םירצח ץוביק

19.12.1996 - הפיסאב רשואבכר ןונקת.1

.העונת תריבע לש וא בכר תנואת לש הרקמ לכב ןודתש ,הדעו םקות )
טרופמכ השינע תוכמס הל שי ,םישורדה םירוריבה לכ תא ךורעת הדעווה
אשונה אבוי הטלחהה לע רוערע לש הרקמב .ומסרופי היתוטלחהו ךשמהב
.תוריכזמל

.ץוביקב םיגהנ תסטרכ םקות (ב):םיכרד תונואת תעינמלו הגיהנה רופישל םיעצמא .2

בכר תלבקל יאנתכ תוכנוח לש בלש לע תמדוק הטלחהל ףסונב (א)
תיוולב הגיהנב תישעמ הרשכה לש בלש שדח גהנ לכ רובעי ,ץוביקהמ
הרשכהה םייקתת ךרוצה תדימב .רפסמ םימי ךשמב תאזו ,הסונמ גהנ
.הדובעה םוי תרגסמב םג תישעמה

הצעומה םעטמ תענומ הגיהנל סרוקב ףתתשהל ביוחי שדח גהנ לכ (ב)
.ברעה תועשב קשמב םייקתיי סרוקה .תונואת תעינמל תימואלה

.ל"נה סרוקב ופתתשיי הגיהנ ןוישר ילעב םירבחה לכש ץלמומ (ג):תולבגה .3

תודסומ רושיא תא לביק אלש ,םדא םוש ץוביקה בכרב גהני אל (א)
וניאש ימל ותוא תתל יאשר אל ותושרל בכר לביקש גהנ :רמולכ .ץוביקה
ןפואב םהילע השקמ וז הלבגמש ,תוחפשמ וא םירבח .ונצוביקל ךייש
.הז להונמ הגירח לע רושיא תלבק םשל ה/ריכזמל ונפיי ,ישיא

הנש לש הגיהנב ןויסינ ול שיש ימל קר תרתומ לודג בכרב הגיהנ (ב)
.תוחפל

יגהנכ ורדוסי אל ,תוחפל הנש לש הגיהנב ןויסינ םהל ןיאש םירבח (ג)
.םינרות םיגהנכו תיב

:םיריעצ ה'רבח י"ע בכר תלבק (ד)

.תורגבה תוניחב םויס ירחא - קשמ ינב *

.ןורחא ת"לשל םעיגהב - םיניערג ירבח *

ראשיהל םתטלחה םעו רעונה תרבח תפוקת םויס םע - רעונ תרבח *
.ץוביקב

.תודמעומל ותלבק םע בכר לבקל יאשר ץוביקב טלקנ (ה)

.רבח לשמ תוחפ 20% -ב היהת םיריעצה לש מ"קה תסכמ (ו):העונת תוריבעו תונואת .4

תוניקת תקידב רבדב תויחנה ומסרפי ,ךסומה ףותישב ,תוחיטב תדעו (א)
,תויחנהל םאתהב ותוניקת תא קודבל הבוחה בכר לבקמש ימ לע .בכרה
.ךרדל ואצי םרטב תאזו

.הדעווה ינפב ואבוי העונתה תוח"וד לכ (ב)

.וירחאל וא הדובעה םוי ךשמב הגיהנ ןיב לדבה ןיא (ג)

תא סונקל הדעווה תיאשר (הינח תוח"וד ללוכ) העונת תריבע לכ לע (ד)
.מ"קה ריחמל דומצ ,ח"ש 10 לש םוכסל דע רבחה

לש הרקמב ןכו גהנה תונלשר ללגב המרגנש ,הנואת לש הרקמב (ה)
תועשהל הדעווה תכמסומ ,(הנואתב המייתסנ אל םא םג) תינלשר הגיהנ
םיגהנ

.תלבגומ הפוקתל הגיהנמ

ץוח ידבועו םיליעפ בכרב שומיש

(199) 29.3.93 תוריכזמ

:תוריכזמה הטילחה הז אשונב

.םתדובע יכרוצל קרו ךא שמשי ץוחה ידבועו םיליעפה בכר

.הדובעה תועשל רבעמ הז בכרב שמתשהל םיאכז םניא םידבועה

ןתינ רבעב) תויטרפ תועיסנל ץוביקב םירבחה תושרל דומעי אל בכרה
.(קשמה זכרמו םיריכזמה רושיאב בכרב שמתשהל היה

