29.11.93 תוריכזמ

הרוטק ץוביק

הרוטקב םיבשותכ םירבח ירוה תלבקל ןונקת:אובמ .אהמורתל עדומו ,ונלש הרבחל םירבח ירוה תופרטצה ךרבמ הרוטק ץובק
.ונל בושח ךרע םירוהל הרזעב האור ץוביקה .ונתיא םתואצמיהמ תיבויחה:הלבקה ךילהת .בקתו תונש שמח םותב קר ,ץוביקב וירוה תא טולקל השקב תולעהל יאשר רבח
.רבחכ

תלפטמה הדעוול ותשקב תא הנפי ץוביקב וירוה תא טולקל שקבמה ץוביק רבח
תטילקל םיעגונה םיאשונה תא וירוה םעו רבחה םע קודבת הדעווה .אשונב
.ץוביקב םירוהה

,ץוביקל ץוחמש םירוהה ינב םע םג הדעווה שגפית ,ןיינעה יפלו ךרוצה תדימב
.םהב לופיטהו םירוהה תקזחה תואצוהב םפותיש חיטבהל תנמ לע

הפיסאב רסמיתש ,ךכ לע העדוה .תוריכזמב לבקתת םירוה תלבק לע הטלחה
.הפיסאה ח"ודב םשרית ,תיללכ

תוכז ןתנית ,תוינפה לכל תונעיהל ץוביקה תורשפאב ןיא וב בצמ הווהתה םא
.הקוצמ ירקמל המידק:םיאבה םימרוגב תובשחתה היהת ,ףסונב.הרוהה לש ותואירב בצמ םע דדומתהל ץוביקה תורשפא .א

.דיחי ןב וניה וירוה תא טולקל שקבמה רבחה םא .ב

.םירוה גוז וא דחא הרוה טולקל איה השקבה םא .גןויסינ תפוקת .געבקיהל הלוכי ,וירוהו ץוביקה רבחו ץוביקה לש ףתושמה םתעד לוקיש יפל
.תיפוס הטלחה םרטב םישדוח רפסמ לש (ןויסינ תפוקת) תולגתסה תפוקת
ןונקתב םיעובקה םיללכה לכ ץוביקה לעו הרוהה לע ולוחי ,תולגתסהה תפוקתב
.עבק יאנתל םתוהמב םיסחייתמ רשא םיפיעס םתוא טעמל ,הזהרוהה דמעמ .דבזע .םתב/םנב תוכזב ץוביקב םייחה םיבשות םניה ץוביקב םיטלקנה םירוה
םהילעו ,הילאמ ץוביקב םתבישי תוכז עקפית ,םירוהה ולבקתנ וניגב ,רבחה
.םנב םע דחי ץוביקה תא בוזעל

רבח ותויהב ,םנב לש ותריטפ בקע עקפית אל ץוביקב הבישיה ךשמה תוכז
.ץוביק

ייח תוחרואל םאתהב גוהנל םישרדנ םה ,ץוביק ירבח םניא רבחה ירוהש ףא לע

ץוביקה .םייתרבח םירדסהו ןונגס ,םייח תמרל עגונה לכב ץוביקב םוי-םויה
.םירוהה לש שרשומהו ליגרה םייחה ןונגסב בשחתי

םייחה ייוטיב לכב הרוהה לש ותוברועמו ותמורת בויחב הארי ץוביקה
.יאנפה יקוסיע לכו ,יכרעה ,יתוברתה ,יתרבחה רושימב םא ,םייצוביקההדובע .הרשפאה לככו ,םתואירב בצמבו םליגב בשחתהב ץוביקב הדובעב וצבושי םירוהה
לבוקמל םאתהב היהי הדובעה םוי ךרוא .םהירושיכו םעוצקמב בשחתהב
.ליג ותואב םירבח יבגל ם"קתברויד .והרידה תריחב .ץוביקה לש ותלוכיל םאתהב הריד םירוהה תושרל דימעי ץוביקה
.'וכו השיג יכרד תוחונ ,םתואירב בצמ ,םירוהה ליגב בשחתהב השעית המוקימורוידב ןומימב םירוהה לש תימצע תופתתשה .זאלמ ןפואב ןממל ,תאז םירשפאמ םהיעצמאש ,םירוה םישרדנ ,רשפאה תדימב
.םתושרל דימעמ ץוביקהש ,הרידה תא יקלח וא

.ץוביקה שוכר הרידה תראשנ ,הרקמ לכב

.ץוביקב ןידכ םיבשוי םה דוע לכ םמצע רובע הרידב שומישה תוכז םירוהל

,הרידה תוכיא לע איהש לכ העפשה היהת אל הרוהה לש תימצעה תופתתשהל
.התיינב תרוצ וא הלדוגםויק תואצוה .ח,רויד ,ןוזמ ,םיינכרצה םיתורישהו םיביצקתה תא הרוהה תושרל דימעמ ץוביקה
.טלקנל ץוביקב לבוקמכ חוטיב ,םיילפיצינומ םיתוריש ,תוברת ,תואירב ,דוגיב
תוילאירה תואצוהה לכ רובע שדוח ידמ ץוביקל םלשי ולשמ םיעצמא לעב הרוה
.ץוביקה יבישחת יפל

:ןמקלדכ 8/91 ךיראתמ תיצוביקה העונתה תירב תצלמה יפל ,םירוה תקזחא ימד
.שדוח ח"ש 1170 - דיחי הרוהל

