תקנון "צעירים 2000" - קיבוץ להב
v ההסדר הצעירים מיועד לאפשר מסגרת גמישה לשיתוף פעולה בין צעירי הקיבוץ לבין הקיבוץ, על בסיס בחירה הדדית ואחריות אישית.

v תוכן ההסדר ישתנה לפי התקופות השונות בהן ישהה הצעיר בקיבוץ: התקופה שמתום לימודיו ועד גיוסו לצה"ל, תקופת שירות החובה בצה"ל, צבא קבע, שנה מוטבת, תקופת הלימודים ותקופת העצמאות הכלכלית.
1. קהל היעד:
v הסדר "צעירים 2002" עניינו בבני/ות קיבוץ להב, המתגוררים בקיבוץ להב, שהוריהם, או אחד מהם חבר או נפטרו בהיותם חברי להב.

v לאחר שירות בצה"ל או התנדבות לשירות לאומי (שנה אחת לפחות).

v אחד ההורים הינו חבר קיבוץ 10 שנים לפחות ותמורת עבודתו עוברת במלואה לקיבוץ.

v בני זוג של בן/ת קיבוץ במעמד של תושבים.

v תוכן ההסדר ישתנה לפי התקופות השונות בהן ישהה הצעיר בקיבוץ: התקופה שמתום לימודיו ועד גיוסו לצה"ל, תקופת שירות החובה בצה"ל , צבא קבע, שנה מוטבת ,תקופת הלימודים ותקופת העצמאות הכלכלית.
מטרת ההסדר "צעירים 2002"
א. הבנת צרכיו המיוחדים של הצעיר, אשר עדיין לא החליט על דרכו בקיבוץ. ההסדר החדש מתייחס לצעירים עד גיל 30 לאחר השחרור מצה"ל כאל פרק נפרד ו"סגור" .
ב. לאפשר לצעיר להימצא בקיבוץ ולממש בדרכו את התוכניות האישיות המתאימות לגילו ומצבו.
ג. ליצור עם הצעירים מסגרת משותפת להידברות ולאפשר להם להיות מעורבים ולהשפיע על התנהלות החיים בקיבוץ, מתוך כוונה שהצעירים יתקבלו כחברים בקיבוץ.
ד. שנת עבודה מלאה בלהב (כמפורט בתקנון העבודה) מקנה את הזכות למסלול לימודים.
(שנת העבודה יכולה להיות במסגרת השנה המוטבת או עבודה בתלוש משכורת למי שאינו זכאי לשנה מוטבת (ראה סעיף 2).
2. שנת עבודה ראשונה:
2.1 שנת העבודה הראשונה היא "שנה מוטבת" ומתחילה עד חצי שנה מתאריך השחרור מצה"ל (או שירות לאומי) ובה ניתנים לבן תנאים מיוחדים. הצעיר המגיע לקיבוץ עם השחרור, יוזמן לשיחה בה ימלא ויחתום על טופס הגדרת מעמדו, זכויותיו וחובותיו. העתק הטופס יופץ בין כול הנוגעים בדבר.
הצעיר בשנה המוטבת חייב לפנות למש"א להסדיר את מקום עבודתו בהתאם לעדיפויות הקיבוץ.

2.2 צעיר רשאי לממש את זכותו לדחות את התחלת השנה המוטבת עד 6 חודשים מיום השחרור מצה"ל (או שירות לאומי). בתקופה זו ישלם עבור המגורים והשירותים כמו בשנה מוטבת.

