םיללוסה ץוביק

25.11.94-ב יפלקב רשוארבחב םירחא םייולתו םירוה תלבק להונ:אובמ

ןכל .וירוה יפלכ ויתובוח יולימב רבחל עייסל ודיקפתמ האור ץוביקה
סחייתי

.תאז תובייחמ תוביסנהו הדימב ,םירבח ירוה טולקל היינפל ץוביקה:הטמ םימושרה םיפיעסל הפופכ היהת םירוהל עויסו םירוה תלבק .1הכימת ץוביקה טישוי ,ותלוכי תדימ יפלו ץוביקה לש ותלוכיב שי םא .א
םירקמבו ,יצוביקה בושייה םוחתל ץוחמ םייחה ,רבח ירוהל תרחאו תיפסכ
הכימתל ,ץוביקה תעדל ,םיקקזנה ,םירחא החפשמ יבורקל םג םידחוימ
.(םייולת) םמויק ךרוצל- רבח לש םירוה יצוביקה בושייל ץוביקה לבקי םימיוסמ םירקמב .ב
םיבוקנה תונורקעה יפל ,םירחא החפשמ יבורק םג םידחוימ םירקמבו
הרוה לבקל ,ןוכנל אצמיש םירקמב ,ברסל יאשר ץוביקה םלוא .'א1 ףיעסב
.יצוביקה בושייל רומאכ בורק וא

בורקה וא הרוהה תלבק תא וא הכימתה תטשוה תא תונתהל יאשר ץוביקה
בורק וא הרוה ותואל םתברק תגרדש ,םירחא םיכמות תופתתשהב ,רומאכ
ץוביקהש ,םייסחי םירועישב ,םהילא רבחה לש ותברק תגרדמ התוחפ הניא
.ןיינעה תוביסנל םאתהב עבקי:הלבק יאנתןיאו קתו תונש 5 רחאל קר ץוביקב וירוה תא טולקל שקבל לוכי רבח .2
ךרוצל קתו תונשכ תודמעומה תפוקתב וא יאבצה תורישה תפוקתב תוארל
.הז ףיעס

.בתכב הלבק תדעוול הנפי רבחה .א

,תואירב .ו תזכרמ ,(הלבק .ו זכר) ריכזמ :מ תבכרומ היהת הלבק תדעו .ב

.םירוה .ו גיצנ ,םירבח תדעו גיצנ

תפיסאל העדוהכ תאז איבתו התמאתהו היינפה תא קודבת הלבק תדעו .ג
.םירבחה

.הרוהה תא לבקל םאה עבקתש ,תאז איה הלבק תדעו .ד

אל הלבק תדעוו הדימב ,ץוביקב לבוקמכ ,רוערע תוכז היהת רבחל .ה
רשאת

.וירוה תלבק:טוהירו ןוכיש

יאנת םהל חיטבהל לכוי ץוביקה רשאכ לבקתיי דיחי הרוה וא םירוה גוז .3
.םימיאתמ םירוגמללוכ ,ריפש בצמב דויצו טוהיר םתיא איבהל םירוהה וא הרוהה לע .4
רחא דויצ לכו םומיח רונת ,היזיוולט ,ררקמ - םישורדה למשחה ירישכמ
.ץוביקה לש טוהירה תמרונב אצמנה:םירוה תקזחה

.5

יפל ץוביקב םתקזחה תואצוה ןממל םיבייח ץוביקב םיטלקנה םירוהה .א
ףדהמ ןאכ םיקתעומש יפכ ,םהיחפסנו 1993 ץרמל 18-מ ם"קתה תוצלמה
:רומאכ ונתעצה ."םירוה תקזחא ימד"

שמתשמ םהב םייסיסבה םיתורישה תא קר הסכי םירוהה/הרוהה םולשת
תיאופר הרזע ,הריד תקזחה ,הסיבכ ,הלכלכ ביצקת ,םימו הריד :הרוהה

.םידחוימ םילופיטו דועיס אלל - ץוביקה תאפרמב תפטוש

:1992 תישארל הקזחא ימד הבוג עבקנ וז הטיש פ"ע

.הרידב שומיש ימד ח"ש 445 ללוכ ,ח"ש 750 - ךס דדוב הרוה

.הרידב שומיש ימד ח"ש 600 ללוכ ,ח"ש 1250 - ךס םירוה גוז

.1991 רבמבונ ,ןכרצל דדמל םידומצ הלא םימוכס

םינכדועמה םימוכסה ,1994 ראוני דע 1991 רבמבונמ דדמה תיילעל םאתהב
:םה 1994 תישארל

.ח"ש 925 - דדוב הרוהל

.ח"ש 1540 - םירוה גוזל

.הרידב שומיש ימד ,ןבומכ ,םיללוכ הלא םימוכס

.םירבחל ןתינש יפכ הלכלכה ביצקת תא ץוביקהמ לבקי הרוהה:םיללוכ םניא םימוכסה - בל תמושתל*

