ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמץוח תדובעל ןונקתהדובעמ וא ינוציח רוקממ תרוכשמ םילבקמה םירבחל
ינוציח רוקממ תמלתשמה"הסכמ" תרגסמב הנניא רשא קשמ רבח לש ץוח תדובע לכל דעוימ הז ןונקת .1
תירוביצ תוחילש וא/ו םירוזא רפס יתבל ,םירוזאה םילעפמל ,העונתל בייח ץוביקהש
.תרכומימוכיס תעימש רחאל טילחתו ןודת וז .הפיסאה רושיא הנועט ץוח תדובע לכ .2
.תוריכזמהתעמ ,עבקייש םוכסמ לפונ וניאש ,"וטורב רכש" אוה ץוח תדובעל יחרכה יאנת .3
םוכסב .ימואל חוטיבו הסנכה סמ יוכינ ינפל יסיסב רכש ועמשמ ,תוריכזמה י"ע תעל
.תורחא תוילאיצוס תויוכזו בכר ,ליג ,תויומלתשה ןרק ןובשחב חקליי אל הז.תחא הנוהכ הפוקתל וא םינש שולש לש הפוקתל היהי ץוחב דובעל רושיאה .4
רחאל טילחתו ןודת רשא ,הפיסא רושיא הנועט הכראה לכ ,ירוביצ דיקפת לש הרקמב
.תוריכזמה ימוכיס תעימש:הדובע יאנתו רכש .5

:תואבה תויובייחתהה ולוחי רבחה לע

םע שארמ אלמ םואיתב ,קרו ךא, השעיי הדובעה יאנת יבגל דיבעמה םע םוכיס לכ
ליעפ ןפואב ףתתשי וחוכ אב וא קשמה זכרמ .ורושיאבו וחוכ אב וא קשמה זכרמ
.םיפסכה םיאנתל רשקב דיבעמה מ"ומב

השעי אלו ישדוח רכשב ותדובע תרומת אולמ רבחל םלשי דיבעמה ,רבדה ןתינ םא
.םהינימל תונרקל תושרפה

,ןירוטיפ יוציפ ןכו היסנפ תויוכז ,תומלתשה ןרק ןוגכ תוילאיצוסה תובטהה לכ
םש לע תומושר הלא תויוכזש ףא לע ץוביקל רבד לש ופוסב ומלושיו ץוביקל םיכייש
,ותורבח תא קיספי וא/ו קשמה תא רבחה בוזעי וליפא ,ףקותב דומעי הז ףיעס .רבחה
.ןכ ינפל ותדובע תפוקת יבגל

לע םותחי רבחה .ץוביקה לש קנב ןובשחל תורישי דיבעמה י"ע םלושת תרוכשמה
.ץוביקה עבקיש חסונ יפל תרזוח יתלב הארוה

םימי 10 ךות ץוביקה לש תונובשחה תלהנהל ולש תרוכשמ שולת תא רוסמי רבחה
.שדוח לכ םות רחאל

ספוט לע ץוחב ותדובע תליחת ינפל רבחה םותחי ('ד ףיעס) ל"נה הארוהל ףסונב
.ב"צמה הצובקה יפלכ תובייחתהםירומ ןוגכ) הצובקה ךותב דבוע ךא ,ינוציח רוקממ תרוכשמ לבקמ רשא רבח לכ .6
.5 ףיעסב ד ,ג ,ב תודוקנל סחייתמה יקלח ךמסמ לע םותחי ,(ךוניחה דרשמב םימושרהי"פע ,ךרוצה יפל הצובקה לש תיבה תפוק י"ע רבחל קלוחי הלכלכ וא/ו העיסנ ימד .7
.תוריכזמה לש תעל תעמ העיבקלש בכרה ןרדס תושרל דומעת איה ותדובע םוקממ תינוכמ רבחה לבקי םא .8
לצא ץוח תדובע רשואת אל .ותדובע יכרוצל בכרל קוקז רבחה םא אלא ,הצובקה
.הז ףיעסל םיכסמ ונניאש דיבעמ

שומיש תעב ומרגנש ,(ויהי םא םיקזנו) תינוכמה תואצוהב אשית הדצמ הצובקה
.ןרדסה תארוה י"פע השענש.וליגב םירבח יבגל תוגוהנה תויונרותב אלמ ןפואב ףתתשי רבחה .9םהב שי רשא ,םהשלכ ץועיי וא תוריש ןתיל וא קוסיעב דובעל רבחה לע רוסא .10
קוסיעב וא ץוביקב העיגפ וא םיסרטניא דוגינ וא תורחתה םושמ תווהל ידכ
.ויקוסיעמוזה הגירחה לע .הז ןונקתמ הגירח רשאל תוריכזמה תכמסומ םידחוימ םירקמב .11
.הפיסאל ךרוצה יפל חוודי.(א 5 ףיעסב רומאל טרפ) ןונקתה עוציבו הרימשל יארחא הצובקה ריכזמ..................ךיראת

