תקנון תושבות לבני זוג של חברי קיבוץ מגיל 27 עד 45 - קיבוץ יזרעאל
התקנון אושר באסיפה ב-6.3.1999.
1. קיבוץ יזרעאל מקדם בברכה בני זוג של חברי קיבוץ ומעוניין לאפשר תושבות לצורך חיזוק הקשר בין בני הזוג.

2. תקופת התושבות תהיה עד שנתיים. בתום שנתיים יצטרך הזוג להחליט על המשך דרכו.

3. במטרה להכיר את תושבי הקיבוץ ואורחות החיים בו, יקחו התושבים חלק בתורנויות תרבות ובאירועים אחרים של הקיבוץ.

4. ועדת קליטה תטפל ותלווה את התושבים ותראה בהם נקלטים אפשריים.

5. ייחתם חוזה בין התושב לקיבוץ.

6. בשנה הראשונה ישלם התושב דמי אחזקה בסך 66% מהעלות המומלצת ע"י ברית התנועה הקיבוצית לדמי אחזקה לשכירים.

7. בשנה השנייה ישלם התושב דמי אחזקה בסך 100% מהעלות הנ"ל.

8. לצורך זכאות שיכון (בקיבוץ), יחשבו החבר וילדיו בלבד ללא התחשבות בבן הזוג התושב.

9. הארכה של תקופת התושבות או חריגה מהכללים הנהוגים ידונו בוועדת חברים.

10. אם תאושר הארכת תקופת התושבות מעבר לשנתיים - רשאי הקיבוץ להעלות את דמי התושבות מעבר לרשום בסעיף 7.