תקנון צעירים - כינרת - 2003
התקנון נוסח על ידי ועדת דור צעיר:
רכזת - סמדי מלמד.
חברי הוועדה - עילום אביגדורי, חנה ירקוני, נורית אידלמן, יהודה'לה ניצני.
תקנון זה מבטל כול תקנון קודם
מבוא
תקנון זה מרכז נהלים ונורמות ומגדיר, ככול האפשר, את יחסי הגומלין בין הצעיר והקיבוץ מיום סיום בית הספר התיכון (30.8) ועד 6 שנים לאחר השחרור, (סדיר / ש. לאומי / שנת קבע ראשונה/ סיום התיכון לבן שאינו מתגייס) או קבלה לחברות במועד המוקדם יותר.

קיבוץ כנרת מעוניין לעזור לצעיריו, כמיטב יכולתו, בכול השלבים, לנסות צורות של מימוש עצמי. עם זאת, היחסים בין הצעירים לקיבוץ חייבים להיות הדדיים ובצד הזכויות, חובות הצעיר להתחשבות בערכים ובנורמות המקובלות בו.

מסלול הבנים בכנרת פותח בפני הבנים מספר אפשרויות עם סיום השירות הצבאי.

כנרת קוראת לבנים להצטרף כחברים ולקחת אחריות להמשך הקיום של המשק והחברה במקום. עם מבט לכיוון התפתחות וצמיחה. האפשרויות השונות במסלול מאפשרות תקופות התנסות והכרות עם כנרת, ועם צורות חיים אחרות.

"צעיר" - (המושג מתייחס בהכללה לבנים ולבנות) הוא מי שנולד להורים חברי קיבוץ או מי, שהוריו התקבלו לחברות בטרם מלאו לו 14 שנה או מי, שהוענק לו מעמד זה.

"ועדת דור צעיר" - תהייה החוליה המקשרת בין הצעירים לבין מוסדות הקיבוץ מתום כיתה י"ב ועד סיום תקופת המסלול (6 שנים מהשחרור) ותפעל ברוח חוברת זו.
מסלול צעירים - עקרונות
"מסלול צעירים" -
כנרת רואה בהשתלבות הצעירים תהליך טבעי לצמיחתה הרב דורית. קליטת צעירים היא צורך חיוני לקיבוץ להמשך התפתחותו החברתית והמשקית ולשם הבטחת רציפות התהליך. הקיבוץ מעוניין שהחברות תתחיל מוקדם, ככול האפשר, למען קליטתם של הצעירים כשותפים לדרך ולבית. יחד עם זאת, כנרת מכירה בזכותו של כול צעיר להתלבט, להתנסות ולהכריע על דרכו בחיים, באופן חופשי. על כן, כנרת רואה מתפקידה לקיים קשר עם צעיריה בתקופה זו, כשהם נמצאים על סף הכרעתם על דרך חייהם.

משך ה"מסלול" -
תקופה פוסט-צבא תתפרס עד ל-6 שנים לאחר השחרור מהצבא. (סדיר / ש. לאומי / שנת קבע ראשונה/ סיום התיכון לבן שאינו מתגייס) בתקופה זו יכול הצעיר להיות בשנת חופש, לימודים, או לחיות בקיבוץ מבלי להיות חבר. לאחר תקופה זו מסתיים ה"מסלול", ויש להסדיר את מעמד הצעיר על ידי המזכיר/ מזכירות.

זכאות -
זכאים לבחירה במסלול צעירים רק בני משק שהוריהם חברי קיבוץ, יחידים או נשואים והם אינם בעלי משפחה עם ילדים.

מעמד צעיר ב"מסלול" -
מיום שחרורו מצה"ל ועד התקבלו לחברות הוא מעמד של "בר רשות".

"בר רשות" -
בן משק שאינו חבר או מועמד וקיבל רשות להתגורר בקיבוץ ולהשתמש בשירותיו.

מתן שירותים -
בתקופת השירות הצבאי ושנת שירות. בתקופת המסלול - בתמורה לעבודה בכנרת, יקבל הבן שירותים הניתנים לחברי כנרת.

