רזג ץוביק

1997

החפשמב הרוהל תונרות
תירוה דחריעצה דליהשכ ,תבשו תיעובש תונרות תושעל ליחתי דיחי הרוה
.10 ליגל עיגמ החפשמבדיחיה הרוהה ליחתי ,'ט התכל עיגמ החפשמב ריעצה דליה רשאכ
.ישיש יברעב םג הליגר תונרות תושעל:להונה ןיינעל דיחי הרוה תרדגה

תוהשל דליה תא חקול וניא םגו ץוביקב רג וניא ינשה הרוההש
.םעפ ףא ולצא