תודג

רבמצד 2000

ץוח ידבוע ןונקת


הדובעה םוקמ םע תורשקתה
םע םכסהב תורשקתה היהת אל .א"שמ רושיאב קר השעית ץוח תדובעל האיצי -
.א"שמ רושיא אלל הדובע םוקמ
:םג םהיניבו םינוש םימרוג ולקשיי רבחל ץוח תדובע רושיא לע הטלחהב -
םוקמ קחרמ ,הדובעה יאנת ,ץוביקב הדובעה םוקמב ותוציחנו רבחה לש ותובלתשה
לע ףסונב ץוביקב רבחה לש ותוליעפ תורשפא ,תוישיא תוביס ,ץוביקהמ הדובעה
יקסע םע םיסרטניא דוגינ רדעיה ,תע לכב הדובעה תקספה תונוכנ ,ץוחה תדובע
.ץוביקה
רוערעה ילהנל םאתהבו בחרומ א"שמ םורופ ינפב הטלחהה לע רערעל יאשר רבח -
.ץוביקב םילבוקמה

תורחת רוסיא
יפל ,תורחתהל לולעה וא ,הרחתמה הדובע םוקמב וא/ו ץוח תדובעב רבחה דובעי אל
תרפה םורגל הלולע וב הדובע רשא ,הדובע םוקמב וא ץוביקה יקסעב ץוביקה תעיבק
ןפואב עוגפל וא ויקסע וא ץוביקה יפלכ רבחה לש תוידוס תבוח וא תונמאנ תבוח
.אוהש ןמז לכב תאזו ץוביקה יקסעב והשלכ

הדובעה יאנת תעיבק
יאנתו הקוסעת תויורשפא לע עדימב עויס ,תיעוצקמ הנווכה לש עויס ןתית א"שמ -
.ךרוצל םאתהב ,הדובעה םוקמ םע מ"ומה לוהינב עייסת ןכו הקוסעת
דבוע ןיב דיבעמ-דבוע יסחי םימייק יכ ,עבקיי הדובעה םוקמ םע הקסעהה הזוחב -
תינובשחב םולשת .דבלב תרוכשמ שולת תועצמאב םלושת הרומתהו קיסעמל ץוחה
.תודחוימ תוביסנב קר רשואי
לש קנבה ןובשחל הרומתה תרבעה תא הדובעה םוקמ םע רידסהל שי מ"ומה תעב -
.ץוביקה
רמשיי הדובעה םכסה קתעה .א"שמ לש רושיא םיבייחמ תורשקתהה יאנת -
.א"שמב רבחה לש וקיתב

ץוחה דבוע תויוכז

לשא
.ץוביקל ואולמב רבעוי הדובעה םוקממ רבחה לבקמש ל"שאה -
ימדל רשק אלל ,הדובעה יכרוצל םאתהב עבקיי רבחה לבקיש ,ל"שאה הבוג -
.ותדובע םוקממ רבחה לבקמש ,ל"שאה

בכר
רבחה יכרוצ לש הקידב ךרעית ,הדובעה םוקממ בכר ןיא ץוחה דבועלש הרקמב -
תורשפא ללוכ ,הדובעל העיסנ ירדסה לע םכוסיו תרוכשמה הבוגב םג בשחתהב
.ךרוצל םאתהב ,םעפ ידמ ךרעית וז הקידב .ץוחה תדובע ךרוצל בכר תדמעה
םוי םותב בכרה רודיסל רוזחי ץוחה דבוע לש ותושרל דמעוהש ,ץוביקה בכר -
.הדובעה
.ץוחה דבוע לש בשוחמה ורכשמ ודרוי בכרה תואצוה -

גח תונתמ
הכוני רבחה לש וביצקתמ םלוא ,רבחל תוכייש קיסעמה י"ע תונתינה גח תונתמ
.הנתמה ןיגב ,תרוכשמהמ הכונמה סמה

ץוחה דבוע תובוח
רובע הרומתה וא הדובעה יאנתב לוחיש ,יוניש לכ לע ץוביקל רוסמי ץוחה דבוע -
.הדובעה
םע הלועפ ףותישב השעית ץוחה תדובע בקע ץוחה דבוע רבחל היהתש ,העיבת לכ -
תדובעל הרושקה העיבת שיגהל ץוחה דבועמ שורדל יאשר היהי ץוביקה .ץוביקה
.ץוחה
הדובעל הרושקה העיבת ודגנ השגוהש ,ץוח דבועל תיטפשמ הנגה קינעי ץוביקה -
.תאז השעי אל דיבעמה םא ,וז
.ץוביקה לע איהשלכ הבוח ליטהל תולולעה תויובייחתה לבקי אל ץוחה דבוע -
יאשר היהי ץוביקה .ץוביקל בוחל בשחית ץוביקל הדובעה תרומת תריסמ יא -
תוכזמ עורגל ילבמ תאזו רבחה לש תיפסכ תוכז וא ביצקת לכמ בוחה תא תובגל
.תרחא הבוגתב טוקנל
דבוע לבקמש ,הרומתל רשאב עדימ לכ לבקל ץוביקה לש וחוכ תא הפיי ץוחה דבוע -
.('ןכו היסנפ ,תומלתשה ןרק ןוגכ) ויתויוכז שומימ ךרוצל ומשב לועפל ןכו ץוחה
לעופב השומימש ,הרומת ללוכ ,ותדובע תרומת לכ תא ץוביקל רוסמי ץוחה דבוע -
םא אלא ,רבח ותויהב ותוכזל הרבצנ םלוא ,ץוביק רבח וניא רבחהש ,דעומב היהי
.הביזעה תעב תרחא םכסוה
שי ,תאז תרשפאמ הניא ותדובע םא .ץוביקב גוהנכ תויונרות ןתיי ץוחה דבוע -
.א"שמ םע שארמ תאז רידסהל

