ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ 2.1992 - 'א רדא

םינפה ןונקתב םייוניש(םוחה רסלקב 14 דומע) - "תוריכזמה" קרפ.(7-5 םוקמב) םירבח 8-6 תוריכזמה ירבח רפסמ :1ףיעסל

."םדא חוכ זכר" - 'ו ףיעס ףיסוהל

...םירדגומ םידיקפת םיאלממ םניאש םירבח 2-1 ח-ז ףיעס זיזהל

:ןמקלדכ הירבח ןיב םיקלוחמ תוריכזמה ידיקפת :10 ףיעסל"תוריכזמה" קרפב םייוניש

:םיפיעסה ףיסוהל :רבזגה 'ב10 ףיעס

יזוח המיתח לעו תורוכשמה םולשת לע הנוממהו א"כ זכר םע דחי יארחא :5'ב ףיעס
.םיריכש םידבוע םע הדובע

.תיפסכה הדעווה תא זכרמ :6

.תומורת תאצקהל הדעווב רבח :7

.םיימוקמה םילעפמה לש תובחרה תולהנהב רבח :8:אוה קשמ זכרמ :'ג 10 ףיעס

.ודיקפת ףקותב תומלתשה תדעווב רבח :5

.בכרו ןונכתו בושיי ,תומלתשה ,תוחיטב ,ןוחטיב :תודעוול רשקמה :6

.הז דיקפתל רחא רבח רחבנ אל דוע לכ םיתורישה זכרמ לש ומוקמ תא אלממ :7

.םיימוקמה םילעפמה לש תובחרה תולהנהב רבח :8

.םינפ ריכזמ םע דחי שוגה תדעוובו רוזאב הצובקה תא גיצמ :9

יצח קשמה תדעו ינוידב ףתתשהל ךישמהל ,ודיקפת רמג םע ,קשמה זכרמ תבוח :10

.דיקפתה רמג ירחא הנש"תודעווה" קרפב םייוניש.םוחה רסלקב 32 'מע :קשמה תדעו

זוכירל םידמעומ לע א"כ .ו ינפב ץילמת ,קשמה זכרמ תועצמאב, הדעווה :10 ףיעס
.םיימוקמה םילעפמבו םיפנעב םידבועל היתושירד תא גיצתו םיפנע:תא המוקמב סינכהל ,וז הדעו לטבל - 34 'מע :הדובע תדעו

.(פ"כזמ םוקמב) קשמה זכרמ :רשקמה - 29 'מע :ןונכתהו בושייה תדעו.(פ"כזמ םוקמב) קשמה זכרמ :רשקמה - 38 דומע :בכרה תדעו.(פ"כזמ םוקמב) א"כ תדעו זכרמ רשקמה - 40 'מע :םייונימ תדעו

6.96 ו"נשת ןויסל ןכדועמ 1.1994 ד"נשת תבט ה"בתודעווה :ישילש קלח,17 ,18 19 'ע תויללכ תוארוה

דועב תפסונ הניחבל) 23.10.93-מ הפיסאה תטלחה י"פע 19 ,18 'עב :םינוכדע
.2.8.12.93 -מ םינונקת תדעו י"ע ל"נה תוטלחה יחוסינו (םייתנש

טרפהו ללכה לש םיכרצה קופיסלו קשמהו הרבחה ןוגראל רזע תודסומ ןה תודעווה
.הצובקב

.תו/םירבח 8 דע 6-מ היהי הדעו ירבח רפסמינפב תוירחא ןהו םירבחה רוביצ ללכ י"ע בתכב העבצהב תורחבנ תודעווה -
:ןלהלכ םיבלש השימחב השעיי ןבכרהו תודעווה תריחב ןפוא .הפיסאה

םייונימה תדעו .םייונימ תדעו תריחבל קוה-דא תדעו רחבית ןושאר בלשב .א

.יעיברה בלשה םויס דע התדובעב ךישמת תמדוקה

םירבח ,םיריעצ ,הטילק ,תוברת :תואבה תודעווה יזכר יפלקב ורחבי ינש בלשב .ב
.תואירב

םייונימ תדעוול עיצי הדעו זכר לכ .תודעווה תיצחמכ הנרחבית ישילש בלשב .ג
בכרה תעצהב םיפסכ ,ךוניח .ו זכר תא ףתשל םייונימ תדעו לע .ודי לע ץלמומ בכרה
.םהיתודעו

.תודעווה ראש הנרחבית יעיבר בלשב .ד

ו/וא המלשהל ורחבנ םרטש םירבח תומש םייונימ תדעוול ועצוי ישימח בלשב .ה
.םיבכרהה קוזיחםידמעומ לש רתוי לודג רפסמ הריחבל עיצהל תבייח םייונימ תדעו ל"נה םיבלשה לכב
םיבכרה ינש עיצהל שי םימלש םיבכרה תריחב לש הרקמב .הדעווה ירבח רפסממ
.תוחפל:תורעה

ןוכדעב 4 'סמ = םדוקה ןונקתב 3 'סמ :רופסמה תא תונשל שי םיפיעסה רעשב -
.'וכו יחכונה

םוקמב עדימ בותכל שי ,יחכונה ןוכדעב 13 'סמ = םדוקה ןונקת 12 ףיעסב -
.היצמרופניא