םיבג ץוביק
1992
תונותח ילהנ

.1992 יאמ - הפיסאב רשואו טלחוה וילעש ,רדסהל תופסותו םייוניש

:יללכ .1

םידמעומל ,םיבגב םיאצמנה ה/רבחל תנתינ םיבגב הנותח ךורעל תוכזה
םהירוה לבא םיבג ירבח םניאש ,קשמ ינבל ,שפוח תנשב קשמ ינבל ,םיבגב
.םיבג ירבח
ינפב - םהירוהו גוזה ינב י"ע היהת ,םיבגב הנותח תכירעל ,היינפה
.םי/ה/ריכזמה
.הנותחב םירושקה םיטרפה לכ ומכוסיו ונודיי הז דמעמב
.ריכזמהו תוברת .ו ,תונותחה קיפמ םע םואיתב עבקיי הנותחה ךיראת
.תונותחל קיפמ הנש לכ הנמת םדא חוכ תדעו

:תונורקע .2

.םיבג י"ע ןתניי ,לבוקמכ - התולעו הנותחה ילהנ (א)

גוזה ןב אשיי - םיבגב דמעומ וא רבח וניאש ,גוז ןבל םיאשינה ה/רבח (ב)
.(5.92 ךרע ח"ש 3,000) םיבגב הנותח תולע תיצחמב

גוזה ןב אשיי - םיבגב דמעומ וא רבח וניאש ,גוז ןבל םיאשינה קשמ ת/ןב (ג)
.(5.92 ךרע ח"ש 3,000) םיבגב הנותח תולע תיצחמב

םניא םהירוהש ,קשמ ת/ןב ,םיבגב םידמעומ וא םירבח גוזה ינב ינש (ד)
.(5.92 ךרע ח"ש 1,500) הנותחה ריחממ עבר תולעב ואשיי - םיבגב

ןובשח לע הלוכ הנותחה תולע - םיבג ירבח םהינש ירוהש ,קשמ ינב (ה)
.םיבג

- הנותחה תולע אהת ,רחא ץוביק רבח אוהש ,גוז ןבל אשינה ןב/רבח (ו)
.חוריאה תנכהב וא ףסכב םיצוביקה ינש ןיב תקלוחמ - הדובע ימי איצוהל

תכרענ ותנותחו םיבג רבח וניאש ,ת/ןב םינתחמה םיבג ירבח םירוה (ז)
היינש תיצחמ .הנותחה יחרוא תיצחמ חוריא תולע םיבגמ ולבקי - םיבגב
.גוזה ןב תחפשמ י"ע םלושת

תכרענ ותנותחו ,ץוביק רבח וניאש ,ת/ןב םינתחמה םיבג ירבח םירוה (ח)
3,000) םיבגב הנותח תולע תיצחמ הוושה ףסכ םוכס םיבגמ ולבקי - ץוחב
.(5.92 ךרע ח"ש

,םיבג ירבח לכ וב םיפתתשמו יצוביק עוריא ןניה םיבגב תונותחה (ט)
ףרוצמ- תנוכתמה טוריפ) הנוש תנוכתמב ךרעיתש ,בזוע ןבל הנותח איצוהל
.(7 ףיעסב

.(םיבג יבשות אלל) שיא 300 לש גגב לבגומ היהי הנותחב םיחרואה רפסמ (י)
חראל ,שארמ םואיתב ,הנלכות - הזמ בר היהי ןהיחרוא רפסמש ,תוחפשמ
ימצע םולשתב (םיחרוא 500-מ רתוי אלו) "גג"ל רבעמש ,ןהיחרוא תא
.(5.92 ךרע דחאל ח"ש 10.50)
.(7 ףיעסב טרופמ בזוע ןב תנותחב םיחרוא רפסמ)

:םיבגב הנותחב ןתינ אל המו ןתינ המ .3

תקולח" תוירחא .הנותח לכל רחבנש ,תווצ י"ע תנגרואמ םיבגב הנותח (א)
.תונותחה ת/קיפמ לע תווצה תריחבו "םידיקפתה

