םיבג ץוביק

4.10.95-ב הפיסאב רשואםינב - םידומיל רדסה


ידומילל אצומה תודוקנ .םידמול ץוביק ינבב הכימת ילולסמ 3 םיעצומ ןלהל

:ןניה םינבהסינכה םוימ םינש 10 תוחפל םירבחה םירוה ןיגב אוה דומילה רכש
.ול יאכז םינבהמ דחא לכו - םידומילל ןבה תאצ םוי דעו תודמעומל:אשונל תוינורקע תודוקנ םידקנדבעו ןוכיתב םינש דמל אלו הדימב .דומיל תונש 15 דע תועיגמ ןבל .1
.דומיל תונשכ ולא םינש ול תועיגמ - םיבגב:םינבל דומילה רכש ףקיה .2

.יא.יב-ל דומיל תונש 3 - יאטיסרבינוא דומיל רכש

רבע תוניכמו 1995 דע ןוחטיבה דרשמ ח"ע תוניכמ :ובשחיי אל הז ןיינמב
.(רבעב םידמול .ו תחטבה)

תולע ןובשחב וחקליי בושיחבשכ ,דומילה תונש 15-ב תולולכ תוניכמה

.התולעו תיאמדקא דומיל תנש ךשמ לומ - הפקיהו הניכמהיפלכ ןבה לש תפסונ תוביוחמ היהת אל ל"נה ףקיהב םידומילה םות םע .3

.ץוביקה

קלח איהש ,תיעיבר םידומיל תנש) הז ףקיהמ םיגרוח ןבה ידומילו הדימב
קלחה בשחיי ,(םידומילה לש הגירח תולע וא/ו תילמרופה םידומילה תרגסממ
תפוקת לש תוילאיר תויולע בשחמה דדמ ןכוי .ןבל ץוביקה תאוולהכ ףסונה
.ןבה לש הרזחה ךרוצל ,הגירחה

הז םוכס הכוני ,הנשמ תוחפ ךות ,ץוביקה תא וידומיל םותב ןבה בוזעי םא
.הביזעה ימדמ:ץוביקה תוירחאב הניה םיטרופמה םילולסמב הריחבה תוכז .4
.דרפנב ןב לכ םעו ,ריעצ רוד זכר ,םדא חוכ ,םידמול תדעו ,תוריכזמהיחמה תואצוה תא תרחא ךרדב וא הדובע ימי תועצמאב ןממי ןב .5
.('וכו תועיסנ ,דומיל ירמוח ,הלכלכ ,םירוגמ) ולשהדובע ישדוח רפסמב םיכורכ םיבגל רושקה ןב לש םילולסמה ינש .6
.םידומילל האיציה ינפל ,ףצרב ,ץוביקב

.תוריש תנש רגוב - םישדוח 6

.לייח ןב - םישדוח 10

.30 ליג דע תוחפל ןבל רמשית תוכזה

.הדעווה רושיאב - לולסמל לולסממ רבעמ ןכתיי:םה םילולסמה תשולש:בזוע ןב .א

רכש .ץוביקה םע רשקה תא קתנל רחבש ןבל םינש שולש לש אלמ דומיל רכש
תוינובשח דגנכ ,ל"נכ ץוביק ירבח ויהש דבלבו ,םירוהה ןיגב לבקתיי דומילה
.םידומילה דסומ לש:ישיא םידומיל לולסמ .ב

.ץוביקה םע רשק לע רומשל שקבמה ןב

.ישיא ביצקת לבקי .ץוביקב רדח ול רמשיי :ויתויוכז

תותבשב הדובע ימי ללוכ ,הנשב םימותחו םייתועמשמ הדובע ימי 40 :ויתובוח
.םיאולימ ימיו

.ןבה ידי לע ונמומי ,דומיל רכש ןניאש ,דומילה תואצוהאלמ יצוביק םידומיל לולסמ .ג

אוה .דומילה תואצוהו דומילה רכש לש אלמ ןומימל יאכז היהי דמעומ ןב
.הדובע ימי 100 תועצמאב ויתואצוה תא ןממי

