תודג

2000 רבמטפס

הדובע ןונקת


:הדובע תועשו ימי - הדובע עובש .א
רבחה ןוצרו יכרוצ ,ףנעה יכרוצ יפ לע ,רבח לכ םע הדובע רדסה עבקיי ףנע לכב
.תע התואב תודגב לבוקמל ףופכבו
.תועש 43 היהי (תוחורא ללוכ אל) תויעובשה הדובעה תועש לכה ךס לע םומינימ ןקת
.ףנעה תויורשפאו ה/רבחה תפדעה י"פע ,םימי 6 וא 5 - שימג היהי הדובעה עובש
הרבחה תיאשר - הנש ליג דע רתוי וא דחא דלי הל שיש ,הרבחל הדובעה עובש
.םויב העש 1 התדובעמ תיחפהל
ינב םירבחו הלעמו 55 תונב תורבח .היסנפה ליג דע הנתשי אל הדובעה עובש ךרוא
אשונב ןשיה ןונקתה יפל ,ךכב םנוצר םא ,וגהני ,ןונקתה תלבק תעב ,הלעמו 60
.ליגה גוריד יפל ,הדובעה תועש תתחפה
.שפוח םויכ הריבצל ןתינ אל עובשב ע"י 5 דבוע רשא רבחל יששה םויה

:השפוח ימי .ב
ןיב ,תונעל אב השפוחה ימי רפסמ תלדגה) הנש ידמ השפוח ימי 23-ל יאכז רבח לכ
.(טרפ תווצל םויה דע ונפוהש ,םידחוימה םיכרצה לע ,ראשה
:םיאבה םירקמב ונתניי ,ליעל רומאל רבעמ ,םיפסונ השפוח ימי
.םימי 6 - ןיאושינ תשפוח
.םימי 8 - הנושאר הגרדמ בורק לש ותומ ןיגב - לבא

:השפוח ימי לש שומימו הריבצ .ג
.השפוח ימיל תועשה הנרבצית ךליאו 21-ה העשהמ לחה גחו תבש תויונרות רובע
.רבחה לש ותוכזל ורבציי ולצונ אלש ,תבשב הדובע ימיו תיתנש השפוח ימי
םוקמ םע םואיתב ,שממל רבחה יאשר הנשב םיפוצר אל/םיפוצר םימי 30 דע
.ותדובע
ותדובע םוקמ םע םואיתב ,השפוח שממל רבחה יאשר הנשב םוי 75 דעו םוי 30 לעמ
.א"שמ 'חיו
אלש ,תיתנשה השפוחה ללוכ ,הנשב םוי 75-מ הלעמל לש הפוקתל הדובעמ תורדעיה
יפכ ,ץוביקה תוטלחה היבגל ולוחיו "תדחוימ השפוח"ל בשחית ,הלחמ ימי תרגסמב
.תעל תעמ ויהיש
ימי וא גוזה ינב ינש תמכסהב וגוז ןב תושרל םידמועה השפוח ימי שממל יאשר רבח
.םירוהה תמכסהב ,וירוה תוכזל םידמועה השפוח

:הדיל תשפוחו ןוירה .ד
תויתרגש תוקידב ךרוצל ןויריהה תפוקתב הרבח לש הדובעהמ תורדעיהה תועש
.הדובעכ הנבשחית
6 ךלהמב הדיל תשפוחל תאצל תיאכז הרבחה .םישדוח 3 ךראת הדיל תשפוח
.הדילה ירחא השפוחה תרתי תא לבקלו רעושמה הדילה םוי ינפלש תועובשה
תומוקמ םע שארמ םואיתב ,םאה לש הדילה תשפוחמ קלח וילא ריבעהל לכוי באה
.גוזה ינב לש הדובעה
.םישדוח 4 ךראת םימואת תדיל רחאל הדילה תשפוח
.הדובע תועש 4 םאה דובעת הדילה רחאל יעיברה שדוחב
.(4 א ףיעס יפל) ליגר הדובע לולסמל םאה רוזחת ךליאו הדילל ישימחה שדוחהמ
הדילה תשפוח ךראות הדילה רחאל ח"יבב זפשוא הקוניתש וא/ו הזפשואש הרבח
.םאתהב
,תדלויה לש השפוחה ימי ןובשח לע היהת הז ןונקתל רבעמ הדילה תשפוח תכראה
.םימי 75-מ רתוי אל דעו התדובע םוקמ םע םואיתל ףופכב
12 לש הפוקת ךשמל תויונרות עצבל תבייח הניא הדיל רחאל/ןוירהב הרבח
.הנוירהל יששה שדוחהמ לחה הרבחה תריחב יפל היהת הפוקתה תליחת .םישדוח
תשפוחל יאכז םהינשמ דחא - םינש 10 לע הלוע וניא וליגש ,דלי ו/הצמיאש ה/רבח
.תדלוי לע םילחה םיללכ םתוא יפל ץומיא