יש להסדיר הסכמים בין הצעיר לבין הקיבוץ בכול פעם שחל שינוי באורח חייו: עבודה בכנרת, חופש, לימודים וכו', ע"י ועדת דור צעיר.
תפקידי ועדת דור צעיר
א. ליווי הצעירים מגמר ביה"ס עד היקלטות בקיבוץ או עד עזיבה.
ב. הוועדה תעודד ותסייע בארגון פעילויות הקשורות בצעירים, על פי יוזמתה ושיקוליה.
ג. הוועדה תעקוב אחר תנועות הצעירים במסלולים השונים, ותגיע להסכמים כתובים עם הצעירים, בכל שינוי באורח חייהם.
כניסה לדור צעיר עד הגיוס
כניסה רשמית לדור צעיר ב-30 לאוגוסט של אותה שנה לאחר סיום י"ב.
לצעיר שהוריו חברים בכנרת לפחות מאז היותו בן 14.
שנת שירות
א. תקציב אישי - כנרת תשלם לצעיר תקציב אישי כנהוג.
ב. לאחר שנת השירות - רשאי הצעיר לצאת לחופשה של עד כשבועיים לפני גיוסו לצבא (זאת בתיאום עם רכז עבודה ורכז דו"צ).
ג. כול צעיר שהיה בשנת שירות (שנה שלמה), לאחר השחרור, ייתן 1/2 שנת עבודה בכנרת - 150 יום.
בלתי מתגייסים
א. עם העלאת רמת הדרישות של הצבא עבור המתגייסים נוצרה מציאות חדשה, שבה מספר הבלתי מגויסים גדל. עלינו לתת מענה הולם לאותם צעירים, שלא גויסו.
ב. יש לציין, שהקיבוץ רואה מחובתו למצות את כול האפשרויות, כדי לעודד ולאפשר גיוס בנים לצבא ורק כאשר מתברר שהגיוס בלתי אפשרי, נבחר במסלול הבלתי מתגייסים. ההנחה הבסיסית שלנו היא, שכול צעיר יכול וחייב לתרום לכלל בפרויקט לאומי כלשהו ובתחומים המתאימים לו.

מטרת המסלול: לאפשר לבנים שלא גויסו במסלול השירות הצבאי, מסלול חילופי.
פרטי מסלול הבלתי מתגייסים:
א. צעיר שלא גויס ישתלב במסלול של שירות לאומי לשנה אחת לפחות.
שירות לאומי, הכוונה ל: הדרכה או פעילות בתנועה, שירות בקיבוץ צעיר, שירות באתרי קליטה או כול שירות לאומי המוכר ע"י שלטונות המדינה.
ב. אם לא בחר במסלול שירות לאומי והחליט להישאר בקיבוץ -
יוכל להתחיל במסלולי הצעירים לאחר לפחות שנת עבודה בקיבוץ, שתיחשב כתקופת שירות.
ג. בתום מסלול השירות הלאומי או תקופת השהות בקיבוץ, תהיה ההתייחסות לבלתי מתגייסים כנהוג לגבי משתחררי הצבא.
בעת השירות בצה"ל
א. צעיר שהוריו חברי קיבוץ הוא במעמד "תלוי-חבר" עד תום שירותו הצבאי ואינו צריך לחתום על הסכם עם הקיבוץ.
ב. צעיר שהוריו אינם חברים בקיבוץ - ראה נספח ד'.
ג. תקציב - חיילים מקבלים מהקיבוץ תקציב בסכום קבוע, כתוספת לשכר הצבאי.
ד. דיור - חייל מקבל דירת חדר בסטנדרט ג'-ב' בהתאם ליכולת הקיבוץ. ראה נספח ב'.
צבא קבע
א. חייל קבע עובר למעמד של עצמאות כלכלית.
ב. תשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות לא יחולו על הקיבוץ.
ג. בשנת הקבע הראשונה - מתוך מגמה לתמוך ולהקל על שירות הקבע ניתן להשתמש ברכבי כנרת, ואין תשלום שכר דירה.
ד. שנות קבע נוספות - מעבר מלא לעצמאות כלכלית.
ה. משרת קבע אשר יעביר את משכורתו במשך שנה מלאה, תיחשב זו כשנת עבודה בכנרת ויהיה זכאי ללימודים ע"ח כנרת.
לאחר השחרור
דיור - הקיבוץ ייתן דירות לחייליו המשוחררים בסטנדרט ג'-ב'.
מענק בגין עבודה מועדפת
א. הצעירים רשאים להשלים 150 יום בעבודה מועדפת על פי הכתוב בחוק (בהתאם ליכולות הקיבוץ). טפסים מצויים אצל רכז ועדת דור צעיר, וכן הכוונה מהן הנחיות החוק.
ב. מקרים מיוחדים (צורכי המשק) - על פי קביעת ריכוז כוח אדם.
הסדרי צעירים לאחר השחרור:
1. קבלה לחברות;
2. עזיבה;
3. מסלול צעירים.
1 . קבלה לחברות
א. תיערך הצבעה בקלפי, כמקובל עד כה, וכקבוע בתקנות האגודה.
ב. ניתן להגיש בקשה לחברות בכול שלב אחר במהלך 6 שנות "מסלול" צעירים.
ג. התקבל לחברות, השתווה בזכויותיו/חובותיו לכול חבר קיבוץ אחר.
ד. לאחר שנתיים מקבלתם לחברות, התקופות שבהן שהו בכנרת בהיותם במסלול באופן רצוף ( לרבות השירות הצבאי) וכמו כן, תקופת הלימודים (באם עבדו בכנרת כלומר לא עצמאות כלכלית) - תצטרפנה לחישוב הוותק.
ה. לאחר קבלת הצעיר לחברות אין מעבר חזרה ל"מסלול" צעירים.
2. עזיבה
א. צעיר שהחליט על עזיבה יודיע על כך למוסדות המתאימים (ו. דור צעיר, מזכיר).
ב. חברים בלבד זכאים לדמי עזיבה.
ג. צעיר שסיים את תקופת המסלול ואינו מתגורר בכנרת ו/או שינה את מקום מגוריו במשרד הפנים, כול זאת ללא אישור מראש ובכתב מהקיבוץ ייחשב כעוזב ללא כול צורך בהודעה מצדו או מצד הקיבוץ.
ד. צעיר שהודיע על עזיבה וירצה להתקבל לכנרת בעתיד יעבור את נוהל קבלת מועמדים חדשים.
3. מסלול
מסלול הצעירים מאפשר לעשות את המפורט במהלך השנים (יש ליידע את הוועדה בכול שינוי בין האפשרויות הבאות).

