םיבג ץוביק

1993 רבמבונב 14-ב עצוה

5.2.94-ב הפיסאב רשואהשפוח לולסמל םכסה תעצה
םידיחיו תוחפשמל תכשוממ:אובמ

םירשע תוחפל וקתווש ,דיחי וא החפשמ תאיצי רשפאמה לולסמל הנווכה
הז לולסמל סנכנה תנווכו הביזעכ תרדגומ הניאש ,תלבגומ הפוקתל ,םינש
.הפוקתה םותב םיבגל בושל

.םיבגב לבוקמכ ,הטלחהו ןויד ,היינפ ךירצמ אלא ,יטמוטוא וניא לולסמה
תודעווהש ידכ ,שארמ םישדוח השולש ,בתכב תוריכזמל שגות השקבה
איבהל ךכו תרדוסמ הרוצב סחייתהל הנלכות ,הנעדווית רבדב תועגונה
.הפיסא תצלמהו תוריכזמ תטלחהל

םינוש םיטביהב תובשחתה ךות ,הפוגל ןודית שפוח תנשל השקב לכ
.םי/שקבמל םירושקה

אל הרקמ לכבו דיחי + החפשמ :הז לולסמב תינמז וב םיאצמנה רפסמ
.תוחפשמ יתש לע הלעי

םיבגב רוגל רבח וא החפשמ ולכוי אל :םיבגל ץוחמ הניה שפוח תנש
.ץוחב דובעלו

.םיבגב הרבעב שפוח תנשב התיה אלש החפשמ - שפוח תנשל תיאכז:לולסמה טוריפרבעמש הפוקתל ,ץוביק רבח לטונש ,השפוח הניה "תכשוממ השפוח" (1
.תופיצרב םישדח השולשל.םיבג רבח בשחיהל ךישממ ל"נה לולסמב ץוביק רבח (2םיבגל םיבשל אל :אוהש בושיח לכל קתו תנשכ תבשחנ אל שפוח תנש (3
.המויסב םיבג תא םיבזועל אלו הנשה םותב.תילכלכ הניחבמ יאמצע רבחה היהי ,ץוחב ותויה תפוקת ךלהמב (4,תובייחתה רוציל הלולעש ,תוליעפ לכמ רבחה ענמיי לולסמה ךשמב (5
.הרדגוהש השפוחל רבעמ איהשירשקב וילעפמו ץוביקה םע רושק היהי אל ל"נה לולסמב ץוביק רבח (6
.םהשלכ םירחא םייקסע םירשקו דיבעמ-דבועםירחא םיביצקתו ףיקמ ביצקת תלבקל יאכז וניא הז לולסמב רבח (7
.םיבג ץוביקב םילבוקמה.םיבגב ונתניי אל םייתואירבה םיתורישה ,תדחוימה השפוחה ךלהמב (8
,םיבג לש םיינישה תאפרמב אלו ונומימבו רבחה תוירחאב םייניש ילופיט
.רדוסמ הפב םיבג תא ואציש יאנתב

