ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ ,ב"לשת לולא

בכר להונ

הגיהנ ןוישר תאצוה ,תוסנק ,שומישבכרב שומישה .1

.העיסנה דעומ ינפל תועש 24 תוחפל רוסמל שי בכרל תונמזה

.בכרה תנמזה דעומ יפל עבקיי רותה

רושיאב קרו ךא השעית דיל דימ הריסמ .בכרה זכר י"ע הקידב ירחא רסמיי בכרה
תבש ללוכ אל) םומיסקמ תועש 48 לש הפוקתל םירבחל רסמיי בכרה .בכרה זכר
.רתוי ךשוממ ןמזל בכרה רסמיי הדעווה רושיאבו םידחוימ םירקמב .(םיגחו

תולקת לע .קלדותמו יקנ בצמב ,עבקנש ןמזב בכרה זכרל תינוכמה תא ריזחהל שי
.בכרה זכרל דיימ חוודל שי םילוקלקו

.העיסנה ףוסבו הליחתב םירטמוליקה לש קיודמ םושיר ךורעל שי

,תזרפומ תוריהמ ,תושבושמ םיכרד) ול קיזהל הלולעש הרוצב בכרב שמתשהל ןיא
.('וכו רתי סמוע

.םימלבו תורוא ,םירקתמ ץוח בכרה לפטמ לש רושיאב קר עצבל שי םינוקיתהעונת תוריבעו תוסנק .2

העיסנב ןהו תיטרפ העיסנב ןה ,העונת תוריבע ןיגב תוסנק םולשתל יארחא גהנה
וא םינפ ריכזמ תופתתשהב בכרה .ו ינפל ןוידל ןיינעה אבוי רוערע לש הרקמב .תיקשמ
.קשמ זכרמ

.הצובקה י"ע ומלושי תויקשמו תויטרפ תועיסנב הינחב תוסנק

ביצקת יפיעס יפל) רבחה לש יתנשה ביצקתהמ 25% איה ביצקתב בויחה תרקת
גיצנ תופתתשהב ,תוריכזמב הרקמ לכב דרפנב ןויד םייקתי הז םוכס לעמ .(דבלב ישיא
.בכר תדעו

בכרה .ו תיאשר ,תונלשר ךותמ בכרל ומרגנש ,חוטיבה י"ע םיסוכמ יתלב םיקזנ
לש הרקמב) םיעסונה לכ וא רבחה לש ונובשח תא בייחל םירבח תדעו תופתתשהב
.םימיאתמ םיעצמאב טוקנל וא וקלחב וא קזנב (םיעסונ המכ

.בכר זכר ךרד קר תויטרפ תועיסנ תושרל דומעי םיפנעה תושרב יקשמ בכר

הצובקה תוינוכמ רתיב .םירבחה תושרל ,לכ םדוק ,הנדומעת "רבחל בכר" תוינוכמ
.הצובקה ךרוצל תועיסנל הנושאר תופידע היהתבכרב שומיש רובע םולשת .3

.הווש ןפואב םירבחה לכל ןתניי רבחל בכר ביצקת

תוינוכמ לש מ"קל תילאירה האצוהה תיצחמ הבוגב היהי הצובקה תופתתשה םוכס
.הצובקה

רפסמ תכרעה יפל םוכסה הבוג עבקיי ,םדא תקזחאל ביצקת תנש לכ תליחתב
קלוחי םוכסה .בכרב מ"קה ריחמ תכרעה יפלו הנשב תויטרפ תועיסנב םירטמוליקה
.דליל תוכז 1/2 ,רבחל תחא תוכז לש הדימ הנק יפל ,ישיאה ביצקתב םירבחל

.הצובקה תוינוכמ לכל הווש היהי תויטרפ תועיסנ ךרוצל בכרב שומישה ריחמ

.'גא 20 - ג"לשתב מ"ק ריחמ

.'גא 31 - ו"נשתב מ"ק ריחמ

ריחממ לזומ ריחמב תויטרפ תועיסנ רשפאמה דסומ לש תינוכמ ותושרבש רבח
.ביצקתבש הידיסבוסה ול ןתנית אל ,הצובקבש מ"קה

הצובקה םלשת (תווצמ םויק ,םיבורק רוקיב) הצובקה ח"ע תועיסנ לש הרקמב
סובוטואב העיסנה ריחמ אוה ילמיסקמה םוכסהשכ ,תילאירה האצוהה תא רבחל
.העיסנ התואלהגיהנ דומיל .4

.בכרב הגיהנ דומלל םילוכיו םיצורה תו/םיריעצ תו/םירבחל רשפאת בכרה תדעו

.רותה תא ןכו הנשה ךשמב ודמליש תו/םידימלתה רפסמ תא עבקת בכרה תדעו

.ס"היב םויס םע הגיהנ םידמולה תו/םיריעצל ףסונב תורבח 5 הנדמלת הנש לכב

.םירועיש 60 - 30 ליג דע הרבחל

" 80 - 40 דע 30 ליגמ הרבחל

" 90 - הלעמ 41 ליגמ הרבחל

.הדובע ח"ע היהי אל הגיהנה ירועיש

לע עומשל מ"ע ,הגיהנל ס"היב םע בכרה .ו גיצנ רשקתי םירועיש 'סמ רחאל
.םידומילה ךשמה לע הדעווה טילחת חווידה ךמס לע .ה/דימלתה תומדקתה

.הצובקה י"ע םלושי הגיהנה תונוישר לש יתנש שודיח

.הגיהנ ודמלי ס"היב הזיאב עבקת הדעווה

םתואבו םילייח לצא לבוקמכ הגיהנ דומלל תוכזה רמשית ת/רחושמ ת/לייחל
םע םואית ךות ,בכרה .ו רושיאב ,אבצהמ ורורחש םוימ הנש ךשמב ,רות אלל םיאנת
ינפל הגיהנ דומלל ה/חילצה אל םייביטקייבוא םיאנת ללגבש יאנתב תאז .רשק .ו
.יאבצה ה/ותוריש ןמזבו


Last updated: June 10, 2000