א. לצאת לעצמאות כלכלית, חובות וזכויות של צעיר בחופש מפורטות בנספח א'.

ב. לימודים. הסדר לימודים נספח ו'.

ג. עבודה בכנרת - לכך ישנן שתי אפשרויות:

1. תקופות זמן שאינן מוגדרות -
א. יש לעבוד לא פחות מ-3 חודשים, בין תקופת חופש אחת לשנייה, ואפשר לקחת את החופשות על פי הצרכים/רצון.
ב. על הפסקת עבודה מתוכננת יידע הצעיר את רכז עבודה + ו. דו"צ (או כ"א את הצעיר), לא פחות מ-30 יום מראש.

2. עבודה בכנרת - תנאי הכרחי ליציאה ללימודים היא עבודה של שנה רציפה בכנרת (270 ימי עבודה), על פי צורכי סידור עבודה ובהתאם לתוכנית עבודה שתתואם מראש.

באם שנה זו נעשית בשנה הראשונה לאחר השחרור ניתן להסדיר את חצי השנה הראשונה בהסדר עבודה מועדפת. (יוצאים מן הכלל - שנת שירות סעיף ג', צבא קבע סעיף ה').

3. על צעיר לאחר 6 שנות מסלול להחליט באם הוא מעמיד עצמו לחברות, או עוזב את הקיבוץ.

4. הוועדה מוסמכת להוציא צעיר מהמסלול אם נמצא כי לא קיים את המתחייב ממנו, לאחר בירור.
נספח א' - חובות וזכויות צעיר ב"עצמאות כלכלית" (חופש או סטודנט המבקש רק שכ"ל)
1. ב"שנת חופש" או חלקי שנה יהיה הצעיר עצמאי מבחינה כלכלית.

2. הקיבוץ אינו משלם עבור הצעיר כול תשלום בתקופה זו (ביטוח לאומי, קופת-חולים, תרופות פרטיות וכו'). טיפולי שינים הינם רק לעזרה ראשונה.

3. על הצעיר לדאוג לקבל תלוש משכורת מסודר ממקום עבודתו ולוודא שמשלמים עבורו למוסד לביטוח לאומי - הכולל גם ביטוח בריאות ותגמולי מילואים, או לשלם ישירות לביטוח הלאומי בהיעדר תלוש משכורת, על מנת לשמור על הזכויות והרצף בביטוח.

4. דירתו של הצעיר עומדת לרשותו שלושה חודשים בלבד. בתום תקופה זו עליו לפנות אותה. לאחריה ניתן לשכור דירה תמורת תשלום בהתאם לרמת הדיור ולטבלת המחירים המצורפת.
באם הצעיר עובד באזור ושוכר דירה בכנרת, עליו לשלם דמי שכירות מהחודש הראשון לחופשתו.

5. בתקופה זו הצעיר רשאי לנהוג ברכב ממאגר הרכבים של כנרת ע"ח הוריו.