2.3 התקופה של לפני התחלת השנה המוטבת (סעיף 2.2) תגרע מזכות הצעיר ל-12 חודשי שנה מוטבת.
עבודה:
תוצע לכול בן עבודה מפרנסת בקיבוץ או מטעמו.
תנאי עבודה וזכויות בשנה המוטבת:
א. כול ענף יעביר לקהילה 136 ₪ לפחות, עבור כול יום עבודה (וכן תמורה עבור שעות נוספות).
ב. תיגבה מהענף תוספת של 15% "עלות מעסיק" על הנטו המועבר לבן, וזאת כדי להבטיח מקור כספי לתשלומי הביטוח הלאומי, תשלומים עבור ימי מחלה, מילואים וכד'.
ג. הסכום אשר ישולם עבור הבנים לביטוח לאומי (כולל מס בריאות) יהיה כמקובל לגבי כלל חברי הקיבוץ.
ד. הקיבוץ (הקהילה) ישלים לבן את תמורת העבודה המלאה עבור ימי מילואים, שמסר במהלך השנה. התמורה מביטוח לאומי בגין מילואים תעבור לקיבוץ.
ה. הענף יחתום עם הבן לפני תחילת העבודה חוזה המגדיר את סוג העבודה ותנאיה- כולל הסדר שעות נוספות, והעתק יועבר למרכז ו. צעירים.
ו. בשנה הראשונה הצעיר יקבל 136 ש"ח בעבור יום עבודה (8 שעות) בהעברה פנימית לתקציבו, בתמורה לעבודת שעות נוספות (עפ"י דרישת ו.עבודה ובתיאום עם רכז הענף) יהיה זכאי ל-125%, ובתמורה לעבודה בשבת ל- 150%.
ז. תאונות עבודה - תשלומי פיצויים יועברו לצעיר.
ח. המענק שיתקבל בגין עבודה נדרשת יועבר לצעיר.
תנאי עבודה וחובותיו בשנה המוטבת:
א. הבן ישתלב בעבודה בענף שיאושר ע"י משאבי אנוש ויעבוד בו ברצף אחד כתנאי לקבלת כול ההטבות המגיעות לבן בפרק העבודה הראשון, היכול כאמור, להימשך עד שנה אחת.
ב. הצעיר יעבוד 45 שעות שבועיות נטו, או כמתבקש מסדרי העבודה השגרתיים בענף - וזאת עפ"י הנחיות מרכז הענף.
ג. הבן יקיים את הכללים המחייבים את כול חברי הקיבוץ לגבי היעדרות מעבודה בגין ימי מחלה ו/או מילואים (אישורים בכתב).
ד. על הפסקת עבודה מתוכננת יידע הצעיר את הענף לפחות 30 יום מראש.
מגורים בתשלום בשנה המוטבת:
הקיבוץ יעמיד לרשות הצעיר בשנה "המוטבת" דירה מתוך מלאי הדירות הקיים בעלות 300 ₪ לחודש לאדם (גם כאשר מתגוררים יותר מאדם אחד בחדר).
שירותים בקיבוץ בשנה המוטבת:
הצעיר ישלם עבור שירותי הקהילה עלות של 180 ₪ לחודש הכוללים: כביסה, קומונה, חדר אוכל, בריאות: במסגרת שירותי הבריאות הסטנדרטים, מרפאת שיניים - במסגרת שירותי בריאות. מרכולית (כמו חברי קיבוץ), תרבות, שימוש בספריית הקיבוץ, שימוש ברכב הקיבוץ (לחברי הקיבוץ תהייה קדימות בהזמנת הרכב).
בהפרטת המזון ישלם הצעיר עלות כמו חבר עבור הארוחות, ועבור שאר השירותים ישלם 180 ₪.
תורנויות בשנה המוטבת:
הצעיר ישתתף בתורנויות ושיבוצי שבת כמקובל לגבי חברים ללא תמורה.
3. סטודנטים ב"הסדר":
שכר הלימוד של הצעירים ימומן ע"י הקיבוץ כמפורט להלן, ואילו הוצאות הקיום ויתר הוצאות הצעירים הקשורות ללימודים, ימומנו על ידי הצעיר.

א. בני קיבוץ זכאים למימון לימודי המשך - 3 שנות לימוד ע"ח הקיבוץ באוניברסיטה, או לסיום תואר המחייב 4 שנות לימוד בהגדרה, או לימודים באחת המכללות המוכרות, או רכישת מקצוע לא אקדמאי. הקיבוץ יישא בגובה שכ"ל הנגבה ע"י האוניברסיטאות, ההסדר אינו כולל לימודי מכינה.

ב. צעירים שאחד מהוריהם מחוץ לקיבוץ, זכאים רק ל-50% מימון שכ"ל .

ג. הצעיר אינו רשאי להאריך את מספר שנות הלימוד הדרושות להשגת תואר על ידי לימודים במערכת מופחתת (חצי מערכת) או פיצול לימודים.
צעיר הבוחר במסלול חלקי (אוניברסיטה פתוחה וכיו"ב) יהיה במעמד סטודנט בהסדר רק 4 שנים ולאחר מכן עובר לעצמאות כלכלית.

