יבכמה רפכ

יפלק-הפיסא-תוריכזמ - רוערע ילהנ

אובמ
תורדגה
ןתפיכאו ,ןעוציב ,תוטלחה תלבק יכילהת לע יארחאה ףוגה - תוריכזמ
.ללכה ייחל םירושקה םימוחתהו םיאשונה לכב ץוביקב
.ץובקב םייחה תרגסמ לש ןוילעה קקוחמה דסומה - הפיסא
םייתרבח ,םייפיצפס םיאשונב ץובקב ךרענה םע לאשמ - יפלק
.םייתוהמו
שי רשאכ ,ץובקב רבח לכל תנתינה היטרקומדב תידוסי תוכז - רוערע
.(תקמונמ) איהש הביס לכמ תמיוסמ הטלחה תונשל ותעדב

.םיכילהתב רוזעל אלא לובכל אל ודעונ ץובקב ורצונש תוטלחהה
לע םירמוש ,םינש ךשמב ונלצא םיגוהנה םינונקתהו םילהנה ,תוטלחהה
.ונייחב םיניקת םילהנ
יפלקה .הערכהל יפלקל ורבע ,הפיסאב וערכוה רבעבש ,םינוידהמ קלח
יבגל תוירחאה יכ השוחתהו תופיסאב םיפתתשמה טועימל הבושת אוה
.רוביצה ללכ לש תויהל הכירצ תומיוסמ תוטלחה
בייח רשאכ ,יפלקל הרבע ץוביקל םירבח תלבק לע העבצהש ,הביסה תאז
ללכל ,ףד לע תוצלמהו םוכיסכ ומוסרפו הפיסאב םידקמ ןויד תויהל
.םירבחה
.יפלקה ןיבל הניב בברעל ןיא הדמעמ תא דבאת אל הפיסאהש ידכ

יפלקה אשונב ךא ,הפיסאו תוריכזמ תוטלחה לע רוערע להונ ונלצא םייק
רפסמ לבקל ונילע ,ןכל .הז אשונ יבגל תוריהב יא תמייק םויה .ןיא ןיידע
.תוטלחה

םירוערע

יללכ
רשפאו "עמשינימ"ב תומסרפתמ הפיסאהו תוריכזמה ,תודעווה תוטלחה
:םיגוס השולשל ןקלחל
.היצמרופניא
.הפיסאה רושיאל םיקוקז רשא םימוכיסו תוטלחה
שגוה אל ,ןמוסרפ םוימ םייעובש ךות םא ,ףקות תולבקמה תוטלחה
.ןדגנ רוערע

תוריכזמ תוטלחה לע רוערע
םייעובש ורבעש רחאל דע תוריכזמ תטלחה לע רוערע שיגהל ןתינ .1
.המוסרפ םוימ
רבח לוכי הנש רחאל .הנש ךשמל תוחפל הפקת תוריכזמ תטלחה .2
ףתוש היהי רבחה .אשונב תשדוחמ העצה איבהלו ריכזמה לא תונפל
.םינוידב

תוריכזמ תטלחה לע רוערעה תשגה ךרד
תבישיב ןוידל רבחה ןמזוי (ה/ריכזמל בתכב שגומ) רוערע תשגהל
.הפיסאה תערכהל אשונה רבעוי - ענכתשה אל רבחה םאב .תוריכזמה

:הפיסא תוטלחה לע רוערע

הפיסאה תוטלחהל רוערעה תשגה ךרד
תולועה תומיתח ףוסאל שי ,הפיסאה תטלחה לע רוערע לש הרקמב
.(הטלחהה הלבקתה הב) הפיסא התואב םיפתתשמה רפסמ לעמ 50%-ב
,העבצהב םירבח 40 לש תופתתשהב הלבקתה רשא הטלחה :המגודל
.רוערעה לע םירבח 60 לש תומיתח תבייחמ

הפיסא תוטלחה לע רוערע להונ עוציב
הפיסאב רשאמ רחואי אל ה/ריכזמה י"ע הפיסאל אבוי ףקת רוערע .1
.תומיתחה תשגה רחאל היינשה
לודג ודעב םיעיבצמה תולוקה רפסמ םא קר הפיסאב לבקתיי רוערעה .2
.תמדוקה הטלחהה הלבקתה םניגבש ,תולוקה רפסממ
.רוריבה רמגל דע בכועת ,ףקת רוערע הילע שגוהש הטלחה .3

:יפלק תוטלחה לע רוערע

יללכ
ילעב תריחבו םירבח תלבק יאשונב אלש ,יפלקב הלבקתהש הטלחה לע
,הטלחהה תלבקל (םומינימ) הנש תאלמב רוערע שיגהל ןתינ ,םידיקפת
.בחר ירוביצ ןיינע שי רשאכ

יפלק תטלחה לע רוערע תאבה ךילהת להונ
לש תומיתח 40 תוחפל תושורד יפלק תטלחה לע רוערע תאבהל .1
.םירבח
םאה ,העבצה ךרעית ןכמ רחאל .הפיסאב אשונה תא גיצי רערעמה .2
בורב היהת ךכ לע הטלחה .ודירוהל וא שדוחמ ןוידל אשונה תא איבהל
.הפיסאב 2/3 לש
ופוסבש ,שדוחמ ןויד ךרעיי ,הפיסאב העבצהה י"ע רוערעה לבקתה .3
.ליגר בורב ,יפלקב העבצהל אשונה תא ריבעהל םאה העבצה ךרעית
.תירוקמה העצהב עבקנש ,בור ותואב לבקתיי יפלקב רוערעה .4

הפיסאב "םויה רדס"ל תועצה
העצה אלא ,הטלחה חוסינל וא אשונל העצה הניא םויה רדסל העצה .1
.העבצהה וא ןוידה ךילהת יונישל
.םירבודה תמישר תריגס רחאל םג שיגהל רשפא םויה רדסל העצה .2
ר"וי .םירבודה תמישרל ץוחמ שיגהל רשפא םויה רדסל העצה .3
.רוציקב תחסונמ ותעצה תא איבי רבחה יכ גאדיי הפיסאה
ינפמ ,םיעיבצמה לש 2/3 לש בור שורד םויה רדסל העצה רושיאל
.ןוידה תא םיליבגמ הלאכ םירושיאש
איה רשאכ הילע םיעיבצמ םויה רדסל הטלחה תעצה שי רשאכ .4
.םויה רדסל העצהה דגנ וא דעב איה העבצהה .הרורב הרוצב תחסונמ

םימעטמ ,הפיסאב ןוידל תקמונמ הרוצב דגנתמ םירבחה דחא רשאכ .5
ינפל ריכזמה וא/ו הפיסאה ר"ויל ךכ לע עידוהל וילע ,ןיקת להונ לש
.ןוידל אבוה רבכ אשונה רשאכ אלו הפיסאה
.'דכו ןיקת אל להונ ימעטמ דרוי אל ןוידל אבוהש אשונ