6. כול ההוצאות המתבצעות יחולו על חשבון הצעיר. לא ייתכן חוב בתקציבו במהלך תקופה זו.
במידה וייווצר חוב בתקציב, כרטיס האשראי ייסגר.

7. צעיר ב"שנת חופש" השוכר דירה בכנרת, יידרש לשלם שכ"ד. ראה נספח ב'.

אנו מאחלים ליוצאים ל"שנת חופש" התנסות מעניינת / טיול מוצלח והעיקר שובו אלינו בשלום.
חזרה לכנרת מעצמאות כלכלית
1. יש להודיע לרכז דור צעיר על הכוונה לחזור לפחות חודש מראש, אם ישירות או באמצעות המשפחה.
2. כאשר יחזור הצעיר מעצמאות כלכלית ויחפוץ לקבל דירה, עליו להתחייב לחיות ולעבוד בכנרת לפחות 3 חודשים. אי עמידה בהתחייבות זו תיאכף על ידי חיוב שכר דירה בהתאם.
3. בנים החוזרים מעצמאות כלכלית יערכו שיחה עם רכז דו"צ ורכז עבודה.
4. לאחר שהושלמו ענייני העבודה, הנה"ח, ביטוח וכו', יעודכנו מוסדות כנרת על חזרת הבן, ע"י הוועדה.
5. דירה ותקציב מותנה בהשלמת כול התהליכים הנ"ל.
נספח ב' - דיור
דירוג א' - שיכון עולים, רמפות, בית פסיה, מעל הדרית.
דירוג ב' - תמרים, מכבסה - 600 ש"ח לחודש *
דירוג ג' - דז'וקים - 300 ש"ח לחודש *
נכון לאוקטובר 2002

חלוקת הדירות תהיה קודם לפי ותק ורק אח"כ להשכרה (בכסף או בעבודה), במידה ומצויה דירה רלוונטית.

עצמאות כלכלית / חופש בארץ - דירה נשמרת לתקופה של 3 חודשים.

נסיעה לחו"ל - פינוי החדר בטרם נסיעה.

מחירי הדירות יתעדכנו ע"י ועדת דור צעיר.

הדירות יימסרו במצב תקין: עם רשתות ותריסים, דלתות וארון בגדים תקינים, ומערכת חשמל תקנית.

כול התיקונים ייעשו ע"י רכז בניין ובתיאום עמו, ע"ח המפנה, (למעט מפגעים הקשורים לבית עצמו), כדי לבצע את התיקונים במקצועיות המרבית.

מעבר מדירה לדירה:
קבלת דירה בסטנדרט א' מותנה בהתחייבות לטווח מגורים בכנרת (לא חופש) של שנה לפחות.
אין מעבר מדירה בסטנדרט מסוים לדירה באותו סטנדרט.

אחריות הבן:
הבן אחראי על הציוד אותו הוא מקבל: חדר, ארון, חלונות ותריסים, דלתות וכו'.
כאשר הבן עוזב את החדר הוא מחזירו, כשהחדר נקי ומפונה מכול תכולתו - בגדים, כלי מטבח, מזון, ורהיטים.
חדר ש"קושט" בצבעים ומדבקות שונות ינוקה ע"י הבן, וייצבע על חשבונו.
במידה והוחלפו בתי מנורות יוחזרו בתי מנורה, כפי שהחדר ניתן לבן.
שינוי במערכת חשמל רק באישור וע"י חשמלאי מטעם המשק.
מפתחות החדר יוחזרו לאחראי על החדרים לא יאוחר משבועיים לאחר עזיבת החדר ובתיאום מראש.