וידר ינוקית וא היזיוולט תרגא ,םירחא תודסומ וא ובלכ ,תילוכרמב תוינק

,ץוביקה בכרב שומיש ,למשח ,ןופלט ,ןותיע יונימ ,דיחא סמ ,היזיוולטו

לכ וא ינכט םייניש יופירו (ץוביקה תאפרמל ץוחמ) דחוימ יאופר לופיט

.ןלהל 'א5 ףיעסב תואצוהה תמישרב הלולכ הניאש ,תרחא האצוהימואל חוטיבל דסומה ילומגת וא רוקמ לכמ היסנפ ימולשתו הדימב .6
ימד ןובשח לע תאז ףוקזל שי - ץוביקה תפוקב םילבקתמ םירוה רובע
.םירוההמ םיעיגמה הקזחההתא הסכמ וניא הרוה/םירוה תקזחה ןיגב םילובקתה לכ ךסש ,הרקמ לכב .7
םינבה םיבייח ,(ןיינעה יפל - דחוימה לופיטה תואצוה תא וא) הקזחהה ימד
,םירוה/הרוהה ידלי רפסמ יפל ,יסחיה קלחב ףתתשהל ץוביקל ץוחמ
.('דכו הריד תקזחה) ץוביקב םירוהה תקזחהבוא הנקז תבצק טעמל ,ץוחהמ הסנכה תורוקמ םירוהל ןיא םהב םירקמב .8
העיבת לע םירוהה תא םיתחהל שי - ימואלה חוטיבה תאמ ,םיריאש
.ימואלה חוטיבה תאמ "הסנכה תמלשה"ללע יארחא וניא ץוביקה ךכיפל ,ץוביקל םירבחכ םילבקתמ םניא םירוהה .9
לש םהיתויובייחתהו םניינק ,םשוכר ןיגב םהש לכ םימולשתו תואצוה
.ןכמ רחאלש ןיבו ץוביקל ורבעש ןיב ,אוהש 'ג דצ לכ יפלכ םירוהה:הדובע

אוהו וילא הנפיי ץוביקה םע אלא ץוביקב דובעי אל יולתה וא הרוה .10
אל ,דובעל שקביו ץוביקל הנפיי ומצעב הרוהה םא .ותדובע רובע רכש לבקי
ביצקת לבקי אל הרוהה .דיבעמ/דבוע יסחי ץוביקה ןיבו וניב ומייקתיי
.(5 ףיעסב בותככ הלכלכ דבלמ) והשלכ:ןוגרא

לע ,ול הצוחמו ץוביקב ,םהינבו םה ומתחי םירוהה תלבק ינפל .11
הניחבמ םבייחיו וז הרטמל ןכויש חסונב ,הלא תוטלחהל םתמכסה
.תיטפשמםתריד לע רומשל לטומ םירוהה לע .ןויסינ תנש היהת הנושארה הנשה .12
.ץוביקב וטלקיי אלש הרקמל ,הנש ךשמל היונפ:םייוניש

ויכרצל םאתהב ,דיתעב םיפיעס תונשל וא/ו ףיסוהל יאכז ץוביקה .13
תפיסאב הטלחה יפ לע ,רמולכ ,ץוביקב תלבוקמה הרוצב ותוחתפתהו
.םירבח:תוררוב

ם"קתה לש הרבח תדעו היהת ,םידדצה ןיב תועד יקוליח לש הרקמב .14
.םידדצה ןיב םכסומ ררוב:תובוחו תויוכז,'ב1 ףיעס תוארוה יפ לע ץוביקב רוגל לבקתנש ,רחא בורק וא הרוה .15
:בייח (יולת םלוכ וארקיי ןלהל)

ומצע םיאתהלו ץוביקה לש תוכמסומה תויושרה תוארוה רחא אלמל .א
.ץוביקה ייח תוחרואלותבישי ןמז לכ ,יצוביקה בושייב דבלב תושר-רב היהי ץוביק רבחב יולת .ב

,וז תושר לטבל ,אוהש דעומ לכב ,תיאשר תיללכה הפיסאהו ,ץוביקב
.דבלב התעד לוקיש יפל ,יצוביקה בושייב ותבישי תא קיספהלוהילאמ תקספנכ הרומאה תושרה תא ואריי רומאה תויללכב עוגפל ילבמ .ג
םא אלא ,יולת ותוא לבקתנ וניגבש ,רבחה לש ץוביקב ותורבח תקספה םע
.תרחא ץוביקה טילחה ןכ

שדוח ךות תונפל אוה בייח ,יצוביקה בושייה תא בוזעל יולת ותוא שרדנ
רחא ןקתמ לכו ,ףירצ תוברל ,ןיעקרקמ לכ ,ץוביקהמ העדוהה תלבקמ
ידי לע וא ודי לע קזחומה עקרקל רבוחמ וניה םא ףא ,םירוגמל שמשמה
ילבמו וב םייולתה םע יצוביקה בושייה םוחת תא בוזעלו ,וב םייולתה
,יהשלכ תרחא הרומת וא םולשת וא םייוציפ עובתל וא לבקל יאכז היהיש
.ןיעב וא ףסכבלכב יצוביקה בושייב ותבישי תא קיספהל יאשר ץוביק רבחב יולת .ד
םייעובש לש תמדקומ העדוה ןתמ רחאל ,אוה ותטלחה יפ לע ,אוהש דעומ
ףיעס יפל ץוביקה לש הטלחה הנועט יצוביקה בושייל ותרזח םלוא .שארמ
.'ב1יולת תקזחהב ץוביקה ךישמי ,הלעמ םימושרה םיפיעסב רומאה תורמל .ה
םייקמו יצוביקה בושייב עבק ךרד ררוגתמ אוה דוע לכ ,רטפנש ץוביק רבחב
רבחב יולתב ,ריבס ןמז ךשמב ,ךומתל ץוביקה ףיסוי ןכ .'א15 ףיעס תוארוה
לע ךמתנ היהש תנוכתמב ,יצוביקה בושייב ררוגתמ וניאש ,רטפנש ץוביקה
.'א1 ףיעסל םאתהב ,רבחה לש וייח ימיב ץוביקה ידי