ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ

שפוחו הארבה

(28.5.88 הפיסא) :יתנש שפוח .1

12 - םומינימ ליגה יפל גורידה .אבה טוריפה יפל שפוח ימיל יאכז עובק בשות
:ןמקלדכ אוה גורידה .םימי 20 םומיסקמ ,םימי

.םימי 12 - 40 ליג דע

" 14 - 45 דע 41 ליגמ

" 16 - 50 דע 46 ליגמ

" 18 - 64 דע 51 ליגמ

.הנשב שפוח ימי 3 דע וגוז תב/ןבל ריבעהל יאכז רבחללוכ ,הארבהב רבחה הכזמ הצובקה םעטמ הנושאר הפוצר הדובע תנש .2
.עבק תורישב םילייחו םימלתשמ ,.נ.ש.ש ,רוביצ ידיקפתב םיקסועה(23.11.91 :הפיסא) :הארבה .3

:םירבחה ליג יפל גורידה

הנש לכ הארבה ימי 5 - 30 ליג דע

" " " " 7 - 45 דע 31 ליגמ

" " " " 10 - 60 דע 46 ליגמ

" " " " 12 - 70 דע 61 ליגמ

" " " " 14 - 71 ליגמ

היהי 1931 תנשב דלונש ימ :אמגודל) ראוניב 1-ה וניה ליגה בושיחל עבוקה םויה
.(דבלב הארבה ימי 10 -ל יאכז היהיו 60 ןבכ 1991-ב בשחנ:יוכיזה ןפואו הארבה ימד בושיח .4

-ל ןוכ)( םילוח תפוק לש ינכדעה ביצקתה שמשי הארבה םוי בושיחל סיסבכ
.(רבחל ח"ש 195 - 1.1.96

.םהבש ךומנה עבקי ,םילוח תפוקב הארבה םויל םיפירעת רפסמ םנשי םא

ביצקת" ףיעסב ,ישיאה וביצקתב ,הנש לכ רובע ול עיגמה םוכסב הכוזי רבחה
.(ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ םוכסה ךליאו ןאכמ) ינוי שדוח ףוס דע הארבהשפונ תריד .5

לוקיש י"פע ,םירבחה שפונל ןתוא רישכתו תוריד רוכשת שפונה תדעו
.םירבחה תושקב י"פעו התעד

.רבחה ביצקתמ וכוני הלועפתו הרידה רכש תאצוה

תליחתב הדעווה י"ע םסרופתו עבקית ,עובש/םויל הרידב תוהשה תולע
.הנועהםילגלג לע שפונ .6

.םימי 3 -ל בכרל יאכז דדוב

.םימי 3-ל בכרל יאכז גוז

.םימי 6-ל םיאכז תוגוז 2

.הנשב תחא םעפל תלבגומ תאז תוכז

ירחא דע ילויב 1-מ דבלב דחא בכר ילכ הצובקה דימעת "םילגלג לע שפונ"ל
.םיגחה

שפונל בכר לבקי ,ותדובע תאפמ וז הפוקתב שפונל תאצל לוכי וניא רשא רבח
.פ"כזמה רושיאב ,תרחא הפוקתב םילגלג לע

.עובשה לש היינשה תיצחמב םיאצויל ןתנית םילגלג לע שפונל תבש תדמצה

יארחאה םע םואיתב ,שפונה תדעו ידי לע ועבקיי בכרה גוסו האיציה ךיראת
.בכרל

דעומה ינפל שדוח ,רחואמה לכל ,רבחה י"ע עצובת םילגלג לע שפונ תנמזה
רתויש המכ רבחל הבושת תתל שפונ תדעו לע .םילגלג שפונל תאצל ונוצרבש
.שפונה ינפל עובש רחואמה לכלו רהמ

ותאיציש ,רבחל תופידע ןתנית ,שפונל בכר תלבקל רתי שוקיב לש הרקמב
.רתוי תמדקומ התיה םילגלג לע שפונל הנורחאה

.םבצמ לע שפונ תדעוול חוודיו םייקנ דויצהו בכרה תא ריזחי רבחה

יפל) םוי לכל ח"ש 50 היהי (מ"ק לכל סיסבה ריחמ ללוכ אל) ינושארה ריחמה
.(1992 ראוני דדמ


Last updated: June 10, 2000