ₪ לחודש.

הערת המזכיר: המועצה אישרה והחליטה על דרך חישוב מחיר, יחד עם לוח התעריפים הנ"ל; לוח התעריפים ייבדק ויותאם לפי מתכונת החישוב מדי כול סוף שנה באחריות המזכיר יחד עם רכז ו. בנים.
אל מפת אתר הקיבוצים
ל ה ד פ ס ה
ח ז ר ה