.שדוח ח"ש 1920 - םירוה גוזל

,ךכל םיכסה ץוביקהו ,םיוסמ תוריש וא םיוסמ ביצקת לע עבק ךרד הרוהה רתיו
.םאתהב בישחת ךרעיי

דועיס ,זופשא ,תופורת) תוגרוחו תודחוימ תואצוה הרוהה ןיגב ץוביקל ויה
םויקה תואצוה םולשתל ףסונב ,הלא תואצוה הרוהה ריזחי - ('דכו ,דחוימ
.תועובקה

תואצוהמ זזקתמ אל ןכלו ףסכב בשחנ אל ץוביקב הרוהה לש ותדובע ךרע
תורישב הדובעה תואצוה םיללוכ אל םויקה תואצוהש ,החנה ךותמ ,םויקה
.םדאלהרוהה לש ומויק תואצוהב םינב תופתתשה .ט,אוה ויעצמאמ ומויק תואצוה תא ןממל הרוהה לש ותלוכיב ןיאש םירקמב
ץוחמש וינב לע םג ,םיווש םיקלחב ,םויקה תואצוהב האישנה תבוח לוחת
.(םירחא םיצוביקב ללוכ) ץוביקל

שארמ חיטבהל שי םויקה תואצוה םולשתב םינבה ראש תופתתשה תבוח תא
.ץוביקל םירוהה תטילק םרט ,םכסהביללכ .יםתחפשמ ינבמ ימל וא םהל ןיא רשא םירוה תטילקמ ענמיי אל ץוביקה
תורשפא

.ןומימב קלח לוטיל

ץוחמ םהינב לש עויס אללו םיימצע םיעצמא אלב םירוה ץוביקב וטלקנ
,ץוביקל

םירכזנה םייפסכה םירדסהה םהילע ולוחי ,רתוי רחואמ םיעצמא ילעב וכפהנו

.ךליאו דעומ ותואמ ,םימדוקה םיפיעסב

םהיתויוכז תא חיטבהלו אדוול ץוביקה לע ,ץוביקב םירוהה לש םתטילק תעב
.רחא חוטיב לכו ימואל חוטיב ,יאופר חוטיבב

ועיגה םרטש ,'דכו ,למג תפוק ,היסנפ תויוכז ילעב םתטילק תעב םירוהה ויה
תאו םהיתויוכז תא חיטבהל םירודיס ץוביקה םע דחי ושעיי ,הלשבהל
.רתוי רחואמ דעומב ,ץוביקה יפלכ םהיתויובייחתהב דומעל תורשפאהםוקמ תא תינמז קיתעהל ,ץוביקב עבק ךרד בשויה ,רבחה ירוה לש םנוצר
תמכסהב היהת ,םישדוח השולש לע הלועה הפוקתל ,ץוביקל ץוחמ לא םהירוגמ
,תורדעיהה תפוקתב ,םהינב לשו םירוהה לש תילכלכה תובייחתהה .ץוביקה
אשונ ןהב ,תועובקה תואצוהה רובע םולשתה ךשמה תא חיטבתש הרוצב ורדגוי
.םרדעיהב ץוביקהיפלכ הרוהה לש וינב לע תולחה תוירמוחה תויובייחתהל רבעמש ,ןבומ וילאמ
,ללכ ךרדב םירוהה תא דועסל ,םה רשאב ,םינבה לע הבוח ,ץוביקהו םירוהה
.הקוצמו הלחמ תעב דחוימבוםויק תא ץוביקה תודעוומ הדעו לע ליטי וא תדחוימ םירוה תדעו ןנוכי ץוביקה

היהי .םידחוימה םהייוואמל בל תמישו םהיכרוצל הגאדה ,םירוהה םע רשקה
.םירוהה יפלכ ץוביקה תא גציי אוהו ץוביקה יפלכ גיצנ םהלםכסה .איםכסה םתחיי ,םידחוימ םירקמב וא הרקמ לכב ,ץוביקה לש ותעד לוקיש יפל
םכסהה לע .םהילע םכסויש ,םיפסונ םיאנתו הז ןונקת יללכ טרפמה בתכב
םילבקתמ וניגב רשא תב/ןבה ,ץוביקהו םירוהה לע ףסונ ,םימותח ויהי בתכב
.ץוביק ותואב םייח םניאש ,(הלאכ שי םא) םיפסונ םינבו ץוביקל םירוההםירבח לש םירוהל תווצ .בילש םירוה לש אשונה לכב לפטיש ,םירבח לש םירוהל תווצ םיקהל טלחוה
:אוה תווצה דיקפת .הרוטקב רוגל אובל םיצורה םירבחינק הזיא יבגל תורורב תויחנה ןתייש ,ץוביקב תוטלחה תלבק ךילהת תוולל (א
,םירוהה תואירב בצמ) העובק תובשותל םירבח לש םירוה תלבקב ושמשי הדימ
('וכו ץוביקב רוידה בצמ,םישדחה הדימה ינק תא ליעפיש ףוגה תויהל ,ץוביקב תוטלחה תלבק ירחא (ב
.העובק תובשותל ץוביקב ולבקתי םירוה הזיא עובקל ידכ.ץוביקה תודסומ ןיבו הרוטקב םירגה םירוה ןיב רשקמה ףוג תויהל (ג