ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ 9.1987 - ז"משת לולא

םימלתשמ םכסה

דמעומ ןב וא קשמ רבחל הצובקה ןיב

,והילא הדש ןיב ________ םויב ,והילא הדשב םתחנו ךרענש םימלתשמ םכסה
,_____________ ןיבל ,"הצובקה" ןלהל ,מ"עב תיפותיש תובשייתהל םילעופ תצובק
."רבחה" ןלהלהפוקתל __________ דסומב _________ עוצקמב םלתשהל הצור רבחהו ליאוה
,תומלתשהה תפוקת" ןלהל ,________ םויב םיליחתמה ,דומיל תונש ___ לש
ידיל םידדצה ועיגה ,רבחה לש הרומאה תומלתשהה תא הרשיא הצובקהו ליאוהו
:ןמקלדכ םכסה.ונממ דרפנ קלח וניא ההז םכסהל אובמה .1ועבקיי ,תומלתשהה תפוקתב רכתשהל תוכזה ןכו הכשמו התמר ,תומלתשהה גוס .2
.םלתשמהו תומלתשה תדעו ,הצובקה תודסומ י"ע.הז םכסה תוארוהל ףופכב רבחה לש תומלתשהה תואצוהב אשית הצובקה .3ירבח יבגל תלבוקמה המרה יפל ,הצובקה י"ע עבקיי תומלתשהה תואצוה הבוג .4
.רבחה לש תומלתשהה יכרוצ םע בשחתהבו ץוחב םימלתשמה הצובקה,תומלתשהב תוכורכה תואצוהה לכ :ןשוריפ "תומלתשהה תואצוה" הז םכסהב .5
םוקמב םויק תואצוהו רויד ,םירחא דומיל ירישכמו םירפס ,דומיל רכש תוברל
.תומלתשהל רישי רשק תורושקה תואצוהה לכו העיסנ תואצוה ,תומלתשההלכל םיקפוסמה םיביצקתה לכ תלבקל רבחה יאכז היהי ותומלתשה תפוקת ךשמב .6
.הצובקה ירבח.הצובקב תולבוקמה תויונרותה לכב בייח רבחה היהי ותומלתשה תפוקתב .7
השעי ,ותשפוחב דומלל ךרטציו הדימב .הצובקב רבחה דובעי םידומילהמ תושפוחב
.םיארחאה תודסומ ךרד םואיתבו רדסהב תאזהלולסמ תא תונשל וא תומלתשהה תפוקת תא רצקל וא ךיראהל יאשר וניא רבחה .8
.הצובקה תמכסה אללתמכסהב הלולסמ הנוש וא רבחה לש תומלתשהה תפוקת הכראוה וא הרצוק .9
הפוקתה םוקמב ,לולסמה יוניש וא תכראומה וא תרצוקמה הפוקתה אובת ,הצובקה
.הז םכסה תוארוהב רושקה ןיינע לכל ,תירוקמהםלתשמה .םיכשוממ םידומילל חלשנש רבחה לש וידומיל רחא בקעמ להוני .10
םאתהב .ותומלתשהב לפטמה דסומל םידומילב ותומדקתה לע ,השירד יפל ,חוודי
.וידומיל ךשמה לע הנש ידמ שדחמ הצובקה טילחת הז בקעמלותמכסהב ,רבחה לש וידומיל תקספה לע טילחהל הצובקה תיאשר ,ךכל ףסונב .11
,שארמ תויופצ ויה אלש ,תורומח תוביסנ ווהתי רשאכ ,הפיסאה תטלחה יפ לע וא
.הצובקה לש םיימיטיגלה םיסרטניאב הרומח עיגפ עוגפל םידומילה ךשמה לולע ןהב,הצובקב רבחה לש ותודמעומ וא ותורבח קספית תומלתשהה תפוקת ךות םאב .12
תואצוהב תאשל ךישמהל תבייח הצובקה דוע היהת אל ,איהש הביס וזיאמ
דע הצובקה האיצוהש תומלתשהה תואצוה תא ריזחהל בייח היהי רבחה .תומלתשהה
.הז םכסה תוארוהב ןלהל םיטרופמה םיאנתה יפל ,ותודמעומ וא ותורבח תקספהל,העובק וא תינמז ,הדובע לכב קוסעיו הצובקל רבחה רוזחי ותומלתשה רמגב .13
וב עוצקמב וקיסעהל לדתשת הדצמ הצובקה .קשמה תודסומ ידי לע וילע לטותש
.ךכב תביוחמ הניא לבא ,םלתשהתפוקת" ןלהל ארקת ,תומלתשהה תפוקתל הכרואב הוושה ,תינמז הפוקת .14
."תובייחתההךשמל תוחפל הצובקב ראשיהל ,תומלתשהל תאצל ותמכסה םע ,בייחתמ רבחה .15
תפוקת ידכ ךות ,רידס וא יאבצ תוריש וא תדחוימ השפוח .תובייחתהה תפוקת לכ
.תובייחתהה תפוקתכ תבשחנ הניא תובייחתההםידומילה תואצוהב ללכ ביוחי אל ץוביקב הנשב םוי 90 תוחפל דבעש םלתשמ .16
תסכמ תולעהל תיאשר תומלתשה תדעו .תיסחי ביוחי תוחפ דבע םא .הנש התוא לש
90 .הנשל הנשמ םימי תריבצ ןיא .עצוממהמ תגרוח םידומילה תאצוה םא הדובע ימי
האר) הנש לכב וידומיל תאצוהמ 2/3 וסכי ,ץוביק ןב וניאש ,םלתשמל הדובעה ימי
.(10.95 ,ז"נשת ןושח - םימלתשמ תדובע להונלש םינשה לכ ,תומלתשהל אציש ינפל םינש רפסמ הצובקב דובעל קיפסהש רבח .17
הרבח .ולש תובייחתהה תפוקת בושיחב רבחה לש ותוכזל םיפרטצמ ותדובע
התדובע לש םינשה לכ ,תומלתשהל האציש ינפל םינש רפסמ דובעל הקיפסהש
.הלש תובייחתהה תפוקת בושיחב הרבחה לש התוכזל םיפרטצמ

