םירצח

1.8.1994

,םינב תדעו ,הפיסא תוטלחה י"פע)

(ריעצ רוד תדעוו תילכלכ הדעוםינבל עויסו קנעמ ןונקת
םיבזוע

םיבזוע םינב קנעמ - (ב-113) 23.1.1993 - םירבח תפיסארחאל היהת ,בזועה ןבל אלמ םוכסב קנעמ ןתמל םירוהה תוכז .א
הרוה לכ קתו .תורבחל םתלבק םוימ (קתו תונש םוקמב) קתו תונש25
.אלמה קנעמהמ 50% -ל יאכז היהיו דרפנב בשחייקנעמה הבוג .קתו תונש 10-ל דע םירוה ןיגב קנעמל תוכז היהת אל .ב
קתו תונש 25 דעו 11-מ לחה ,םירוהה לש עצוממה קתווה תונש יפל
ח"ש 50,000) אלמה קנעמה םוכסמ קתו תנשל 4% לש בושיחב ,ךליאו
76,000 - ילוי לש םיכרעב .(תודוקנ 176.3 ,31.12.90 דדמ יפל םידומצ
.ח"ש1994

.אלמה קנעמה םוכסמ 44% - קתו תונש 11

.אלמה קנעמה םוכסמ 48% - קתו תונש 12

.אלמה קנעמה םוכסמ 52% - קתו תונש 13

.אלמה קנעמה םוכסמ 100% - ךליאו קתו תונש 25

.אלמה קנעמה םוכסמ לודגה םוכס ןב לבקי אל ,הרקמ לכב.55 ליג דע - הז קנעמ ךרוצל קתו תויוכז רובצל לוכי רבח .גלולכ אל אוה יכ ,הז אשונב ץוביקל ץוביקמ תורבועש קתו תויוכז ןיא .ד
רחא ץוביקמ רבעש ,רבחל רשפאתי ,תאז םע .העונתה לש הביזעה יללכב
ליג דע - הז קנעמ ךרוצל קתו תויוכז רובצל ,תוחפל םינש 5 וב רבח היהו
.60וז תוכז שממל יאכז הרוה לכ ,ןכל .שגדומכ - םירוהה לש ןה תויוכזה .ה
דעומבש אלא ,עבוק וניא ןבה לש הביזעה דעומ .ובזעש םינבל ריבעהלו
םהלש קתווה תונש י"פע רשאמ רתוי קינעהל םירוהה ולכוי אל הז
םירוהה ולכוי (עצוממב הנש 25) אלמה קתוול םעיגהב .תע התואב
.בזעש ןבל קנעמה תא םילשהלוינב רובע קנעמל יאכז (םישורג) ץוביקב וראשנ וינבו בזעש רבח םג .ו
.הלא םיללכל םאתהב ,ותביזעל דע ,ץוביקב ותורבח תונש י"פעלכ ץוביקב ראשנ וליאכ ,וינבל קנעמה ךרוצל בשחיי רטפנה לש קתווה .ז
םינבל קנעמה - םירטפנ םירוהה ינש ,םולשו סח ,םא .יח וגוז ןב דוע
.אלמ היהי

וירוה ןיגב הביזע קנעמ ןיבל ןבה ידומיל ןיב רשקקשמ ינב לש םידומיל - (80) 10.3.91 - ריעצ רוד תדעו- םידומילה םויסמ רצק ןמז ךות בזוע ץוביקה םעטמ דמולה ןבהו הדימב
לש תילאירה תולעל ברקתמה םוכס םירוהה ןיגב הביזעה קנעממ הכוני
.וידומילםירוהה ןיגב הביזעה קנעממ םידומילה תואצוה לש יוכינל החסונה תאזו
םה םימוכסה) םידומילה םותמ רצק ןמז ךות ןבה תביזע לש הרקמל -
:(12.1990 לש םיכרעב