ד. הקיבוץ לא יקבע מכסה אשר תגביל את מספר הלומדים בשנה כלשהי. כדי שהקיבוץ יוכל לעמוד בהתחייבות זו, ימסרו הצעירים לקופת הקיבוץ עם תחילת לימודיהם 40% מהפיקדון שניתן להם מצה"ל עם שחרורם, כתנאי להשתתפותם ב"הסדר".

ה. מלגות - כול המלגות שהצעיר מביא עומדות לזכות הקיבוץ למעט מלגת פר"ח ומלגות הצטיינות. חובת הצעיר לנסות ולממש את כול האפשרויות להשגת המלגות.

ו. שנת לימודים מוגדרת כמינימום של 3 ימי לימוד בשבוע.

ז. מעמדו של הצעיר בתקופת המכינה תהיה כמו של הסטודנט למעט שכ"ל.

ח. צעיר יוכל להמשיך את לימודיו לתואר נוסף (עד הגיעו לגיל 30), במימון עצמי מלא, לרבות שכר לימוד ומעבר למסלול עצמאות כלכלית.

ט. הצעיר רשאי להירשם הרשמה מוקדמת פעם אחת בלבד לשני מוסדות לימוד במימון הקיבוץ, כדי להבטיח קבלה לאחד מהם. (הנרשמים בהרשמה מאוחרת יחויבו בהפרש בתקציבם). על הצעיר לדאוג לקבלת החזר עבור הרשמה שלא מומשה. הקיבוץ לא ישתתף בהוצאות חריגות כגון: ייעוץ מקצועי ומבחנים מיוחדים.

י. הפנייה לבקשת לימודים תעשה עד ה-30.3 בכול שנה.

יא. הקיבוץ ישלם עבור בחינה פסיכומטרית אחת בסמוך ליציאה ללימודים.

יב. שנת הלימודים יחלו ב-1/7 ויסתיימו ב-30/6 בשנה"ל האחרונה.
עבודה בתקופת הלימודים
א. עבודת הסטודנט תתואם עם משאבי אנוש, תינתן עדיפות לשיבוץ הסטודנט בענף קבוע (משאבי אנוש אינם מתחייבים לשבץ את הסטודנט בענף מועדף על ידו).
ב. בתקופת הלימודים יעבוד הסטודנט לפחות 70 ימי עבודה בלהב בכול שנת לימודים, או לחילופין רשאי הצעיר לעבוד מחוץ לקיבוץ ולשלם עבור הוצאותיו כמו הצעירים שבמסלול העצמאות הכלכלית.
ג. בתקופת הלימודים יקבל הצעיר 136 ש"ח ליום עבודה. בתמורה לשעות נוספות יקבל 125% ובשבתות 150%.
ד. הסטודנט ישתתף בתורנויות, גיוסים ושיבוצי שבת כמו כול חבר ויעבדו רק 5 שבתות ללא תמורה.
ה. במידה והצעיר לא מילא את חובת העבודה שלו (70 י"ע) ישלם עבור כול יום עבודה שחסר 136 ש"ח.
ו. מילואים - הצעיר יקבל את התמורה המגיעה מביטוח לאומי.
ז. לא תינתן אפשרות של העברת ימי עבודה מאדם לאדם.
4. הסדר עצמאות כלכלית בלהב עד גיל 30:
הסדר הצעירים מיועד לאפשר מסגרת גמישה לשיתוף פעולה בין הבנים לבין הקיבוץ על בסיס בחירה הדדית אחריות אישית ועצמאות כלכלית.

v הצעיר יכול להיות במסלול עצמאות כלכלית עד גיל 30 ללא הגבלת מספר
שנות העבודה.

v צעיר אשר יתקבל להסדר זה רשאי להתגורר ו/או לעבוד בקיבוץ או מחוץ לו. אישור להתגורר ו/או לעבוד בקיבוץ נתון לשיקול דעתו של הקיבוץ וליכולתו באותה עת. מעמדו יהיה של תושב בר רשות.

