יבכמ רפכ

1994 רבמטפסישיא ביצקתב הגירח ןונקת

תוריכזמה ירבחל הגצוהש יפכ - ןונקתל העצההעקר

תורטמ

תורדגה

ןונקתה יטרפעקר

םייסל הכרא םירבחל הנתינ ףיקמה ישיאה ביצקתה לש וכרד תליחתב
.1991 רבמצד ףוס היה םויסה ךיראת .םהיתובוח תא

תנמ לע ,םהיביצקתב וגרחש ,םידיחיהו תוחפשמה םע םימכסה וכרענ
תיביצקתה תרגסמל םריזחהלו תיפסכה הקוצמהמ ץלחיהל םהל עייסל
.תלבוקמה

.וחילצה אלש ויהו ךכב וחילצהש םירבח ויה

(םינש שולש ךשמבו ךרואל) םויה ףא םיכישממ וחילצה אלש הלא
.הגירחב

יתלב בצמ - ללכה יביצקת לוצינ ,ללכה תונלבוס לוצינ השעמל הכלה והז

.תועדה לכל לבסנ

:הז חסונב הפיסא תטלחה הלבקתה 1992 ראוניב

,עיצהל ץלאינ ,שרושמ (ביצקתב הגירח) וז העפות רוקעל תנמ לע"
םישועה ונתאמ הלא דגנ תורומח תויצקנס ץוביקה תודלותב הנושארל
."ץוביקה תודסומ לש תוטלחה םידבכמ םניאו םמצעל ןיד.תוגירח שי ןיידע יכ ררבתה ,21.1.94-מ תוריכזמ תטלחהב ,1994 ראוניב
הז בצמ תייאר ךותמ .1993-ב ח"ש 200.00-ב וגרח םידיחיו תוחפשמ 25
בוחה) תוחפשמה תארקל הכילהב ןה םידעצ רפסמ וטקננ ,לבסנ יתלבכ
רזחויו שרפנ בוחה רזחה .תיביר אללו דדמל הדומצ אל האוולהל ךפה
.(החונ השירפב ביצקתה תקולח י"ע םינש שולש ךלהמב

תרושב טוקנלו 1987 לש ביצקתב הגירחה ןונקת תא םסרפל טלחוה
,ל"וחל תועיסנ) םירבח לש תודחוימ תויוכז לוטיב ,השעמל םהש ,םידעצ
.('דכו םידומילל האיצי

ואיבהלו ןונקתה תא ןכדעל טלחוה ,1994 ילויב ,תוריכזמה תבישיב
לש ישיאה ביצקתה ןוזיאל םיכלהמב ליחתהל ליבקמבו הפיסאה רושיאל
.וגרחש תוחפשמה1994 ביצקתב תוגירח ןונקתןונקתה תרטמ

תכרעמה לע דיבכהל אל ידכ ,םירבחה יביצקת לכ לש אלמ ןוזיאל איבהל
.תיקשמה תיסנניפהףיקמה ישיאה ביצקתה תרטמ

ךשמב ,םיישיאה רבחה יכרוצ תא שמשל דעונ ףיקמה ישיאה ביצקתה
.ביצקתה תנש

םוכסה תרתייל רבעמ ,תויפסכה ויתואצוהב גורחל אל גואדל רבחה לע
.ושדוחב שדוח ידמ ול חוודמהתורדגה

םוכסה לכה ךסמ רתוי הלודגה תיפסכ האצוה - "ישיאה ביצקתב הגירח"
.שדוח ידמ חוודמ אוה וילע ,רבחה לש ישיאה וביצקתב אצמנה

תואצוה :םיאבה םיפיעסה תא ללוכ ישיאה ביצקתה - "ביצקתה יקלח"
,היגרנא ,העיבצו דויס ,ברע תחורא ,הלענה ,השבלה ,לוכרמ ,םירבח
.דועו ןועש ,םייפקשמ ,יש ,ןותיע ,ראוד ,בכר ,ןופלט

הנש ךשמב הנתשמה ךא ,יסיסבה ישיאה ביצקתה םוכס - "ףטוש ביצקת"
העיפשמ הנשה ישדוח ראש ךשמבש ,הגירח האצוה הנשי םימעפל) תחא
.(לוצינה זוחא לעןונקתה יטרפ

לכב .20%-מ רתויב ףטושה וביצקת תרגסממ גורחל יאשר וניא רבח .1
.ביצקתב ןוזיאל דע ביצקתה רגסיי - הז רועיש לעמ הגירח

,תפטושה תיביצקתה תרגסמב ךישמהל הצורה ,וביצקת רגסנש רבח .2
.רוריבל תמצמוצמ תוריכזמל הנפיי

אל ,תמצמוצמה תוריכזמה םורופב רשואתש ,ביצקתב 20% לעמ הגירח .3
.תויצקנס היתובקעב רורגת

ןוזיאל דע קשמהמ האוולה לבקל לכוי אל ביצקתב 20%-ב גרחש רבח .4
.וביצקתב

ץוביקה תודסומל תונפל לכוי אל וביצקתב 20%-מ רתויב גרחש רבח .5
ץוביקה ןובשח לע ,המודכו הגיהנ ןוישר ,ל"וחל תועיסנ ,םידומיל ןומימל
.ללכה יפסכל הרושקה תיפסכ האצוה לכל וא

.וביצקתב ןוזיאה רחאל רבחה ינפב חתפית תאז תורשפא

.גוזה ינב ינשל בוחה תקולחל איבי החפשמב דוריפ .6

םע םיפסכ ךושמל ותורשפא םסחית ,20%-ב וביצקת תא רבעש רבח .7
דע רבזגה וא ה/ריכזמה ידיב סיטרכה תא דיקפהל וילע .טמופסכה סיטרכ
.וביצקתב ןוזיאל

תוצעייתה רחאל ,קנבב טמופסכה לוטיב לע עידוהל לטומ רבזגה לע .8
.תמצמוצמה תוריכזמה םעטמופסכ ןונקת - חפסנ

.15.7.1994 ,27.8.1993 ,1.10.1991 םיכיראתב ועבקנ טמופסכה ירדסהתוטלחה זוכיר ןלהל

התיכ םויס רחאל ,ץוביק ינבלו םירבחל קר ןתניי טמופסכה סיטרכ .1
.קשמל םיכיישו םיאצמנה ,ב"י

.םתודמעומל היינשה הנשב טמופסכ ןתניי םידמעומל

.טמופסכ ןתניי אל םיינמזל

.ח"ש 300 דע ךושמל ןתינ טמופסכה סיטרכב .2

וא החפשמה יכרוצל דחא סיטרכב שמתשהל םילוכי גוז תב/ןב .3
.ףסונ סיטרכב

.שדוח לכ ףוסב ביוחי רבחה ןובשח .4

,הרטשמב הנולת שיגהלו רבזגל דיימ חוודל שי ,דבאנ סיטרכו הדימב .5

.סיטרכה דבא וב םוקמל רתויב בורקה םוקמב

.שודיחה תולעב רבחה ביוחי סיטרכ שודיח לע

וסיטרכ תא ריזחהל בייח שפוח תנשל אצוי וא ץוביקה תא בזועה רבח .6

.ותאיצי ינפל ,רבזגל (ידוסה רפסמהו)