.עבש ראבב דמל םא - םידומיל תנשל ח"ש 5,500

הרקמב םא אלא) עבש ראבל ץוחמ דמל םא םידומיל תנשל ח"ש 11,000
.(ש"בב ומכ לעופב ויה םידומילה תואצוה ןפוד אצוילש תילאיר הדרוהמ ענמיהל ידכ ,וידומיל רחאל ןבה תוראשיהל השירדה
ץוביקב תוראשיה לע היונב היהת ,הביזעה קנעממ םידומילה תולע
אל םינש 4 לעמ םידומיל) םידומיל תנש לכ לע הנש יצח לש הפוקתל
.(םייתנש לעמ תפסונ תוראשיה ובייחי

ןבה תביזע לש הרקמב יזא - ץוביקל הרזח לש וז השירדב דומעי ןבה םא
.ילאיר אלו תחפומ יוכינ היהי

אצמנו ץוביקל רזוח םינש 4 לש םידומיל לולסמ םייסש ,ןבה םא :אמגודל
,םירוהה ןיגב הביזעה קנעממ ול הכוני ,וידומיל רחאל םייתנש תוחפל וב
.דבלב ח"ש 18,000 לש םוכס ,בוזעיו הדימב

-ב ןולעב המסרופו םינב תדעו תעד לע הלבקתה העצהה)
.הפיסאב ןויד תארקל,15.3.1991

קנעמב רושקה קלחה קר עיפומ הז קרפב .16.3.1991 םוימ הפיסאב הרשוא
.(הביזעקשמ ינב ידומיל - (89) 16.3.91 - םירבח תפיסא

:הטלחהה וזו .םילק םינוקיתב ,ריעצ רוד תדעו תעצה הרקיעב הרשוא

הכוני - וידומיל םויסמ רצק ןמז ךות בזוע ץוביקה םעטמ דמולה ןבה םא
לש תילאירה תולעל ברקתמה םוכס םירוה ןיגב הביזעה קנעממ
.(ריעצ רוד תדעו תעצהב - טוריפ) ,םידומילה

תנש לכ לע הנש יצח ונייהד - ץוביקל הרזח לש השירדב דומעי ןבה םא
18,000 לש יטרדנטס םוכס ונממ הכוני הביזע לש הרקמב ירה - םידומיל
תוראשיהב בייחו תיבב תחא הנש רחאל דומלל אצוי ןבה :רמולכ) ח"ש
.(וידומיל רחאל םייתנש תוחפל לש

(16 םינב ,22.10.1993) - םינב תדעו

(ריעצ רוד תדעו תזכרמ תופתתשהב)ןיגב קנעמו הביזעה ימד תרגסמב ,םיבזוע םינבל םידומיל תואצוה בויח
:םירוה

לש םידומילה תואצוה תא לביקש ,ןב לכש ,הטלחהה לע הרזח הדעווה .1
ח"ש 18,500 ךסב הביזעה םע ביוחי - ץוביקב תוהש תעב ההובג הלכשה
ןיגב קנעמהמ הכונמש םוכסכ ,1990 סיסב לע דומיל תונש עברא-שולשל
רזח רבחהש יאנתב קר ,הכוני הזה עובקה םוכסה .לבקמ ןבהש םירוה
.דומיל תנש לכל הנש יצח תוחפל וב ההשו ץוביקל וידומילמרבעב הלבקתהש הטלחה ,וידומיל םויס םע דימ בזוע ןבהו הדימב .2
י"פע ,לעופב םידומילה תואצוה םוכס לכ םירוה קנעממ הכוניש ,תעבוק
.ח"הנה סיטרכב םושירה(208) 2.11.93 תוריכזמ

:םירוהה ןיגב םינב לש הביזע קנעממ םידומיל תואצוה יוכינ

תטלחה תא ררשאל הטילחהו ,םינב תדעו תעצהל הסחייתה תוריכזמה
התיה אל םינב תדעווש רבתסה) אשונב (ליעל) 16.3.91 םוימ הפיסאה
.(ל"נה הטלחהל תעדומ