ה"בוהילא הדש- ז"נשת הוצת רפ תבש יאצומ הפיסאב לבקתה ,1998 יאמ ,ח"נשת רייא
5.1998 - ח"נשת רייאל ןכדועמ ,22.2.97

םירבחל טוהיר

.ח"ש 16,200 לע 1.1.97-ב דמוע והילא הדשב טוהיר ביצקת .1

םע ה/שורג וא ה/ןמלא ,ןכו) 15-ב קלוחמ טוהיר ביצקת םוכס הנש לכ לבקי גוז
.(םידלי

.10-ב קלוחמ טוהיר ביצקת לבקי דדוב.טוהיר תיינק רובע ,טוהיר ביצקתב םינש 5 לש המדקמ תחקל תורשפא היהת .2

םאתהב ,טוהירה ביצקת תא תואבה םינשב לבקי אל ,המדקמ חקלש רבח :ונייהד)
.(חקל אוהש םינשה רפסמל.טוהירה לסמ 20% הבוגב ימעפ דח קנעמ לבקי ,35 ליגל עיגמה דדוב .3לחה - הצובקל ףרטצמו ב"י התכ ףוסמ לחה טוהיר ביצקת רובצל ליחתי קשמ ןב .4
ואשינ םא ,ןיאושינב וא 25 ליגל םעיגהב םביצקתל רבעוי םוכסה .דמעומ ותויהמ
.ןכל םדוק.הנלההמ ותאצ םע ימעפ דח יתנש ביצקת לבקי קשמ ןב .5תונש 3 לבקי - 21 ליג ינפל בזועה ןב .ותוכזל רבצנש םוכסה קנעוי בזוע ןבל .6
.טוהיר ביצקת13.1.96 - ו"נשת תבט א"כ :הפיסא

טוהיר ביצקתל טוריפ


תורעה
ריחמ
רואית


1500
לכוא ןחלוש
1
אסיכל ח"ש 270
1620
תואסיכ 6
2
םינש 22 - יצחו הפוקתל
4750
היירפס
3

2300
הבישי תומוקמ 3 לש הפס
4


הבישי תומוקמ 2 לש הפס
5

750
ינולס ןחלוש
6
ןורזמל ח"ש 800
1600
םירבחל הנישל םינורזמ 2
7

400
הדיש תרגסמו לזרב תוטימ 2
8
תינוראל ח"ש 150
300
םירבחה תטימ דיל תוינורא 2
9

400
רטמ 2 x 3 ןולס חיטש
10

תושרבנה לכל אוה ריחמה

600
ןולסל 1 תושרבנ
םידלי רדחל 2
םירוה רדחל 1
11

500
'וכו תוילת ,תונומת - תונוש
12

170
תחלקמ ןורא
13

13270
ח"ש
הנש 15-ל כ"הס
885
ח"ש
הנשל כ"הס
הרידל דויצ שודיח ביצקת טוריפ


ריחמ
רואית


100
ילמשח םוקמוק
1
350
תילמשח הטלפ
2
150
תבש םחימ
3
400
רסקימ
4
1500
הייפא רונת
5
1500
פייט-וידר
6
250
םילפס/תוחלצ - חבטמ ילכ
7
ח"ש 4250
םינש 10-ל כ"הס

ח"ש 42
הנש -ל כ"הסLast updated: June 10, 2000