םיבג ץוביק

1995 רבמבונב 22יטרפ בכר רדסה,בצמל עיגהל המגמ ךותמו םיבגב בכרה תקוצמ תא רותפל הנווכ ךות
יטרפה שוכרהמ קלחכ ,יטרפ בכר דומעי םיבגב החפשמ לכ תושרלש
,יטרפ בכר םפסכמ שוכרל תוחפשמל רשפאיש ,רדסה עצומ ,התושרבש
עיצהל הלוכי אל םיבג עגרכש ,חווט תכורא תינכותמ ןושאר קלחכ
.העוציבל םינמז חולו תינכותץפח לכ ומכ ,ימיטיגל רבדכ יטרפ בכר תקזחאב ריכמ םיבג ץוביק .1
.טרפה שוכרל ךיישה רחא.ותוירחא לעו ופסכב תאז השוע יטרפ בכר שכורה .2,קלד ,םינוקית ,תונוישר ,חוטיב :ןוגכ הז בכרל תכיישה האצוה לכ .3
אל ץוביקה .בכרה לעב רבחה תוירחא לע ןה - תונואת ,העונת תוח"וד
טרפ ,יטרפה בכרב הכורכה האצוה םושל יארחא היהי אלו ןממי
.רבחב תינפוג העיגפמ תועבונה ,תואירב תואצוהלןכו ךסומב קולדת יתוריש לבקל יטרפ בכר לעב לכל רשפאת םיבג .4
הדובעהו םיפלחה תולעשכ ,םיבג ךסומב בכרב לופיטו םינוקית יתוריש
רשואתו בכר תדעו י"ע עבקית הדובעה תולע .בכרה לעב ןובשח לע םנה
.תילכלכה הלהנהה י"עםיאתמ הגיהנ ןוישר לעב תויהל בייח היהי יטרפ בכרב קיזחמ לכ .5
חוטיבה תא .שוכר 'ג דצ חוטיבו הבוח חוטיב ובכרל ךורעי ןכו ףקותבו
,רתויב בוטה חוטיבה תא אצמיש ,םיבגב חוטיבה לע יארחאה עצבי
.ליעל רומאה לכ תא לולכי חוטיבהש דבלבו רתויב לוזה ריחמבןיאש ,םירבחה תושרל הנושאר תופידעב דומעי ץוביקל ךיישה בכר .6
לכ ינפב .רחא םוקמ לכמ וא הדובע םוקממ בכר ,יטרפ בכר םהל
ללכל ההז תופידעב לודג בכר תנמזהל תורשפא תדמוע ליעל םירכזומה
.םיבגב לבוקמש יפכ - םירבחהךרד בכר תנמזהב םיאשר ,יטרפ בכר םהירוהלש ,אבצב תונבו םינב .7
.יטרפ בכר ילעב םניאש ,םירבחה ללככ - בכר רודיסלש הירוגטק התואב תוללכנ ,ףתושמב בכר תושכורה ,תוחפשמ .8
.יטרפ בכר תוקיזחמתועיסנ תוברל ,רבחה ןובשח לע ןה יטרפה בכרב תועיסנה לכ .9
הדעו זכרמ י"ע ורשואש ,תועיסנ לע רזחה םלשי םיבג ץוביק .הדובעל
ףירעתב רזעיתש ,בכר תדעו י"ע ץלמומו םכסומ ריחמב ,ףנע זכרמ וא
הלהנהה רושיאב תאז לכ .יטנוולרה בכרל "בשח" י"ע ץלמומה
.תילכלכהםירחא םירבח י"ע אלא ,בכרה לעב י"ע אלש ,יטרפ בכרב םישומיש .10
.ורושיאב וא בכר ןרדס ךרד קר ושעיי ,םיבגב דסומ וא ףנע י"ע וא
לש הרקמב

.בכרה רכוש רבחה םלשי ,חוטיבה ןתייש םוכסל לעמ ,הנואת.םצמוצי אל םיבג לש בכרה יצ .11םיחקל וקפויו ןוצר תועיבש קדבית - רדסהה שומימל הנש םותב .12
.ךשמהלעוציב לע תיארחא היהת ,תילכלכה הלהנהה רושיאב ,בכר תדעו .13
.רדסהב םיעיפומה םיפירעתה תעיבק לעו הז רדסה.1994 ץיק ,יפלקבו הפיסאב רשוא