ד"סבוהילא הדש12.3.1999 ,ט"נשת רדא ח"ר

ל"וחב םירוה רוקיב

:ץראב םירקבמה ל"וחמ םירוה .1

םינתינ םניאש , ל"וחמ וירוה רוקיב תעב הנשב השפוח ימי השולשל יאכז רבחה
.הריבצל

.ל"וחל םתרזח תעבו םיעיגמה וירוה לבקל הפועתה למנל העיסנל יאכז רבחהל"וחב וירוה רוקיבל רבח תעיסנ .2

תחא הפוריאב םייח וירוה רשא רבחל רוזחו ךולה הסיט סיטרכ ןממת הצובקה
ןממת הצובקה רתוי םיקוחר תומוקמב םירג םהירוה רשא םירבחל .םינש שמחל
.סיטרכ יצח גוזה תב/ןבלו סיטרכ

יפל ,(רכש תוסיטל הפדעה םע) ריבסה רתויב לוזה גוסהמ היהי הסיטה סיטרכ
.רבזגה לש ותעד לוקיש

.םינש שולשל תחא רוקיבל יאכז היהי ץראב רקבל םילוכי םניא וירוה רשא רבח

תרגסמב םהילא העיסנ םוקמב ,הצובקה ןובשח לע וירוה תא איבהל יאכז רבח
.ןונקתה

ןובשח לע איה הרזחבו הפועתה למנל העיסנה ,הסיט תנמממ הצובקהשכ
.הצובקה

ותשיגפ זאמ ,הנש לכל ל"וחב םירוה רוקיב ךרוצל הדובע ימי ינש הצקת הצובקה
.ולש שפוחה ןובשח לע תחקל רבחה יאשר םיפסונ םימי .םהמע רבחה לש הנורחאה
.הדובע ימי ינש לש תפסות הצקות ,דחא ןוויכל הדובע םוימ רתוי לש הסיטב

דע הריבצ תורשפא םע ,הנשב הדובע ימי 12 דע ל"וחב וירוה תא רקבל יאכז רבחה
.הדובע ימי 30

ל"וחל עסונה דלי .םירוהה לש תואכזה ימי יפל םהירוה םע עוסנל ולכוי םידלי
.ולש הדובעה ימי תא םילשי ,לודגה שפוחה תפוקתבואלמש ינפל אל היהת הנושאר העיסנה .הצובקב רבחכ לבקתהש ימ לע לח הז ןונקת
ףותישב ועבקיי ןונקתה תלעפה תליחתל םיללכה .דמעומכ ותלבקמ םוימ םינש 3
.םירבח תדעו


Last updated: June 10, 2000