באם הדירה לא תפונה בזמן, יחויב הצעיר בתקציבו ב-20 ₪ ליום, עד חודש ימים. באם גם אז לא יפנה את הדירה, ניתן יהיה לנתק את המים, חשמל וכו' עד פינוי הדירה על ידי מוסדות כנרת.
נספח ג' - בני זוג החיים בכנרת
1. על כול בן קיבוץ המבקש לאפשר לבן זוגו להתגורר בקיבוץ לפנות ביוזמתו למזכיר או רכז דור צעיר וליידע אותם.
2. במשך תקופה של 3 חודשים לא ישלם המתארח דמי אחזקה לקיבוץ.
3. מעבר לתקופה זו ייחתם עמו הסכם תושבות לשנה אחת, והוא יחויב לשלם דמי אחזקה ושכר דירה לקיבוץ.
4. באם בן הזוג עובד בכנרת: יקבל תקציב ולא יחויב בעבור שכ"ד ושירותים.
5. בן זוג סטודנט - יוכל לעבוד בכנרת בעבור מגוריו, כמו סטודנט במסלול.
נספח ד' - צעירים אשר הוריהם עזבו את הקיבוץ
1. מסיים י"ב , שהוריו אינם חברי קיבוץ, יוכל להישאר בקיבוץ רק אם תתקיים פגישה בינו ובין המזכיר בנוכחות הוריו, ונציג ו. דור צעיר.
2. לאחר אישור ייחתם הסכם בין הקיבוץ, הצעיר והוריו המגדיר זכויות וחובות. תוקפו של ההסכם עד סיום השירות הסדיר. למען הסר ספק כול ההוצאות בגין הצעיר ו/או שירותים בקיבוץ יחולו ע"ח הצעיר.
3. רכב יינתן לו בכפוף להסכם עם ההורים (ההסכם צריך לכסות כול נזק שייגרם לרכב).
4. מסוף י"ב ועד הגיוס לצבא, במידה וימלא את חובת העבודה כנהוג, יקבל תקציב ודיור.
5. בזמן הצבא הסדיר - לא יקבל תקציב. יקבל חדר כבני גילו - הוריו ישלמו סכום השווה להשכרת דירה לצעיר בעצמאות כלכלית
6. ירצה הצעיר להצטרף לקיבוץ מייד לאחר צבא סדיר, יפנה למזכירות/ו.קליטה ויתחיל במסלול קליטה כמקובל.
נספח ה' - לימודי בנים
לימודים גבוהים מהווים היום תנאי בסיסי להשתלבות בחברה המודרנית. לפיכך ישנה חשיבות רבה ליצירת מצב בו תהיה אפשרות לכול צעיר ללמוד, בעשור הראשון לאחר שחרורו מהצבא.
זכאות ליציאה ללימודים
1. כול צעיר בגין הוריו, בתנאי שלפחות אחד מהם חבר בכנרת ועבד בה לפחות 20 שנה.
2. צעיר שעבד בכנרת שנה מלאה ורציפה.
3. משפחות שהצטרפו לקיבוץ עם ילדים יהיו זכאים לחלק היחסי של גובה שכ"ל. תחילת החישוב מיום קבלת ההורים למועמדות (במידה והתקבלו לחברות).
4. לפני יציאה ללימודים על הצעיר לשהות בכנרת לפחות חודשיים, אלא אם הוא ממשיך עצמאות כלכלית.

במהלך לימודי הצעירים עומדות בפניהם מספר אפשרויות בחירה:

א. עצמאות כלכלית - ראה נספח א.

ב. צעיר שהוא חבר - צעיר שהתקבל לחברות יוכל לצאת ללימודים על חשבון הקיבוץ בהתאם לתקנון השתלמויות.

ג. צעיר במסלול -
1. מימון שכ"ל: כנרת מממנת את שכ"ל עד גובה שכ"ל אוניברסיטאי, למשך התואר הראשון (עד 4 שנות לימוד). מומלץ להשיג גם מלגות.
2. דיור: דירה תינתן בהתאם לסטנדרטים המקובלים.
3. תקציב – הצעיר יקבל תקציב מלא בעבור 60 ימי עבודה בשנה. באם יוותר על דירה ניתן להוריד את מכסת ימי העבודה ל-45 ימים בשנה.
4. במהלך שנות לימודיו לא יצבור הצעיר חוב בתקציבו. במידה ואינו עומד בהתחייבויותיו רשאי הקיבוץ לנקוט באמצעים העומדים לרשותו: הפסקת תקציב, סגירת כרטיס רכב, הפסקת מתן
שירותים (לא כולל קופ"ח) ועוד.
5. צבירת ימי עבודה לטובת שנת הלימודים תחל לא לפני חודש אוגוסט של שנת הלימודים הבאה.
6. ימי מילואים ייחשבו כימי עבודה בתוך המכסה בתנאי שהכנסות המילואים מהביטוח הלאומי עוברים לקיבוץ.
7. תורנויות בתשלום (ששי/שבת) ניתן להמיר כימי עבודה (לא בתשלום) באם הם עומדים בתנאי של יום עבודה. לפחות 6 שעות ומעלה יחושבו כיום עבודה.
8. סטודנט שלא ימלא את מכסת ימי העבודה ירד לו החלק היחסי מתקציבו.
9. לימודים קצרים עד שלושה ימים בשבוע יחויבו בעצמאות כלכלית או יומיים עבודה בשבוע בכנרת.
10. על מנת לא לעבור את תקופת זמן המסלול הוועדה ממליצה לצאת ללימודים ארוכים בגיל 24-25.

דיווחי עבודה יש להגיש לאחראי עבודה מטעם הוועדה.