םיבג ץוביק

1994 רבמטפסב 9

םינב ןונקת

:םיאבה םילולסמהמ דחא רוחבל םילוכי אבצ יררחושמ םינב.בשחיי קתווה ,םידומילל האיצי ינפל - םיבגב הדובע תנש.םיבגל ץוחמ ,לבגומ אל ןמזל ,שפוחל האיצי.קנעמ תלבק ךרוצל - תפדעומ הדובעב םיבגב הדובע תנש יצח

.םינושארה םילולסמה דחאב ךישמהל ןבה לוכי הירחא

.הנידמה י"ע ןתינ קנעמהש ןמז לכ *ןיל קישומ

:ל"נה םיפיעסל תועצהו טוריפ:םיבגב הדובע תנש .אםישדוח 10-מ תוחפ אלו ,םיבג יכרןצ י"פע ,האלמ הדובע ישדוח 12-ב רבודמ *
.םידחוימ םירקמב

.רבטצמ קתו ,םיאלמ םיביצקת ,רדח לבקי ןבה *

אל דובעל םילוכיו תופידעל וכזיי - אבצה ינפל תוריש תנשב ויהש םינב *
.(קתו ךרוצל תבשחנ תוריש תנש) םידומיל ינפל הנש יצחמ תוחפ

לויט שממל ידכ ,האלמ הדובע תנש רובע $ 3,000 לש םולשתל :תורשפא *
.ל"וחב

,תפדעומ הדובע ישדוח 6 לע ימואל חוטיב קנעמל ןבה תוכזב עגופ ל"נה ןיא *
.םייק הז דוע לכ

לש עצומ קנעמ םגו םידומיל לבקל םג ןבה לכוי אל הדובע תנש ירחא *
.$3,000

שפוח תנשל האיצי .בםות דעו ותאיצי םוימ תבשחנ הנושאר שפוח תנש - שפוחל ןבה תאיצי םע *
.ךיראת ותואב םישדוח 12

םייניש ילופיט ,(עובש יפוסל) םדא דוע םע רדחל :יאכז אוה וז הנשב *
.םלשמ אל אבצה םאב - ח"פוק ימולשת ,האפרמו

.ותאיצי םע םיבגל טקנבה ריזחמ ןבה *

.םיבג תויונחב תונקל לכויש ידכ ,ביצקתב ףדוע םע חותפ סיטרכ ריאשי ןבה *

.םיבגל םייפסכה ויתובוח לכ רוגסי ןבה *

,הרפסמ יתוריש ,הקיטמסוק ירמוח ,הקיטמסוק ילופיט ,תופורתל :יאכז וניא *
.וב הגיהנו בכר תריכש

האפרמו םייניש ילופיט ,רדחל תויוכזה תועקופ היינש שפוח תנשמ לחה *
.ח"פוק יסימ םולשתו:עבקב םיתרשמה שפוח תנשב םינב *.רבד לכל םיבשות ובשחייו םיבגב הנושאר הנש רוגל ולכוי

.ליעפ ראשיי םביצקת

.הלכלכמ קלחו רדח רובע הקזחא ימד ומלשי

.תורישה ןפוא י"פע תויונרותב םיבייח

:בכר רוכשל ולכוי

.תושפוחב אל ,תיתנש השפוחל הנשב םעפ -

.תבש ישישל שדוחב םעפ -

תקוצמל ףופכב ,ןרדסה םע םואית ךות ,ברעה תועשב קר עובשה עצמאב -
.בכרה

קר) הינב ללכל שפוח תנש לע םיבג תוטלחהל ףופכב - היינש עבק תנש יבגל
.(םיבגל ץוחמשפוחה תונש ךלהמב ,םיבגב רכשב םינב ירוגמ לילכ רוסאל :תורשפא *
.(רשוא)

טנדוטס ןידכ וניד היהי ,רכשב םיבגב רוגל ןיינועמה שפוח תנשב ןב :ןיפוליחל
.ויתובוחו וימולשת ויהי ךכו ,רז

.(הללכמב עוצקמ ךכ ידכ ךות דמול םא קר :טלחוה)

חוטיבה קנעמ תלבק ךרוצל ,םיבגב הדובע תנש יצח .ג
ימואלה.םיבגב לעפמ וא ףנעב האלמ הנש יצח דובעי ןבה *

.תואלמ ויתויוכזו םיליעפ ויביצקת ,רדח לבקי ןבה *

.םירבחה לככ תויונרות ןתיי ןבה *

ךרוצל ,תולועפהו םיעגמה תא רידסהל ידכ תונובשח תלהנהל הנפיי ןבה *
.הנידמהמ קנעמה תלבק

.בשחיי - וז הנש יצחב קתווה *

:וראשנ םהו ובזע םהירוהש אבצב םינבונתוסחייתהו ,ןיצק תרוכשמל המלשהמו םיביצקתמ םינהנ אבצב ונינבש תויה
,םיבגב ןיידע םהירוהש ,םינב לאכ םהילא

:תורשפא

.םהיתויוכז ויהי ךכו םיבגב םידמעומכ אבצה ירחא וכישמי *

תואצוהב ,תיקלח ,ףתתשהל ידכ ,שפוח תנש וא הביזע ינפל הנש יצח ודבעי *
.םתקזחא ןיגב ולחש

םאב ,רורחשה רחאל ותוא ומלשי םהו - ףסכל ומלוגי םהילע תואצוהה *
.שפוח תנש וא הביזע לע וטילחה