תועיסנ םושרל דבועה בייח ובש ,בכר ןמוי/סקנפ היהי בכר לכב .ד
תובלושמה תועיסנל הנווכה) הדובעה םוי ךלהמב ושענו הדימב ,תויטרפ
הבוחהו תוירחאה תלטומ דבועה לע .('דכו םייניב תוינח - הדובעב
.ולא תועיסנ לע ח"הנהל ח"וד שדוח לכ ריבעהל

הלא בכר ילכש ,תורשפא קודבל קשמה זכרמ לע הליטמ תוריכזמה
.דיתעב םירצח תולעבב ויהי.םישדוח השולש םותב רסמיי ולא תוטלחה עוציב לע חוויד

תוסנק ןונקת

(14 תוחיטב) 16.7.1991 םוימ בכרו תוחיטב תדעו תבישיב םכוס)

(14.9.91 הפיסאב רשוא

לכ לע 100%-ב יארחא גהנה רבחה :ץראה ירוזא לכב היינח (א)
םוימ הבישיב .תויקשמ וא תויטרפ תועיסנב ,לפכ תוסנקו היינח תוסנק
קשמה זכרמל וא/ו לעפמה להנמלש ,העצהה תא לבקל ונטלחה 16.7.1991
.דבלב םידחוימ םיבצמב ,היינח תוסנק לטבל תוכמס היהת

.לודניס סנק לכ רובע ח"ש 50 דע םלשי רבחה :םילדנס (ב)

תונוישר רסוח ,סנפ רסוח ומכ תוסנקב רבודמ :םיינכט תוסנק (ג)
.הז גוסמ תוסנקה לכ רובע םלשמ ץוביקה - 'דכו בכרב

:העונת תוריבע (ד)

םיעסונש םיפטנ ישנא ,ץוח ידבוע ,הדש תוריש ישנא :הנושאר הצובק (1
םישדוח 6 לש הפוקתל תיב גהנ ,החלפ ידבוע ,תוינק זכרמ ,םוי םוי
.תוחפל

:תוסנק םלוס

6 5 4 3 2 1 :תוסנק רפסמ

0 0 1/4 1/2 3/4 100% :ףנעה ח"ע

100% 100% 3/4 1/2 1/4 0 :רבחה ח"ע.תיטרפ העיסנב רבח לכ :היינש הצובק (2

:תוסנק םלוס

4 3 2 1 :תוסנק רפסמ

100% 100% 2/3 1/3 רבחה ח"ע

0 0 1/3 2/3 :ץוביקה ח"ע.(הנושאר הצובק טעמל) תיקשמ העיסנב רבח :תישילש הצובק (3

:תוסנק םלוס

4 3 2 1 :תוסנק רפסמ

0 0 1/3 2/3 :ףנעה ח"ע

100% 100% 2/3 1/3 :רבחה ח"ע:עוציבה ןפוא (ה)

תיבמ תוסנק ללוכ ,1.619.91-מ ,יתנש סיסב לע ןה תוטלחהה לכ (1)
.טפשמה

ח"ע - םולשתה .תינכטה תוריכזמל תורישי ריבעהל שי - היינח תוסנק (2)
.א.ת

םושירל בכרו תוחיטב תדעו זכרמל ריבעהל שי - העונת תוסנק (3)
.םולשתלו

.רבחה ןובשח לע םלוכ ויהי תוסנק ילפכ (4)

.רוערע לכב ןודת וזו הדעוול הנפיי רערעל הצורה רבח (5)

.(תומש אלל) תוסנקה תא םסרפל הטילחה הדעווה (6)

ךסב הכוזי ,ןורחאה סנקהמ הנש ךשמב םולשתל סנק לביק אלש גהנ (7)
.(7.6.94 םוימ תוחיטב תדעו תבישיב םכוס הז ףיעס) ןורחאה סנקה הבוג

