כללים להסדרי בני זוג שאינם חברים - קיבוץ מענית
"הכללים להלן נועדו להציג את מהות ההסדר עם בן זוג תושב של חבר קיבוץ באופן תמציתי. לכללים אלו יש נספח שהוא הסכם משפטי מחייב שייחתם עם כול אחד מן התושבים ובן זוגם החבר."
א. כללים אלו באים להסדיר את מערכת היחסים בין הקיבוץ לבין בן זוג של חבר קיבוץ המתגורר בקיבוץ. הקיבוץ איננו מעודד תופעה זו ואף ההפך מכך. הקיבוץ מכריז כי תופעה זו אינה רצויה בעיניו ומאינטרס הקיבוץ להקטין תופעה זו עד כמה שאפשר.

ב. קיבוץ מענית איננו מאפשר לחבר קיבוץ לבחור מסלול של תושבות.

ג. הגדרה : "בן זוג" - שאינו חבר ייראה מי שמתגורר בדירת הקיבוץ אצל חבר הקיבוץ למעלה מחודשיים, ארבעה ימים בשבוע לפחות. (למען הסר ספק, חתונה או חברות קבועה תחשב ל"בן זוג".)

ד. לא יחיו בתחום היישוב, קיבוץ, אנשים בכול מעמד ללא הסכמה מפורשת בכתב של מוסדות הקיבוץ קרי מזכירות הקיבוץ ומועצת הקיבוץ וזאת על פי תקנון הקיבוץ.

ה. בן הזוג, וחבר הקיבוץ, יחתמו הסכם עם הקיבוץ בו יפורטו הכללים:
1. מחיר אחיד עבור שימוש בדירה בהתאם לגודל הדירה - להלן שכר דירה.
2. מחיר אחיד לכול נפש עבור שירותי הקהילה (נוי, תרבות, בריכה וכד') - להלן תושבות.
3. השתתפות בהוצאות 50% עבור כול אחד מהילדים.
4. התחייבות "בן/ת הזוג" לנהוג על פי החלטות הקיבוץ.
5. תקופת ההסכם ל-12 חודשים. לאחריו יתחדש אוטומטית אלא אם כן צד אחד הודיע למשנהו חודשיים מראש על רצונו לסיים או לשנות את ההסכם מבלי לפגוע באמור לעיל כול אימת שיהיה שינוי מהותי כגון _____ בבני המשפחה של ה"בן זוג" או שהמשפחה עברה לדירה אחרת, יותאם ההסכם מייד בהתאם לשינוי.

ו. בן הזוג חבר קיבוץ יהיה אחראי בפני הקיבוץ לקיים הסכם זה. הקיבוץ יהיה רשאי לקזז מתקציבו האישי במידה ו"בן הזוג" לא יעמוד בהסכם זה, ולעכב זכאיות אחרות כגון דיור, פנסיה, בונוס שנתי וכו'.

ז. אם סעיף זה לא ימולא או לא יספיק, הקיבוץ יהיה רשאי ואף אולי חייב לפעול להוצאת "בן הזוג" מתחומי הקיבוץ.

ח. תחולת ההסכם:
1. ל"בני זוג" שלא נמצאים ביום קבלת ההסכם בקיבוץ או נמצאים בתקופת ה"חודשיים", מייד עם סיום החודשיים מאז שהגיעו לקיבוץ.
2. בני זוג שכבר נמצאים בקיבוץ - תינתן תקופה של חצי שנה מיום קבלת התקנון ועד להחלת התקנון.
3. ל"בני זוג" אשר יש להם חוב כיום ביום קבלת ההסכם יוכן הסדר להחזרת החוב.
4. חוב העבר עד יום ההחלטה על ההסכם יוצמד כולו ולא ישא ריבית.
5. מועצת הקיבוץ מסמיכה את מזכירי הקיבוץ לנהל ולסכם את המו"מ עם כול אחת מהמשפחות.
* המסמך מתייחס בלשון זכר אך הכוונה הן לזכר והן לנקבה.