v במעמד זה הצעיר יגור בלהב בתשלום מלא כמו כול דייר בלהב (עם החובות והזכויות הכרוכות בכך) אך ייהנה מהנחה של 15%.

v הצעיר יעבוד בלהב בתלוש משכורת (שכרו יקבע ע"י מרכז הענף ומרכז משאבי אנוש על בסיס התמחור הנהוג בקיבוץ).

v בהפרטת המזון הצעיר ישלם את מחיר עלות הארוחות כמו חבר קיבוץ (בגין הוריו).

v כול טיפולי הבריאות שאינם נכללים בסל הבריאות הבסיסי, כגון: תרופות, טיפולי שיניים, החזר עבור טפסי 17, משקפיים וכו' ישולמו ע"י הצעיר.

v בכול פעם בה יחדל הצעיר להתגורר בקיבוץ יחתום הבן על הודעה לקיבוץ בנוסח המצורף כנספח.
5. כללי - לגבי כול תקופות ה"מסלול":
א. במהלך ה"מסלול" רשאים הצעירים לצאת לחופשה (החל מחודש ימים) מחוץ לקיבוץ כאשר הם נושאים במלוא מימון הוצאותיהם בתקופה זו.

ב. צעיר בחופשה אינו זכאי לדיור, שירותים, תקציבים וכו' מהקיבוץ.

ג. הצעירים אינם רשאים ליצור מינוס בתקציבם האישי. במקרה של יצירת חוב בתקציב יינקטו אמצעים לביטול החוב (ביטול ויזה, סגירת חשבון בקופת בית, כול-בו, מרכולית ורכב הקיבוץ).

ד. צעיר העוזב את הקיבוץ אינו זכאי לדמי עזיבה בגין השנים שבהם נכלל ב"מסלול".

ה. באחריות הצעיר לנהל רישום מדויק של עבודתו ולהחתים עליו את מנהל הענף.
1. מערכת רישום עבודה תנהל מעקב אחרי ימי עבודה של הצעירים על פי המדווח מהענפים השונים, כולל עבודת חוץ.
2. הנהלת החשבונות תמסור כול חודש העתק עבודה של הצעיר לאישורם, לאחר מכן יזוכו בהתאם בתקציבם האישי בשנה המוטבת.
3. את סיכומי העבודה ניתן לתקן כחודש לאחר שהוגשו.

ו. ותק - השנים שבתקופת ה"מסלול" אינן נחשבות כשנות ותק לצורך חישוב פיצויי דמי עזיבה. צעירים שיסיימו את ה"מסלול" ויתקבלו לחברות בקיבוץ, יזוכו רטרואקטיבית בשנת ותק אחת על כול שתי שנות לימוד, לחישוב תור לשיכון קבע, בהתאם לתקנון הוותק/שיכון המקובל בקיבוץ.

ז. הקיבוץ רשאי לעדכן את הסכומים במסלול זה מעת לעת על פי החלטת הנהלת הקהילה.

ח. ביטול ההסדרים הקודמים - מסלול צעירים 2002 מבטל את כול ההסדרים הקודמים בלהב.

ט. במצב של אי עמידה במחויבות של הצעיר רשאי הקיבוץ להפסיק את ההסדר אתו.

י. צעיר המשרת בקבע רשאי לשכור דירה בלהב לתקופת שנת הקבע הראשונה במחיר 300 ₪, מעבר לכך ישלם שכר דירה כבן קיבוץ במסלול עצמאות כלכלית.

יב. הורי הצעיר יערבו למילוי כול התחייבויות הבן כלפי הקיבוץ על פי ההסדר. לשם כך יחתמו ההורים על כתב התחייבות וערבות המצ"ב להסדר.
תקנון זה אינו מתייחס לזוגות עם ילדים
6. הסכמת הצדדים:
א. הצדדים יקראו ויתנו את הסכמתם והתחייבותם בחתימת ידם לעמוד בכללי ה"הסדר".

ב. הקיבוץ, בחתימת מזכיר הקיבוץ מתחייב לעמוד ב"הסדר" זה.

ג. הקיבוץ רשאי לשנות את כללי ה"הסדר" מפעם לפעם בהליכי קבלת החלטות המקובלים בקיבוץ דיון ואישור במוסדות, שיחת קיבוץ / מועצת הקיבוץ.