:םינושה םילולסמה תא טרפנ םיאבה םיפדב

(תילכלכ תואמצע) ישיאה לולסמהרכש - ץוביקה לש ןומימה ףקיה .דומיל תונש שולש - םידומילה ךשמ .1

.םינש 3 לש יאטיסרבינוא,אבצה רחאל ץוביקב םישדוח 10 תוחפל ודבעש םינבל דעוימ הז לולסמ .2

.תוריש תנש ושעש ולאל םישדוח 6-ו ,ףצרב

.םיבגב ביצקתו הרידל תוכז הנקמ וז הדובע תפוקת

.ןושארה םידומילה םויב לחת םידומילה יוסיכל תונבשחתהה:ןבה תויוכז .3

.דומיל רכש -

.(הארבה ,טוהיר ,ל"וח ללוכ אל) ללוכ ישיא ביצקת -

.הסיבכ יתוריש -

םיכורכ םידומילה םא .עובש יפוסב ,ץוביקב טנדוטסה תוהש תעב הליכא -
םימי 5) 5/7 תירבה יפל הקזחא ימד ןבה םלשי - םיבגב אלמ הלכלכ עובשב
.עובשה ףוס לע םלשי אל .(עובשב

.םיבגב ולשמ רדחב םירוגמ -

.בכר תדעווב טלחויש יפכ תולבגמב - םיבג בכר תריכש תוכז -:ןבה תובוח .4

זכרמ י"ע םותחו תודעווה םע םאותמ ,תותבש ללוכ ,הנשב הדובע ימי 40 -
.ףנעה

תולע ןבה םלשי - םיבגב אלמ עובשב םיכורכ םידומילה םא ,ליעל רומאכ -
.שדוחב םוי 20 לש ףקיהב ותקזחא

.םיבג לש ידרשמ עויסב ,ח"פוק + ימואל חוטיב -:םידומילה תואצוה .5

:ותעד לוקיש י"פע וסוכיו ותוירחאב ויהי םידומילה תואצוה ראש לכ

.תוגלמ -

.ח"רפ -

.ריעב רכשב הדובע -

חוכ זכרו ריכזמ ,קשמ זכר רושיאבו ףנע זכר תשירד יפ לע ץוביקב הדובע -
.םדא

.ויתויוכז תושרל דומעי ד"כששכ ,הריד לע רותיו -:םידומילה תונש .6

- םידומיל תנש לומ תוראשיה תנש :םימייוסמ םיאנתב קתווה תונשב ובשחיי
.האלה ךכו ,קתו תונש 2 הנקת

יצוביק - אלמה לולסמה-ו אבצה רחאל ץוביקב םישדוח 10 תוחפל ודבעש ,םינבל דעוימ הז לולסמ .1
.תוריש תנש ירגובל םישדוח 6

.ןושארה םידומילה םויב לחת םידומילה יוסיכל תונבשחתהה.וידומיל תואצוה תא ונממי ןבה לש הדובעה ימי .2

.הדובע זכר י"ע הוולמו ץוחנ הדובע םוקמב (םיאולימ ללוכ) םימותח םימי 100

.ףסונב - ח"רפ וא הגלמ

.תואצוההמ קלח יוסיכל ד"הכש דומעי - הריד לע רותיווב

השולש ידמ קדביי סיטרכהו ,תורוקמו תואצוה סיטרכ ןונכת ךרעיי ןב לכ םע
.םישדוח:םימיוסמ םיאנתב קתו בושיח יכרוצל בשחית םידומילה תפוקת .3

.האלה ךכו ,קתו תונש 2-ב הכזת םידומיל תנש לומ םיבגב תוראשיה תנש

.םיכישממו ו"נשתב םיליחתמ םיטנדוטס לע לוחי רדסהה