רבחל תינוכמ ןונקת

(55) 11.9.87 - תוריכזמ ח"וד ךותמ)תינוכמ ןונקתב תופסותו םייונישל יזרא ריאי תעצהב הנד תוריכזמה
.םילק םינוקיתב התוא הרשיאו ,רבחל:הנשב םיאכז רבח/החפשמ לכ ,םויה דע תוטלחהל ןוכנ

.(לצופמ םג רשפא) םיפוצר שפונ ימי 5 .1

.תויקשמ תונוכמ םע ללוכ - הנשב עובש יפוס 4 .2:הלבקתהש העצהה

תינוכמב) ךורא עובש ףוס תחא םעפ לבקל ןתינ עובש יפוס 4 ךותמ .1
עובש ףוס רימהל תחא םעפו ,רתוי רשפא םאו םיימוי - (דבלב רבחל
:עובשה עצמאב םימי 2 דע בכר תלבקב

,הנשה שאר) םישפוחב קר - ס"היבב םידלי םע תוחפשמל וא םירומל -
.(חספ ,הכונח ,תוכוס

.ס"היבב םישפוחה תפוקתל טרפ ,הנשה לכב םירחא םירבחו תוחפשמל -

לילל ,ץוביקה ןובשח לע ,תרדוסמ העסהל םיאכז החפשמ/רבח לכ .2
.ול יוצרה דעיל ,רוזחו ךולה ,(חספ ברע) רדסה

ימי 3 דע קר העיסנה תנשב ולבקי - ל"וחל ועסייש םירבח וא תוחפשמ .3
.שפוחה תפוקתב ,רבחל תינוכמ

:תויופידע ירדס .4

םירבחל תוינוכמ תנמזה תופידע - רבמטפס-טסוגוא-ילוי-ינוי םישדוחב .א
,ץיקב תאצל החילצה אל החפשמו הדימב - םיגחב ל"נכ) שפונל םיאצויש
.(ןהש לכ תוביסמ

,תויורשפאלו םיכרצל םאתהב ,םידדוב םימיל רבח לכ יאכז, ךכל רבעמ .ב
.רבחל תינוכמ יארחא םע אלמ םואיתב

היהי, ןאכ תומושרה תויואכזל רבעמ רבחל תינוכמ ןימזיש ,ינולפ רבח .ג
תורמל ,תוכזה ימי לכ תא לביק אל ןיידעש ,רחא רבחל תינשמ תופידעב
.ןימזהל םידקה ינולפש

יאכז התא המל עד

עובש המסרופו 19.12.1986 םויב תוריכזמב הרשוא העצהה - תרוכזת)
.("תיב"ב ןכמ רחאל

(1993-ב ררשוא).םירבח ירוה - םילייח - םידמעומ - םירבח :מ"ק לבקל םיאכז .1

.םיינמז - שפוח תנש :מ"ק לבקל םיאכז אל .2

.יגוז ביצקת לבקל םיאכז :(רטפנ םגוז ןבש) תוירוה דח תוחפשמ .3

.דדוב ביצקתל םיאכז :ץוביקב םייחה םישורג לש תוירוה-דח תוחפשמ .4

:ץוביקל ץוחמ אצמנ םגוז ןבש ,םישורג לש תוירוה-דח תוחפשמ .5
.גוז לש ביצקת לבקל םיאכז

תואלמ תועיסנ 2-ל םיאכז םירוהה :תישילש תוריש תנשב ןבל תועיסנ .6
.רבחה ח"ע רתיה .(םירוה םוי ללוכ) קשמה ח"ע

תועיסנ 3-ל םירוהה םיאכז הנושארה ותוריש תנשב :אבצב ןבל העיסנ .7
תוריכזמ תטלחה) תועיסנ 2-ל םיאכז הנושאר הנש ירחא .קשמה ח"ע
.(תואלמ תועיסנ) (1985

."רשק לע רמושה" ץמואמ ןב יבגל םג םה ,6 ,7 םיפיעס .8

תוחפשמה :ם-י , ביבא לתל הנופצ - ץראב םירגה םירוה רוקיב .9
ח"ע (מ"ק 240) א"תל הוושה קחרמ דע העיסנה .הנשב תועיסנ 4-ל תויאכז
.קשמה ח"ע ,העיסנה םוקמ י"ע עבקנה מ"קה גג דע ,רתיהו רבחה

