תודג ץוביק

2000 ,ילוי

קתו ןונקת


:הרטמ
קתווה םושיר לוהינ ןפוא תאו תודגב רבחה לש וקתו בשוחי דציכ ריהבהלו רידגהל
.םירבחה לש

:קתווה בושיחל םיללכ
:אבה ןפואב בשוחי רבחה לש וקתו

המדקש ,תודגב הפוצר תודמעומ תפוקת ןכו תודגב הפוצר תורבח תפוקת בשוחת .1
:תואבה תופוקתה טעמל ,הל
.תודמעומל הלבקל המדקש ,ןויסינ וא תובשות תפוקת
.תודגב דבעו ררוגתה הב ל"הצל סויגל דעו 'בי םויסמש הפוקתה
.ל"הצב רידס הבוח תוריש תפוקת
התואב תודגל ותרוכשמ אולמ תא לייחה רסמ םא טעמל ,עבק עבצב תוריש תפוקת
.הפוקת
רדגויש יפכ ,תודגב גוהנה רחא רדסהב וא םינב לולסמב רבחה היה הב הפוקתה
.תעל תעמ
ביכר טעמל ,םישדוח השולש לעמ הכראש ,תדחוימ השפוח וא/ו השפוח תפוקת
,םישדוח השולש לעמ הכרא השפוחהש הרקמב יכ ,רהבומ .הבש תיתנשה השפוחה
.הפוקת התוא לכ קתווה בושיחב ןובשחב אבות אל
טעמל ,םישדוח השולש לעמ הכראש ,תודגל ץוחמ הדובעו םירוגמ לש הפוקת לכ
.קתווה בושיח ךרוצל ,שרופמב ץוביקה י"ע הרשואו הרכוה םא
.רחא ץוביקב רבחה לש ותודמעומו ותורבח תפוקת

הכזמ הניא תורבחב המייתסנ אלש ,תודמעומ תפוקת יכ ,רהבומ קפס ריסהל ידכ .2
.קתווב

הרקמ לכב ,הרבעהל ןתינ וניאו ישיא אוה רבחה לש וקתו .3

.דבלב הביזעה יללכב רומאה יפ לע השעיי הביזע ימד ךרוצל קתווה בושיח .4

םושירו בקעמ
םיטרפה ומשריי וב ישיא סיטרכ רבח לכל להנת תודג לש תינכטה תוריכזמה .1
:ץוביקב רבחה לש וקתו בושיחל םישרדנה
.ותדיל ךיראת
.ל"הצב רידסה ותוריש תא ומויס דעומו ל"הצב רידס תורישל וסויג דעומ
.(יטנוולר םא) ל"נה עבקה תוריש םויס דעומו עבק אבצב ותוריש תליחת דעומ
.המויסו ץוביקב תוחרוא תפוקת תליחת דעומ
.המויסו ץוביקב תודמעומל ותלבק דעומ
.המויסו ץוביקב תורבחל ותלבק דעומ
ץוביקמ רבע םאו) םישדוח השולש לע תולועה תושפוחמ ותרזחו ותאיצי ידעומ
.(ץוביק ותואב תושפוחמ ותרזחו ותאיצי דעומ םג- רחא
.םמויס דעומו םידומיל רדסה תוברל ,םינב לולסמל ותסינכ דעומ
.קתווה בושיח לע עיפשמה רחא עוריא לכ דעומ

.ישיאה וסיטרכב ןייעל יאשר היהי רבח לכ .2

.םידחוימ םירקמו תונשרפ
לש הרקמב רבח לש וקתו עובקלו הז ןונקת שרפל תכמסומה איה תוריכזמה .1
.תודגב גוהנכ ,רערעל היהי ןתינ וז הטלחה לע .הז ןיינעב תקולחמ
רבח ,הפיסא :אמגוד) תודג ץוביק ןונקתב םתועמשמכ ושרופי הז ןונקתב םיחנומ .2
.('וכו

ורושיאו ןונקתה תלבק
לש ףקות לעב היהיו הב רשואי ,תודג לש תיללכה הפיסאב ןוידל אבוי הז ןונקת .1
.תיללכ הפיסא תטלחה
.יפלקב העבצהב ותלבק םוימ לחה ופקותל סנכיי הז ןונקת .2

:הלוחתו ןונקתה יוניש

ויהיש ,הפיסאה ילהנ י"פע תיללכה הפיסאה תטלחהב יונישל ןתינ הז ןונקת .1
.ןמז ותואב תודגב םימייק
שרדנה בורה היהי ,תודגב יפלקב העבצהב ,הז ןונקת תלבק םוימ הנש ףולח רחאל .2
םישילש ינש לש בור הז ןונקת יפ לע ול בשוח רשא ,רבח לש וקתו בושיח יונישל
.יפלקבו הפיסאב ואל וא ןה םיעיבצמה ללכמ

רשא ,םדוקה ץוביקב רבחה לש וקתו תפוקת בשוחת 'ח 2.1 ףיעסב רומאה תורמל
ריבעהל בייחתה רבח ותואש דבלבו 1993 תנש ינפל תודגל הרישי הרבעהב רבע
םא ןיב ,םדוקה ץוביקב רבעשל רבח ותויה בקע יאכז אוה הל רשא תוכז לכ ץוביקל
םע דיימ תודגל לעופב וז תוכז ריבעהו דיתעב רצווית םא ןיבו רבכ הרצונ וז תוכז
.('ז-'א 2.1 ףיעסב טרופמכ בשוחי הז ףיעסב קתו) הרצויה

:תורעה
בושיח תטיש יפ לע רבחל וקלוח רשא ,תויוכזב עוגפל ידכ ,הז רדסה תוארוהב ןיא .1
.תרחא
.דיתעב תודג ירבחל תויוכז וקלוחי דציכ ,עובקל ידכ ,הז ןונקת תוארוהב ןיא .2


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