תרתוומ ,םיבזוע וליפא ,םהינב תומלתשהב ךומתל םירוהה תוכז יולימ ךות ,הצובקה
.(ב"נשת ןויס) הל עיגמה בוחה םוכס 1/3 לע,איהש הביס הזיאמ ,רבחה לש ותורבח קספית תובייחתהה תפוקת ךות םאב .18
אוהש ,תומלתשהה תואצוה לש יסחיה קלחה תא הצובקל ריזחהל בייח רבחה היהי
,ריזחהל םלתשמה לעש ,םוכסה בושיח ךרוצל .תובייחתה תפוקת רמג דע בייח ראשנ
תיילע יפ לע ןתוא ךרעשל ,םידומיל תונש לכ לש הדימלה תואצוה תא םכסל שי
תכירע תעב עודיה דדמה ןיבל הנש התוא לש םידדמב ,עצוממב ןכרצל םיריחמה
ידי לע הסוכש קלחה תא תיחפהל שי ל"נה תוכרעושמה תואצוהה לכ ךסמ .בושיחה
.(17-ו 16 ףיעס האר) םידומילה ירחאו ינפל רבחה תדובע,תוגלממ וא הדובעמ ותומלתשה תפוקת ידכ ךות ,רבחל הנייהתש תוסנכהה לכ .19
12 ףיעסב רומאכ הצובקב רבחה לש ותורבח קספיתו הדימב .הצובקה תפוקל וסנכוי
רבחה לעש ,תומלתשהה תואצוה םוכסמ ל"נה תוסנכהה םוכס הכוני ,18 ףיעסבו
.הצובקל ריזחהלןכו תובייחתהה תפוקתו תומלתשהה תואצוה ,תומלתשהה תפוקת בושיח .20
ירפס יפל ועבקיי ,הז םכסה יפל רבחהמ הצובקל םיעיגמה םימוכסה יבושיח
םישדוח 3 ידמ לבקי םלתשמה .הצובקה לש םיסקנפהו םימושירה רתי לכו תונובשחה
בשחנ םוכסה ,ידיימ ןוקית םשל ,רוערע וילע שיגי אל םאב .ויתואצוה לע ספדומ ח"וד
.בייחמכהצובקל רבחה ריזחי ,18-ו 12 ףיעסב רומאכ ,הצובקב רבחה לש ותורבח הקספנ .21
3 ךות ,הלא םיפיעס תוארוהל םאתהב ,ןריזחהל בייח היהיש תומלתשהה תואצוה תא
ןורחא לכב ,םיפוצרו םיווש םיישדוח םימולשת (ששו םישולש) 36-ב םינש (שולש)
םייתאמ) ח"ש 230 לע הלעי אל םלשל וילעש יברמה םוכסהש יאנתב ,שדוחל
ותייחמ ידכ םיעצמא רבחה דידיב וראשייש יאנתבו ,1.8.87 ךרע ,(ח"ש םישולשו
תא ריזחהל לכוי אל רבחהש הרקמב .םוי םישולשל ומע םירגה ותחפשמ ינב תייחמו
הכרא ול תתל הצובקה תוריכזמ תיאשר ,ליעלד םיאנתה יפ לע, ל"נה הפוקתב ובוח
תקספה דדמל םידומצ רזחהה ימד .ובוח רזחה תמלשהל תחא הנשמ רתוי אל לש
רחאל הנש יצח ןועריפב ליחתי ותומלתשה תא ךישממ רשא רבח .הצובקב ותורבח
.ותקספה וא ותומלתשה רמג

:םותחה לע םידדצה ואב היארלו

רבחה _________________ הצובקה
________________

_______ ךיראת


Last updated: June 10, 2000