דובכל

_____________________________ ץוביק.נ.חתובייחתה_____________ :ב יתדובע :ןודנה

לש קנבה ןובשחל ל"נה יתדובעמ יתרוכשמ אולמ תא ריבעהל הזב בייחתמ ינירה .1
6 ףיעס יפ לע דיבעמל העדוה הווהמ הז בתכמ .ץוביקה רבזג תוארוה י"פע ,ץוביקה
הרומתהו םימוכסה לכ תא םלשל ,דיבעמל תרזוח יתלב הארוה ןכו רכשה תנגה קוחל
עידויש קנבה ןובשח רפסמ) ץוביקל תורישי יתדובע ןיגבו ידיבעמ תאמ יל םיעיגמה
ולטבתי הלא הארוהו העדוה .ידיבעמל הז ךמסמ גיצהל םיאכז ויהת םתאו .(ץוביקה
:םיאבה םירקמב קרו ךא

.בתכב םכתמכסהב .א

.ץוביקה תא יתביזעו ץוביקב יתורבח תקספה .בהרומתה לכ לש אלמה טוריפהו תרוכשמה שולת יכ ךכל םורגל בייחתמ ינירה .2
םימי 10 ךותב ץוביקה לש תונובשחה תלהנהל ורבעוי דיבעמה תאמ לבקאש תיפסכה
.הדובע שדוח לכ םות רחאלתונשל אלו יתדובע לש םייפסכה םיאנתב יוניש םוש לע םכסל אלש בייחתמ ינירה .3
זכרמ לש שארמ המכסהו םואית אלל ,הפ-לעב ןיבו בתכב ןיב ,ילש הדובעה םכסה תא
.קשמהוא/ו יתדובעמ יל עיגת רשא תיפסכה הרומתה אולמ יכ הזב ריהצמו בייחתמ ינירה .4
תועיבת יל ויהי אלו יל ןיאו ץוביקה לש ידעלבה ושוכר היהתו הניה ,יתדובע ןיגב
לכמ היסנפ תויוכז ,תומלתשה ןרק ,תרוכשמ ללוכ "הרומת" חנומה .גוס לכמ היבגל
תרחא תילאיצוס תוכז לכו הארבה ימד ,תיעוצקמ תורפס ,םירוטיפ ייוציפ ,גוס
.יתדובע ןיגב תלבקתמהירחא יל םלושת ל"נה יתדובעמ תעבונה (היסנפ ימולשת תוברל) יהשלכ הרומת םא .5
תדימבו התלבק םע דימ ץוביקל הרומת התוא ריבעהל בייחתמ ינא ,ץוביקה תביזע
בקע ונממ יל ועיגיש םימוכסמ ל"נה הרומתה תא זזקל ץוביקל ריתמ ינא ךרוצה
.יתביזעתלבקב רושקה לכב ימוקמבו ימשב לועפל ץוביקה לש וחוכ תא הזב הפיימ ינירה .6
.'וכו תומלתשה ןרק לכמ ימש לע םימושר רשא םיפסכ תכישמ תוברל ,הרומתהןונקתב טרופמכ בכרה ןרדס תושרל ודימעהל בייחתמ ינא ,יתדובעמ בכר לבקא םא .7
.וז הפוקתל בכרב שומיש תואצוה ידיבעמל םלשי ץוביקה .8 ףיעס ץוח תדובעםימי.... ץוביקב דובעא ינאו םימי .... תב הניה הדובעב יתרשמ יכ רשאמ ינא .8
.הדובעה תדעו תוארוה יפל עובשב,ןיינעב הטלחה לכ וא/ו ץוביקה לש ץוח ןונקת תוארוה ירחא אלמל בייחתמ ינא .9
.ןונקתב םינוקית תוברל ,םעפל םעפמ רומאכ ,ץוביקה די לע לבקתתשידכ םהב שי רשא ,םהשלכ ץועיי וא תוריש ןתיל וא קוסיעב קוסעל אל בייחתמ ינא 10
.ויקוסיעמ קוסיעב וא ץוביקב העיגפ וא םיסרטניא דוגינ וא תורחתה םושמ תווהליל הרשואש הפוקתה םות ינפל םג יתדובע תא קיספהל יאשר ץוביקה יכ יל עודי .11
לכ ילע לבקאו ץוביקב בצייתא ,רומאכ הקספה לש הרקמב יכ בייחתמ יננהו ךכ ךרוצל
.ץוביקה תודסומ ידי לע לטותש הדובע
_______________ המיתח

________________ ל"נה המיתחל דע

____________ :ךיראת


Last updated: June 10, 2000