ה"בוהילא הדש12.99 ס"שת תבטל ןכדועמ 3.1993 - ג"נשת רדא

הנותחל תויואכז

ץוביקב םייחה ץוביקה תב/ןבל הנותח להונ:םתושרל םידמועה םיעצמאהו הלכה וא ןתחה ירוה .א

.(ךרוצה יפל ע"י 1 +) החפשמל בכר ,ץראב החפשמה תרכהל העיסנ .1

.(ךרוצה יפל ע"י 1 +) החפשמל בכר :הרותל היילעל העיסנ .2

.11.99-ב ח"ש 783 יוושב ףסכ םוכס :הנתמ רובע םירוהה ידיל .3

.11.99-ב ח"ש 1348 :םירוהה ידיל תויללכ תואצוה .4

הווש םוכס ,הנתמ רובע אתבס/אבס ידיל .5

.11.99-ב ח"ש 446 50% + דכנ לש הווצמ-רב הנתמל ךרע

.הנותחה םויב דחוימ שפוח םוי :םירוהל .6

.תבלו םאל העיסנ ןומימו תוינקו םירודיסב עייסל הלכה םאל דחוימ שפוח םוי

.הצובקל ץוחמש דצה י"ע וסוכי הצובקב תמייקתמה הנותחל העסהה תואצוה .7

הצובקה ,העסהב ךרוצ היהיו הצובקה ירבח םה הלכה ירוה םגו ןתחה ירוהש הרקמב
.םיסובוטוא 2 דע ןממת

.11.99-ב ח"ש 89,736 דע - הבותכב םשרנש םוכסה הבוג .8

:םיאבה םיטרפב םיאכז הלכו ןתח .ב

לבקתהש שדחה טוהיר ביצקת י"פע ,םינש 5-ל טוהיר ביצקת ח"ע המדקמל תוכז .1
.ז"נשת הפיסאב

.2

350 דע - הצובקה ח"ע ראודב םחולשמו תונמזה תספדה תואצוה ,תונברב םושיר .א
.11.99-ב - הלבק י"פע, הפטעמל 1.00 + הנמזהל ח"ש 2 דע תונמזה ביצקת .ח"ש

קתפב .החפשמה תעד לוקישל םאתהב ,הנמזהל ףרוציש ,קתפ ןיכת םירבח .ו
.עונצ שובלב עיפוהל השקב עיפות

2-ל ךרע-הווש) ןיאושינ תעבט תשיכרל ביצקת לבקמ רבח וא דמעומ אוהש ןתח .3
.11.99-ב הלבק י"פע ,ח"ש 413 דע (טרק 18 בהז םרג

.(ךרוצה תדימב) יתד יווהל הדעווהמ הפיטע + תילט לבקל לוכי ןתח .4

ןכו (11.99-ב ח"ש 2250) הנותח תלמשל ביצקת לבקת הרבח וא תדמעומ הלכ .5
.11.99-ב ח"ש 217 - הנותח ילענ השיכרל ביצקת

.(11.99) ח"ש 200 ךסב הנותחל הלענהו דוגיב ביצקת לבקי רבח וא דמעומ ןתח

.ח"ש 150 לש םוכס לבקת הנותחה ירחא עובק השאר תא הסכתש הלכ .6

ימי 7 ךכל ףסונב .הרידהו הנותחה תנכהל דחוימ שפוח ימי 3-ל יאכז ןתחתמה גוזה .7
.(תדחוימ תיפסכ הבצקה אלל) הנותחל דחוימ שפוח

.גוזה ינב ינשל םירודיסל תחא העיסנ ןומימ .8

הנותחהו ןתח תבש .ג

התכ ינב ,החפשמה ינבל שודיק - הצובקב תמייקתמה "הרותל היילע" תבשב .1
.שיא 80-ל דוביכ קפסי חבטמה - ,םידידיו

.דבלב םיחרואל םינפ תלבקל דוביכ - הנותחב .2

.שיא 350 - הצובקל ץוחמ הנותחל םיחרואה רפסמ .3

.לכואה רדחב ומייקתי תונותחה .4

הנותח להונ .ד

(25.1.97 ךיראתב הפיסאב לבקתהש)

דיתעב םג ךישמנ .תונותחב הווצמ תחמש לש תרוסמ ונלצא השבגתה םינשה ךשמב
.הצובקה גהונ יפ לע ,תועינצה לעו תיתד הריוא לע רומשל

:תופולח יתש ןיב רוחבל יאשר ,ותב/ונב תא אישמ וא ןתחתמש רבח .1

.ץוביקה ירבח לכלו ץוחבמ םינמזומל - הלודג הנותח

,(ץוביקה ירבח ןיבמ םינמזומ + ץוחבמ םיחרוא) םינמזומ 600 דע - הנטק הנותח
ברע תחורא ולכאי - םינמזומ םניאש םירבח) לכואה רדח לש שדחה םלואב ךרעיתש
.(19.00 העשה דע ןשיה םלואב ,א"חב הליגר

ילעבל הצילממ הפיסאה .ץוחבמ םיחרוא 350 דע ןימזהל רשפאמ ץוביקה .2
ץוחבמ םיחרוא 350 לעמ ןימזהל תניינועמה החפשמ .הז רפסממ גורחל אלש ,החמשה
.תפסונ הנמ לכ רובע ח"ש 50 םלשל הילע -

.ץוחבמ םיחרוא 500-מ רתוי ןימזהל ןיא ,הרקמ לכב .4

רדחו 350 לעמ אוה םיחרואה רפסמ רשאכ - םיגירח םירקמבו הלודג הנותחב .5
י"פע וא המשרה י"פע ,םתיבב םירבחהמ קלח ולכאי ,םלוכ תא ליכהלמ רצ לכואה
.(חבטמה תווצ י"ע קלוחת תירשב החורא) .ןותנ בבס

ינפל תיסוכ תמרהל םינמזומ םה ,הדועסל םינמזומ םניא םירבחש םירקמה לכב .6
.הווצמה ידוקירלו תוכרבל ,הפוחל ,הפוחה

הצובקל ץוחמ הנותח .ה

הנותחה תא םייקל וטילחהו ובזעש קשמ תב/ןב תנותח ןומימב ףתתשת הצובקה .1
.ץוחב

.הצובקב םייח םהירוהש םינב ךכל םיאכז .2

.הצובקהמ םינמזומל בכרו החפשמל בכר ןממת הצובקה .3

:האבה החסונה י"פע בשוחיו םירוהה ידיל רסמיי עויסה .4

750 - םויכ םיימוקמה םילכואה רפסמ

350 הנותחל ןימזהל רתומש םיחרואה 'מ

1100 כ"הס

!(ןכדעל ךירצ) ח"ש 14.50 = 1.1.97 (ימינפ) הנותחל הנמ ריחמ

ח"ש 2.40 = 1.1.97 (ימינפ) ברע תחורא ריחמ

ח"ש 15.950 = 14.50 1100 :ןמקלדכ היהי בושיחה

ח"ש 1.800 = 2.40 X 750 דרוי הזמ

ח"ש 14.150 = כ"הס

.ם"קתה יביצקת ימוסרפ יפל ונכדועי םיריחמה

.ןיאושינה םוקמל קשמהמ םינמזומה ץוביקה ירבח תעסה ןממת הצובקה .5

.(תונמזהה ךסמ 1/3) תונמזה 120 לש םוכס ןממת הצובקה .6


Last updated: June 10, 2000