י"פע ונתניי ,םיבגב ותורבח תונשמ םיעבונה םיגירח םייתואירב םילופיט
.םאתהב תוסחייתהה היהת (תוינובשח) םידחוימ רכש ירדסהב .ןוידגוזה ינב :הדיחיכ החפשמל השפוחה רשואת תוחפשמ לש הרקמב (9
.18 ליג דע םהידליוךשמל םתושרב הרידה ראשית ,שפוח תנשל םיאצויה ,רבח וא החפשמ (10
םתויה תפוקת ךשמל ($ 60) םאותמ הריד רכש םולשתב וביוחי םהו ,הנשה
.םירחא םישומישל ץוביקה תושרל דומעת אל םתריד .םיבגל ץוחמהשפוחה תנשב דומעת םתרידש םיצור םניאש ,החפשמ וא רבח (11
.היכרצו םיבג תושרל דומעת םתרידו ,םולשתב וביוחי אל ,םתושרלםתריד ודימעי ,ץראל ץוחב שפוח תנשל םיאצויה ,רבח וא החפשמ (12
.הריד רכשב וביוחי אלו ץוחב םתוהש ךשמל ץוביקה תושרלץוביקב םיחרוא חראל יאשר ויהי אל שפוח תנשב החפשמ/רבח (13
.םיבג ריכזמ לש שארמ רושיא ךכל ולבקיו ונפייש רחאל אלא ,םרדעיהברחאל אלא ,תאז תושעל ולכוי אל ,שפוח תנשל םיאצויה ,החפשמ/רבח (14
םיבייח םניאו טקנבה וריזחה ,סונימב םיאצמנ םניא :ביצקת יאשונ ורגסש
.רחא יפסכ בוח םוש םיבגלםינתינה םיתורישב שמתשהל רבחה יאכז תדחוימה השפוחה ךלהמב (15
.םולשתב ('וכו םיעפומל םיסיטרכ ,םידגב ןסחמ ,תילוכרמ ,ובלכ) םיבגב
- הסבכמב שומיש .סולפב דימת אוהשכ ,"ליעפ" םביצקת ראשיי ךכ םשל
.הנושארה הפוקתב םולשת אלל רשואמ.םיבגב תויונרותב רבחה ביוחי אל השפוחה תפוקת ךלהמב (16.הנשמ רתוי וא - הנשמ תוחפ :שארמ עבקיי הכשמ - ל"וחב השפוח (17וגאדיי - םיבגב םירוה םהל שיו ,שפוח תנשל םיאצויה ,החפשמ וא רבח (18
.וזה הנשה ךשמל םיבגל ץוחמ םרודיסל םתאיצי ינפל,םיבגב םתדובע םוקמ תא החפשמ/רבחה םע םכסי םדא חוכ ףגא (19
.השפוחה תנשמ ובושישכלךלהמב ץוביקה רבח לש ותוליעפ לכ יכ תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל (20
ךלהמב םרגש קזנ לכל יארחא היהי - דבלב ותוירחא לע הניה ותשפוח
,אוהש גוס לכמ ,ךילה לכ ןיגב תישיא יארחא היהי ,השפוחה תפוקת
תפוקת ךלהמב (תישיא וא/ו תיקסע) ותוליעפמ האצותכ ודגנ טקנייש
.תדחוימה השפוחה

ןירשימב ,םיעבונה םיניינעב תיטפשמ הרזע לכל יאכז היהי אל ץוביקה רבח
עויסב ךרוצה םא ףא ,תדחוימה השפוחה ךלהמב ותוליעפמ ,ןיפיקעב וא
העשב ,תדחוימה השפוחה תפוקת םות רחאל רצונ רחא וא/ו יטפשמ
.אלמ חרואב ץוביקל רזח רבחהש

.םיבג תוירחאב םניה - םיבגב רבחה היהש ןמזב םתליחתש םיעוריאןיגב ,אוהש ןבומ לכב ,יארחא היהי אל ץוביקה יכ ,דוע תאזב רהבומ (21
תובוחה םא ןיב - ותשפוח תפוקת ךלהמב רבחה רבצש ,תויובייחתהו תובוח
ןיבו תדחוימ השפוחב רבחה לש ותויה תפוקת ךלהמב ושרדנ וא/ו ושבגתה
.תדחוימה השפוחה תפוקת םות רחאל ושרדנ וא/ו ושבגתה תובוחה םאתפיסא .תיללכה הפיסאה ינפב אבות תדחוימ השפוחל רבח תשקב (22
.הז תונורקע ךמסממ םהיתוטלחהב וחנוי םיכמסומה ויתודסומו ץוביקהךמסמ לע רבחה םותחי ,הפיסאב תדחוימ השפוחל השקבה רושיא ינפל (23
.הז ןונקת יאנתב דומעל בייחתמ אוה וב:םותחה לע