י"ע עצומה לעמ תצק הנמ תולע :םיבגב לבוקמכ - הנותחב טירפתה (ב)
ןובשח לע היהת םיבג י"ע ןתינלו לבוקמל רבעמ תפסות לכ .מ"קתה
.הנותחה קיפמ רושיאל ףופכ - החפשמה

םינופפלמ ,םיתיז ,םיפיטח ,'ץנופל םיכרצמ :םיבג ןתית תואקשמה רבל (ג)
,סונבק :ןיפוליחל) הנaלו הניבג ירודכל םיכרצמו םידקש-םינטוב ,םיצומח
.עוריאב םיחכונה רפסמל תיסחי ,(חולמ גד ,קינקנ
.החפשמה ןובשח לע - תורחא תופסותו רבל הפירחה הייתשה

לבוקמכ- הנותחל רחא דויצו לכואה ילכ ,תונחלושה ,םינונזמה טרדנטס (ד)
.םיבגב

.הנובשח לע ,החפשמה ןוצר יפל - ואידיווב הנותחה םוליצ (ה)

תרחא הקיסומ .(החפשמה תשקב יפל) "עקר תקיסומ" תקפסמ םיבג (ו)
."תונותחה קיפמ" רושיאל ףופכ -תוחפשמה ןובשח לע היהת

:תופתתשהה לש הקולחו תואצוה טוריפ .4

.דבלב םיחרואל לכוא תונמ
.תונמזה ספדה
.ךרוצ שיו הדימב - הנותחל דויצ תלבוהו הריכש תולע
.םיחרפה תולע
.הפוחה תואצוה
.(תויונרות ללוכ אל) הדובע ימי ורדגוהש ,הדובעה ימי
.דויצ יאלבו למשח ירודיס ,הרבגה ירודיס :יללכ
.("תונורקע" ףיעסב הקולח האר - תונבשחתה ךרוצל)

:הנותחה תביסמ םוקמ .5

אשדה לע :עובק םוקמב הנכרעית ,םהב ףתתשמ רוביצה ללכש ,תונותח (א)
.ותביבסו לכוא-רדח דיל

.הנותחה תביסמו הפוחה תוכרענ וב חטשב איה םג היהת "םינפה תלבק" (ב)
התוירחאב םוקמה רודיס - התיב דיל היחרוא ינפ לבקל הצורש ,החפשמ
.דבלב החפשמה תיב דיל שגות - חוריאל תנתונ םיבגש ,תבורקתהו

תונחלוש המכ הביסמה חטשב וראשיי תינכותה םותבש ,גואדל שי (ג)
רוזאב ראשיהל םיצורה םירבחו החפשמ ינב ,םיחרואש ידכ ,םייקנ תואסיכו
.תחנב תאז תושעל ולכוי - עוריאה

ןכו וילא הוולתמה + הפקל םחימ ריאשהלו גואדל שי ,ליעל רומאה םשל (ד)
.םידקורה וא/ו םיבשויה לש םדי גשיהב ,הרק הייתש לכמ

:םהיתוחפשמו םינתחתמה לש תויביצקת תויוכז .6

,םיבגב םירבח וא םידמעומ תב/ןב ןכו םיבגב ת/דמעומ וא ה/הרבח (א)
,הל הצוחמ וא םיבגב םיאשינו םהיאושינ ינפל הנשמ תוחפ אל םיאצמנש
:אבה טוריפה יפל ,החמשל תוולנה תואצוה ןיגב םביצקתב תפסותל םיאכז
.(1.92 ךרע) ח"ש 770 - רוחב
.(1.92 ךרע) ח"ש 900 - הרוחב
םוכסהו הצפח שפנהש יפכ דועו םילענ ,םידגב ,תועבטל דעוימ הז םוכס
.קיפסמ
םימוכסל םיאכז םניא (ובזע ,שפוח תנש) םיבגב םניאש ,ה/רבח וא ת/ןב
.ל"נה

וא םיבגב םא ,ת/ןב םיאישמו םיבג ירבח םנהש ,םיאשינה ירוה (ב)
.(1.92 ךרע) ח"ש 540 - םא
.(1.92 ךרע) ח"ש 540 - םא