םיכמסמ תריסמו תושפוח הדובע םושיר
רכשה שולתב םושרה יפ לע ץוחה דבוע רבחה לש הרשמה ףקיה תא עבקת א"שמ -
- תיקלח איה הרשמה םא .א"שמו רבחה ןיב שארמ םכסויש יפכ וא ץוחה דבוע לש
.ץוביקב ותדובע תא רבחה םילשי
ח"וד רוסמי רבחה .תרוכשמה שולתב םושירה יפל ויהי שפוחה ימי תורתי םושיר -
הלא םא םילצונמ אלו םילצונמ השפוח ימי ,םילצונמ אלו םילצונמ הלחמ ימי לע
.תרוכשמה ישולתב םימושר םניא
.הדובעה םוקמב ותואכז יפל איה ץוחה דבוע לש תיתנשה ותשפוח -
ותדובעל הרומתהש ,ץוח דבוע - ימואל חוטיב ימולשתו הדובע םושיר ןיינעל -
.ץוביקב דבועכ בשחיי תינובשח ידי לע תלבקתמ
טוריפ ללוכה תוליעפ ח"וד א"שמל שדוחב םעפ שיגי "יאמצע"כ דבועה ץוח דבוע -
.הלחמו השפוח ,הדובע ימי
דע רכשה בשחל רסמיי ,םיפסכ תרבעהל עגונה רחא ךמסמ לכו ,תרוכשמה שולת -
תרבעהל תוירחאה רבחה לע רישי ןפואב תאז השוע וניא דיבעמה םא .שדוח לכל 10
.ץוביקל םיכמסמה
תונרק ,םילהנמ יחוטיב ,היסנפה ,למגה תופוק בצמ לע םייפסכ םיחוויד -
.רכשה בשחל הנש ידמ ורבעוי 106 ספוט ןכו 'וכו תומלתשה
בקע ץוביקל עיגי רשא ,ךמסמ קתעה וא עדימ לכ ץוחה דבוע רבחל רוסמת א"שמ -
.ותדובע

ץוחה תדובע םויס
םירקמב ריבס ןמז ךותב ץוחה תדובע םויס לע טילחהל תכמסומ היהת א"שמ
:םיאבה
.הז ןונקת תוארוה יפל גהונ וניא ץוחה דבוע -
תדובעל עגונה לכב ץוביקה לש תוכמסומה תויושר תוארוהל עמשנ וניא ץוחה דבוע -
.הב רושקה וא ץוחה
.ךכל התמכסה הנתנ א"שמש רחאל ותדובע תא קיספי אל ץוחה דבוע -

רדסהה תלוחת
.הז ןונקת תלבק ינפל םתדובע ולחהש ימ תוברל ,ץוחה ידבוע לכ לע לח הז רדסה

תורדגה
וניא הדובעה ןתונ וא קיסעמה וב הדובע םוקמב ץוביקה רבח תדובע - "ץוח תדובע"
,תרחא ןיבו יאמצעכ ןיב ,ריכשכ ןיב ,וב הטילש לעב אוה ץוביקהש ,לעפמ וא ץוביקה
.תיקלח ןיבו האלמ הרשמב ןיב
.ץוח תדובע דבועה ,וב דמעומ וא ,ץוביקה רבח - "ץוח דבוע"
,הבטה ,הבצק ,םולשת ,הסנכה ,הרומת ,חוור ,תורכתשההמ קלח לכ - "הרומת"
בקע וא/ו ןיגב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ץוחה דבועל ועיגיש וא םיעיגמה תוכז וא האנה
ימד ,תומלתשה תונרק ,תוילאיצוס תושרפה ,םיסונוב ,תרוכשמ תוברל ,ץוחה תדובע
העיגפ ןיגב םייוציפ ,הנלה ייוציפ ,ןירוטיפ ייוציפ ,הארבה ימד ,הלחמ ימד ,שפוח
תקזחה לשב תוברל ,תואצוה יוסיכל ונתינש ,םימולשת ןכו הילא רשקב וא/ו הדובעב
תויוכז ,םיגולמת ,דוגיבו תיעוצקמ תורפס ,תיעוצקמ תומלתשה ,ןופלטו ןופאלפ ,בכר
,ףסכ הוושב ןיבו ףסכב ונתינש ןיב לכהו םירצוי תויוכז חותיפ ,טנטפ ,האצמה ןיגב
הרקמב ןיבו ותחפשמ ןבל תוברל ,ותבוטל רחאל ונתינש ןיבו ץוחה דבועל ונתינש ןיב
.ץוביקה תביזע רחאל וא/ו ץוחה תדובע םויס רחאל ול ונתניש


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