תקנון קבלת תושבים בני זוג של חברים מעל גיל 45 - קיבוץ יזרעאל
ועדת חברה
1. להסרת ספק מודגש בזה, כי ההצעות המפורטות במסמך זה לא נועדו ל"הכשיר" קליטת תושבים בקיבוץ בכלל, או לאפשר לחבר להפסיק את חברותו ולהמשיך להתגורר בקיבוץ במעמד של תושב, אלא לאפשר ולהסדיר מגורי בני זוג מבוגרים של חברי קיבוץ.

2. התושב/ת יתגורר/תתגורר בקיבוץ בדירת בן זוגה/בת זוגו החבר/ה, ובדירה זו בלבד, ומעמדו בקיבוץ יהיה מעמד של תושב בר-רשות.

3. התושב לא יהיה מועמד או חבר בקיבוץ ולא יהיה רשאי להשתתף בהצבעות באסיפות הכלליות של הקיבוץ.

4. עבור הזכות להתגורר בקיבוץ ועבור השירותים שיקבל בקיבוץ ישלם התושב דמי אחזקה שייקבעו ע"י הקיבוץ.

5. כתנאי לכניסה למעמד זה, הקיבוץ ידרוש מן התושב ביטחונות לתשלום דמי האחזקה וכן בטוחות להבטחת כיסוי הוצאות התושב במקרה והתושב יהיה זקוק לטיפול סיעודי.

6.
א. התושב יהיה רשאי לעבוד בקיבוץ - אם יהיה הקיבוץ מעוניין בכך. הקיבוץ לא יחויב להעסיק את התושב.
ב. אם יעבוד התושב בקיבוץ - יתקיימו בין הקיבוץ לבין התושב יחסי עובד ומעביד ולתושב ישולם שכר - בתלוש שכר.

7.
א. התושב ינהג בכול עניין בהתאם למקובל ולנהוג בקיבוץ וימלא אחר החלטות הקיבוץ והחלטות בעלי התפקידים בקיבוץ, ככול שהן נוגעות אליו.
ב. התושב ייתן בקיבוץ תורנות שמירה ותורנות עבודה בשבת ובערבים, ללא תמורה, כמקובל בקיבוץ לגבי תושבים. לצורך זה יחויב התושב בדמי הביטוח המתאים.

8.
א. התושב יהיה מבוטח בביטוח בריאות - על חשבונו ובאחריותו.
ב. עבור הוצאות בריאות מכול סוג, אשר אינן ממומנות ע"י ביטוח הבריאות הממלכתי, ישלם התושב בעצמו ועל חשבונו.

9.
א. אם יהיו לתושב ילדים קטינים, שההורה השני שלהם איננו חבר הקיבוץ - יישא התושב במזונות ילדיו הנ"ל בעצמו ועל חשבונו.
ב. אם יהיו לתושב ילדים קטינים שההורה השני שלהם הוא חבר קיבוץ יזרעאל - יישא התושב במחצית מהוצאות הקיום של הילדים.

10. אין הקיבוץ חייב לקבל כול פנייה. כול מקרה יידון לגופו ותנאי הקבלה החלים על הורי חברים יחולו גם על בני זוג של חברי קיבוץ.

11. התושב ישא באחריות בלעדית לכול חוב או התחייבות שלו, והקיבוץ לא ישא באחריות כלשהי בעניין זה.

12. רשותו של התושב להתגורר בקיבוץ תסתיים ותפקע בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים:
א. בן הזוג החבר עזב את הקיבוץ או יצא מן הקיבוץ לתקופת חופשה ארוכה או שחברותו בקיבוץ פקעה.
ב. בן הזוג החבר נפרד או התגרש מן התושב.
ג. אם לא עמד התושב בהתחייבויותיו לקיבוץ.
ד. מוסדות הקיבוץ החליטו על סיום התושבות.

13. אם, חלילה, ילך בן הזוג, חבר הקיבוץ, לעולמו או יעבור לצמיתות לבית סיעודי, יוכל התושב לפנות בבקשה להמשיך להתגורר בקיבוץ, בכפוף לכך שייערך הסכם חדש. הקיבוץ, מבחינתו, ידון בכול מקרה לגופו ויהיה רשאי להתנות את המשך מגורי התושב בקיבוץ בכך שהתושב יעבור לדירה אחרת שיעמיד הקיבוץ לרשותו, ללא קשר להשקעותיו בדירת החבר.

14. בכול מקרה של קבלת תושב לפי הצעה זו - ייערך הסכם משפטי בכתב, שהצדדים לו יהיו: הקיבוץ, התושב ובן הזוג החבר. מטעם הקיבוץ יחתום על ההסכם המזכיר.
הקיבוץ יהיה רשאי להתנות חתימת ההסכם וקבלת התושב בהמצאת ביטחונות וערבויות נוספות של בני משפחה - בהתאם לשיקול דעתו של הקיבוץ.