-ל כ"הס תויאכז ,גוזה ינב 2-ל םירוה רוקיבל תויאכזה תוחפשמה
.תועיסנ6

יתשל יאכז רבחה :ם-י ,ביבא לתל הנופצ םירגה - ץראב םיחא רוקיב .10
.9 ףיעס לש םיאנתה יפל תויתנש תועיסנ

:6.11.87 םוימ התבישיב הטילחה תוריכזמה :ל"וחמ םירוה רוקיב .11

,מ"ק 600-ל תוכז רבחל היהת םינש 4-ב םעפ :ל"וחמ םירוה רוקיבל מ"ק
.ךרוצה תדימב

ררבתייש רחאל ,הנשה ףוסב יוכיזה םשרי - וז תוכז שממי רבחו הדימב
.רבחה לש מ"קה תסכמ בצמ

תירב - תודיל - תונותח - תויוול - תורכזא - הפועת למנל תועיסנ .12
:הווצמ רב - הלימ

העיסנה ןומימל יאכז רבח :(םיחא ,םינב ,םירוה) םינושאר םיבורקל .א
.ולא תועיסנ רובע מ"ק וא ,תירוביצ הרובחתב

קדבית היינפ לכו ריכזמה לש דחוימ רושיא ךירצ :םירחא םיבורקל .ב
.ןיינע לש ופוגל

,םירוה) םינושאר םיבורקל תיאופר הרזעו לבא ירחא יווילל תועיסנ .13
.ריכזמה םע םוכיס יפל תועיסנ ןומימל יאכז רבחה :(םיחא ,םינב

:ובזעש םינב רוקיב .14

.םידלי םע םינבל תואלמ תועיסנ 6-ל םיאכז םירוהה

.םידלי אלל םינבל תואלמ תועיסנ 4-ל םיאכז םירוהה

.םירטמוליקב העיסנל רושיא רימהל ןתינ אל .15

.ישיא ביצקתב ביוחת ,הדעו י"ע רשואת אלש העיסנ לכ .16

םירוענה ינבל - יקשמ בכרב הגיהנל תושר ןתמ ילהנ

(141) 5.2.95 - רגוב ליג ךוניח תדעו,םירמואה תולוקה ורבג ,הגיהנ יניינעב תונורחאה תוירקתה ירחא
."הב דומעל לגוסמ וניא רוביצהש הריזג" תניחבב אוה םייקה ןונקתהש

ובש ,ןמזה קרפ םוצמצו םייקה בצמה יונישל תועצה רפסמ העמש הדעווה
יוויל אלל גוהנל םהל רוסא לבא ,הגיהנ ןוישרב םיקיזחמ תו/םירענה
.רגובמהלבקתה ,םירוה רפסמו בכרה זכר ,ריכזמה םג ופתתשה וב ,ןויד רחאל
:האבה הטלחהה

ליגל רשק אלל ,לירפא שדוחבו ב"י התיכב קר ולחי הגיהנה ידומיל .1
י"פע הגיהנ דומלל תיאכז התיכה לכ הז בלשבש ,החנה ךותמ) יגולונורכה
.(קוחה

גהני תו/םישדחה תו/םיגהנהמ דחא לכ ,ןוישרה תלבק רחאל .2
וב םיאתמ ספוט ידי לע הוולי הזה בלשה .תוכנוח תרגסמב מ"ק1000
:םיאבה םיטרפה ועיפוי

.בכר רפסמ .א
.ךיראת .ב

.םירטמוליק 'סמ .ג

.הוולמה תמיתח .ד

,יקשמ בכרב דבל גוהנל לכוי ,תוכנוחה תא םילשיו ןוישר לבקיש ימ .3
.(תורגבה תוניחב םויס דעומ) ילוי שדוחמ לחה

תרבחב ליעפהלו הדעווה רושיאל איבהל ,שבגל יארחא םירוענה תווצ .4
.הנוכנ הגיהנל תועדומהו תוחיטבה םוחתב תיכוניח תינכות םירוענה.1995 רבמטפסמ לחה - שדחה ןונקתה תלעפה


Last updated: February 12, 2000