:םילבגומו םיכנ םירבח תדובע .ה
,לבגומ וא הכנ רבח לכל ישיא הדובע ןקת החוורה תווצ םע םואיתב עבקת א"שמ 'חי
םימרוג לש םינוירטירקל סחייתהבו רבחה לש ותולבגומ וא/ו ותוכנ תדימל םאתהב
.ב"צויכו ןוחטיבה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה ןוגכ םיפסונ
ובשחיי הכנה רבחה ידי לע ץוביקל הבצקה תריסמו ישיאה הדובעה ןקת יולימ
.הדובעה תסכמ יולימכ

:םיאלמג תדובע .ו
דובעל ךישמהל םיאשר ךא ,דובעל םיבייח םניא 65 ליגמ רבחו 60 ליגמ הרבח
.הנידמב גוהנש יפכ ,םתדובע םוקמ תמכסהבו םואיתב
הרוצב וקיסעהלו ותדובע םוקמב יאלמגה רבחה ריאשהל ץמאמ השעי ץוביקה
.תמלוה
.תויונרות עצבל םיבייח םניא 65 ליגמ רבחו 60 ליגמ הרבח

:עובש עצמא תויונרות .ז
לש הדובעה רודיס תרגסמל תרבעומו עובשה עצמא תויונרות תבוח תלטבתמ העצהב
.(תיב גהנ ,חבטמ ,א"ח) םימוחתהמ דחא לכ

:תבש תויונרות .ח
.(תבש ברע ללוכ) ץוביקה תוטלחה י"פע תבש תונרות תסכמ יולימב םיבייח םירבח
.תודג תוריכזמ י"ע הנש ידמ עבקית תויונרותה תסכמ
תוריכזמ י"ע ורשואשו חרכה ךכב שיש ,תומוקמב קרו ךא עצבתת תבש תונרות
.תודג
יפ לע לבקל רבח לכ יאשר ,ךליאו 21-ה הדובעה תעשמ לחה ,תבש תונרות רובע
תוריכזמ י"ע עבקיי ביצקתל תפסותה םוכס) ביצקתל תפסות וא שפוח ימי ותריחב
(.תודג
לש הדובעה םושיר תכרעמב םשרית ,ךליאו 21-ה העשהמ ,תבשב הדובע תעש לכ
.יצחו העשכ תודג
.א"שמ 'חי י"ע ךכל הנומיש ,םדא י"ע עצבתי תויונרותל םירבחה ץוביש

:םיעוריאבו םיגחב תויונרות .ט
.ץוביקה תוטלחה י"פע ,םיעוריאבו םיגחב תויונרות תסכמ יולימב םיבייח םירבח

:הדובע םוקמ שופיח .י
.הדובע ימי 0 דע לבקל רבחה יאשר ,ול הצוחמו ץוביקב ,השדח הדובע שופיח ךרוצל
.א"שמ חי םע םואיתב ,תאז
ימי תסכמ ןובשח לע ויהי א"שמ י"ע ורשואש ,הדובעה ימי לעמ םיפסונ םימי
.רבחה לש השפוחה
תאזו ףנעב דבועכ ותוא םושרל רבחה דבע וב ףנעה ךישמי הדובעה שופיח תפוקתב
רבחה תדובע תליחת דע וא הדובע שופיח ךרוצל רבחל ורשואש ,םימיה םות דע
.(םהינש ןיבמ םדקומה) שדחה ותדובע םוקמב
תואצוה ךרוצה תדימבו תיעוצקמ הנווכה ,ץועיי ,רבחה םע םואיתב ,ןממת א"שמ
.הדובע םוקמ תאיצמ ךרוצל העיסנ

