תקנון מסלול נעורים 'נוער נוער' - מענית
אושר במועצת הקיבוץ 18/2/02 - ליישום מיידי
1. בקרה - המזכיר, ועדת בנים או מש"א ימנו אחראי לפיקוח כללי על התנהלות מסלול 'נוער נוער'.

2. עבודה היא זכות - עבודה בגיל הנעורים היא זכות. היא רצויה וחשובה, אך אינה חובה. גם התמקדות בלימודים ובתחביבים היא מצב תקין. לכן, יופסקו ההסדרים המחייבים של מכסת שעות עבודה.

3. התקשרות עם ענף - רכזי ענפים ונערים יוכלו להתקשר ביניהם כדי שהנערים יעבדו לטובת הענף. רכז הענף יגדיר תקופת הכשרה של 25-50 שעות בהם הנער יתלמד ללא תשלום. לאחר שעות ההכשרה, יחל הענף לשלם לנער עבור שעת עבודה בפועל בסכום אחיד לפי הפירוט להלן.

4. עבודה בתשלום - נערים בחטיבת ביניים יוכלו לעבוד ולקבל תשלום מענפי הקיבוץ. לנערים החל מכיתה ז' ועד וכולל חופשת הקיץ בגמר כיתה ט' הענפים יעבירו בהתחשבנות פנימית 10 ש"ח (תאגידים ישלמו בחשבונית לקיבוץ סכום בתוספת מסים), שישולמו ישירות אל התקציב האישי של המשפחה. נערים בחטיבה עליונה (כיתה י'-יב') יוכלו לעבוד ולקבל מהענפים 12 ש"ח. לא תהיה מגבלה על הסכום שיצבור הצעיר.

5. התאמת מסלול קדם גיוס - יימשך המסלול הקיים היום, אך התשלום לעבודה יגדל. החל מחודש יולי, בגמר כיתה יב', יממן הקיבוץ מגורים ותקציב מזון לצעיר. הצעיר יוכל לעבוד בתשלום של 14 ש"ח לשעה נטו. בנוסף, ייקבע כי מסלול קדם גיוס יכול להימשך במקסימום 8 חודשים מגמר כיתה יב'. צעיר שאינו מתגייס לצבא בפרק זמן זה, או שמשתחרר מוקדם, יעבור למסלול הצעירים של חוזרי צבא. מסלול י"ג יימשך כמו היום - תקציבי מזון ובסיס כמו חייל, מגורים, ואפשרות לעבוד בתשלום כמו קדם גיוס.

6. אחריות - האחריות לעבודת הנערים היא שלהם ושל הוריהם.

7. תמיכת הקיבוץ - מוסדות הקיבוץ, רכזי הענפים והמורים ינסו לסייע כמיטב יכולתם בתחום זה. מחלקת מש"א תהיה שותפה לסיכום המינהלי של ההתקשרות בין הצעיר לענף ככול שיידרש (הסדר עבודה, בירורי מחיר וכו'). מחלקת מש"א תיזום פרסום לפני חופשות של פניות וצרכים מצד הצעירים ומצד רכזי הענפים.

8. רשיון נהיגה - הקיבוץ יממן 75% מכול חשבונית שתגיע על לימודי נהיגה בפרייבט. יתר התשלום של 25% יוטל על המשפחה מתוך כול חשבונית. במקרה של חיוב לענף פנימי (אבי נוימן) ייערך חישוב זהה לעלות שיעור בחשבונית. לא תהיה חובת צבירת שעות עבודה עבור רשיון. לא תהיה מגבלה של מספר שיעורי נהיגה וגם מבחן תיאוריה, ומבחן מעשי ישולמו 75% ע"י הקיבוץ ו- 25% ע"י המשפחה. הצעיר יוכל להתחיל ללמוד מוקדם ככול שניתן. מקרים חריגים יטופלו ע"י המזכיר, וועדת בנים.

9. טיול גמר י"ב - בעבר מימן הקיבוץ מענק טיול כנגד 125 שעות עבודה. הסדר זה יבוטל היות שתשלום העבודה עובר ממילא לצעיר ואינו מחויב במכסה.

10. דיווח - רכזי הענפים אחראים לדווח באופן מסודר ומדויק למשרד התקציבים האישיים כדי לשלם למשפחות ולחייב את הענפים. מחלקת התמחיר תהיה אחראית להפיק טפסים מתאימים עבור הענפים לצורך דיווח שעות עבודת נערים. מחלקת מש"א תקיים בקרה לרישומים מעת לעת.

11. יישום השינוי - נחוצה הגדרה של המעבר בין המסלול הקודם ובין מסלול 'נוער נוער'. מוצע הנוהל הבא:
׳ כיתות ז-יא' הנוכחיות יעברו למסלול 'נוער נוער' מיידית מרגע קבלת ההחלטה, במקום המסלול הישן.
׳ כיתת יב' הנוכחית ימשיכו במסלול הקיים עד היום מבחינת עבודה, רשיון נהיגה, טיול.