- םיבג ירבח םניאש ,םהינב תא םיבגב םינתחמה םיבג ירבח םירוה (ג)
.הפיסאה תטלחהל ףופכ ,הנותחה תולע תיצחמ םילבקמ
םהיחרוא רפסמ םא םג גוזה ןב ירוה י"ע ,הרקמ לכב ,םלושת היינש תיצחמ
.טעומ היהי (גוזה ןב ירוה לש)

3,000 םילבקמ - םיבגל ץוחמ םיבזוע םינב םינתחמה םיבג ירבח םירוה (ד)
.(1.92 ךרע) .ח"ש
הנותחה תואצוה תופתתשהל ףסכ םוכס םילבקמ אל :תפסונ תורשפא וא
יבגל הטלחהל המודו ףופכב ,שיא 150 דע חוריא םהל םירשפאמ אלא ,ץוחב
.(ליעל 'ג ףיעס) ."םיבגב םינתחמה םירוה"

:םיבג ירבח וירוהו ובזעש ת/ןב תנותח .7

,הנש התואב תוינפה רפסמ יפל ,הנשב םיינש וא דחא דעומ עבקיי (א)
םיבזוע םינב יאושינל ,ריכזמהו תוברת .ר ,הנותחה קיפמ םע םואיתב
.ךיראת ותואב ,ליבקמב תופוח יתשמ תוחפ אל הנכרעיתו

דיל םיאנתהו היהו .םירוהה תיב דיל וכרעיי הנותחה תוביסמו תופוחה (ב)
דיל הנותחה תביסמו הפוחה םייקתת - חוריאל םימיאתמ םניא םירוהה יתב
לש תונותחב חוריא םוקמכ שמשת אל הכירבה .ןודעומה דיל וא לכואה רדח
.םיבזוע םינב

.השיאו שיא 250 היהי םיבזוע םינב תנותחב םיחרואה רפסמ (ג)
ימצע םולשתב חראל היהי רשפא - שיא 350-מ רתוי אלו - הז רפסמ לעמ
.םונוקאהו תונותחה קיפמ םע שארמ םואיתב ,(5.92 ךרע ח"ש 10.50)

יפל - דחוימ בר י"ע שודיק ,תונברב המשרה ,תונמזה :תוולנה תואצוהה (ד)
.דבלב םתוירחאבו החפשמה ינב ח"ע - החפשמה ןוצר

םואיתב ,החמשה ילעב ח"ע - םידוקירל הקיסומו הנותחב ואידיו ימוליצ (ה)
.הנותחה קיפמ םע
,םיבגמ תווצה י"ע ואידיווה ימוליצ ונכתיי - תורשפאהו תלוכיה תדימב *
.דבלב תולעה םולשתב

ךרעית אלו הפוחה ךרוצל אלא ,המב םקות אל םיבזוע םינב תנותחב (ו)
.דבלב תוכרב אלא ,תיתונמא תינכות
היתוחוכב תאז השעת - תיתונמא תינכת קיפהל התלוכיו הנוצרבש החפשמ *
ברה תא שמישש הז - דבלב דחא ןופורקמ דומעי הז עפומה ךרוצל .דבלב
.הפוחה תכירע ךרוצל

תרפושמ החורא לכוא רדחב םירבחה ולכאי םיבזוע םינב תנותחב (ז)
.תוגועו הפקל החמשה ילעב לא ופרטצייו


:הנותחה ןיגב םייוכיזו םיבויח .8

.(הליג) דבלב ח"הנה י"ע ועצובי תורשואמה תוחפשמל םייוכיזהו םיבויחה לכ
,דויצה ירכוש ,םונוקאה ,תוחפשמה י"ע תואצוהה לע םיחווידה ורסמיי הילא
לעו תונמזהה לע תולבקה הנרסמית הל .'וכו הדובע רודיס ,םיחרפה ינוק
.תונברל םולשתה
לכונש ידכ ,הנותחה דעומל ,ןתינה לככ, בורק תאז תושעל דיפקהל יאדכ
.רשפאה לככ םדקומ ,"ןיינע רוגסל"ו רבדב םיעגונה לכ תא עדייל

.הנותחה ךיראת רחאל עובשמ רחואי אל רגסיי יפסכה רודיסה לכ