:ץוביקה תמזויב הדובע תקספה .אי
:םיאבה םירקמהמ דחא לכב היהת רבח לש ותדובע תקספה
.הדובע םוקמ ותואב דובעל ,עבק ךרד ,רבחהמ רצבנו הרקמב -
רסמית וז הטלחה .א"שמ 'חי ידי לע הרשואש ,הדובעה םוקמב יארחאה תטלחהב -
תקספה ינפל םוי 30-מ רחואי אל א"שמ 'חי להנמ םע םואיתב וא תופתתשהב רבחל
.יפולח הדובע םוקמ אוצמל ול רשפאל תנמ לע ,לעופב ותדובע
םוקמב רושקה ץוביקה שוכרל קזנל דיזמב םרג וא/ו ןומאב לעמ רבחהו הרקמב -
ותואב רבחה תדובע תא רתלאל קיספהל יאשר ץוביקה היהי הז הרקמב) ותדובע
.(יהשלכ תמדקומ העדוה תפוקתב ךרוצ אלל ,הדובע םוקמ

טלחויו ןודי אשונה וב דבועה רבחה ןיבל ףנעה זכרמ ןיב תועד יקוליח לש הרקמב
.הטלחהו ןוידל אבותש ,ינוגראה הנבמה תרגסמב םירבחל עצומש יפכ ,דחוימ תווצב

:רבחה תמזויב הדובע תקספה .בי
ךות ,א"שמ 'חילו ףנעה זכרמל ךכ לע עידוהל רבחה לע הדובע םוקמ תפלחה ךרוצל
.לעופב ותדובע תקספה ינפל םוי 30-מ רחואי אל א"שממ רושיא תלבקו םמע םואית

:תויונרותו הדובע םושיר .גי
זכרמל שדוחל תחא ךכ לע חוודלו ותדובע תא םושרל בייח ,יאלמג תוברל ,רבח לכ
.ףנעה
שדוח לכ לש ותליחתב ורסמיי (םייתסהש שדוח לש) םיישדוחה הדובעה ימושיר לכ
.(ודי לע רשואו קדבנש רחאל) ףנעה זכר לש ותוירחאב הדובע םושיר רודמל
.תרחא חכוה םא אלא ,דבע אל רבחה וליאכ בשחיי יפנע וא ישיא םושיר תשגה יא
םייפנעו םיישיא הדובע םוכיס תוח"וד ,שדוח ידמ,,ריבעי הדובעה םושיר יארחא
.הקידבו בקעמ ךרוצל ,םיפנעה יזכרלו םירבחל
'חי תקולחמב עירכת רבחה לש הדובעה תועש םושיר ןיינעב תקולחמ לש הרקמב
.א"שמ

:הז ןונקתב ורדגוהש יפכ הדובעה תובוחב הדימע יא .די
תסכמבו הז ןונקתב רדגוהש יפכ ,שרדנה הדובעה ןקתב דומעי אל רשא רבח
תוברל ,ודגנכ הבוגת ידעצב טוקנל ץוביקה יאשר תעל תעמ עבקיש יפכ ,תויונרותה
םיכילה תטיקנ וא/ו ותתחפה ,ביצקת ןתמ יא ,תוכז ימי / השפוח ימי תתחפה
.ץוביקב ותורבח תקספהל

:תונשרפ .וט
'חי וא תוריכזמה היהת הז ןונקתל תונשרפ ןיינעב תקולחמ ררועתתש ,הרקמ לכב
שוריפה והמ עובקל תיאשר - תוריכזמה י"ע הל הלצאוה וז תוכמס םא - א"שמ
.וירבח תא וא/ו ץוביקה תא בייחת וז התעיבקו בייחמה


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