ה"בוהילא הדש6.1996 - ו"נשת ןויסל ןכדועמ 11.1982 ,ג"משת ןושח - הפיסא

תורבחל הלבקו תודמעומ תוחרוא ןונקת

(ןימ לדבה אלל תורבחלו םירבחל ,תונבלו םינבל הללכהב סחייתמ ןונקתה)

(הטילק תרטמל) תוחרוא:תוחרוא יגוס תקולח .א

.הצובקב ךנחתה וא לדגש ימו ץוביק תב/ןב .1

.ןיערג רבח .2

.(תרגסמ אלל) דדוב .3

.תורבחל דמעומ וא ץוביק תב/ןב ה/רבח םע יושנ גוז תב/ןב .4:תוחרואה יגוס תעברא ןיב םילדבהה .ב

1 גוסל

.הצובקה ייחל םיאתמ ונניא םא ,תילילש הטלחה תויהל הכירצ

.ךוניח תדעו לופיטב

.תרדגומ הניא תוחרואה תפוקת

4 ,3 ,2 גוסל

.תיבויח הטלחהל קוקז

.הטילק תדעו לש הלופיטב אצמנ

.תרדגומ תוחרואה תפוקת

4 גוסל

.םידומילב ךישמהל יאכז ,וידומיל תפוקתב ולח ויאושינ רשאכ

עויס לבקי - תוריכזמה תטלחהבו תומלתשה תדעו תצלמה יפ לע - ךרוצה תדימב
.(דרפנב הרקמ לכל תמאתומ הטלחהה) םידומילל:הטילק תרטמל םיחרוא תלבקל םיאנת .ג

.לארשי תרוסמו תד יפל וייח חרואב גהונו ידוהי .1

אוהו הצובקה לש םייחה ירדס ומצע לע לבקל ןכומ ,הצובקל ףרטצהל ונוצר עיבמ .2
.18 ןב תוחפל

ילבמ - ל"הצמ ורורחש רחאל םג ,הצובקל ףרטצהל ונוצר עיבהל לוכי ןיערג רגוב .3
.5/ד ףיעס יפל ,תוכזה דבאל:תוחרואה תפוקת .ד

.הפוצר הייהש לש תחא הנש דע תוחרואה תפוקת ךרוא .1

רושיאב קר - הפוקתה תכראהב ךרוצ וארי (הטילק תדעו) תודסומהו הדימב .2
.הפיסאה

לע חרואה תא ןכדעל התבוחמ .הטילק תדעו הניה ,חרואב תלפטמה הדעווה .3
.ישיאה ביצקתב ובצמ ללוכ ,הנשה תצורמב הצובקב ובצמ

.(רורחשה ינפל) רחואמה ת"לשה תא תללוכ ןיערג רבח לש תוחרואה תפוקת .4:חרואה תויוכז .ה

תופסאבו הרבחו תוברת תולועפ ,"םיגוח"ב ףתתשהל יאכז - הצובקב תוליעפ .1
.(תוחותפ)

.הצובקב תע התואב הילע טלחוה רשא ,המרל םאתהב - טוהירו םירוגמ .2

ול עייסת ,ךרוצה תדימב .ומע איבהש םידגבב שמתשהל חרואה לע - דוגיב .3
.רסחה דוגיבה תמלשהב הצובקה

לש ןוכישב ררוגתמ אוה םאב ,"תויללכ" טעמל) רבחכ לבקל יאכז - וב-לכ ביצקת .4
.(םיינמז

וא קתו ,תורבח ןיגב םילעפומה םיפיעס טעמל) רבחכ לבקל יאכז - ישיא ביצקת .5
.(יתחפשמ דמעמ

.לבוקמה תושפוח ןונקתל םאתהב - תושפוח .6

םידמעומ תלבק:דמעומכ לבקתהל תורשכ

.לארשי תרוסמו תד יפ לע וייח חרואב גהונו ידוהי .1

ומצע לע לבקמו - הצובקב לבוקמכ הצובקה ייח תוחרואל ומצע תא םיאתמ .2
.הצובקה לש םיכמסומה היתודסומ תוארוהל ףופכ תויהל

.תירבעה הפשב תיסיסב העידי לעב .3

ךות ,יצוביקה בושייל וירוגמ םוקמ תא קיתעהל בייח דמעומה :םירוגמ םוקמ .4
תא קיתעהש םוימ אהלא ,ליחתת אל דמעומ לש תודמעומ .עבקת הצובקהש הפוקת
.יצוביק בושייל וירוגמ םוקמ:דמעומכ לבקתהל השקב

הדועת ףרוצת הז ןולאשל .השקבו ריהצת לע םותחלו ןולאש אלמל חרואה לע .1
והשלכ טסט ןכו דמעומה לש ישפנהו ינפוגה ותואירב בצמ לע הדיעמה ,תיאופר
.הצובקה תודסומ תעיבק יפ לע ,('דכו ,ינכטוכיספ ,יגולופרג)

לע הצובקה הרתיו םהב םירקמל טרפ) יחרזמה לעופה תורדתסה רבח תויהל וילע .2
.(הז יאנת

וא דמעומכ שקבמה תא לבקל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר הצובקה .3
.הטלחהה קמנל תבייח היהתש ילבמ ,ותוחדל

.תודמעומל הלבק תארקל םינוידב םירבח תדעו גיצנ ףתשת הטילק תדעו .4:דמעומ תלבק ירדס

רחואי אל ,הצובקב דמעומכ לבקתהל חרוא לש ותשקבב ןודל הטילק תדעו לע .1
יפ לע ,הכראה תפוקת םותב ןכו (1/ד ףיעס תוחרוא האר) הצובקל ואוב ירחא הנשמ
ןוידה דעומ תא ןוידה ינפל םייעובש םסרפל הדעווה לע .(2/ד ףיעס) הפיסאה תטלחה
.הדעווב

.הצובק רגוב ןונקת האר :םינב תודמעומ .2

תיארחאה הדעווהו דמעומ לכ לע הפיסאב ןויד םייקתי בתכב העבצהה תארקל .3
הפיסאה ינפל - טועימה תעד ללוכ - םימוכיס איבהלו חוודל הכירצ (2 ,1 ףיעס האר)
:םימוחתב דרפנב דמעומ לכ לש ותמאתה רבדב

.תדה .א

.יתרבחה

.הדובעב

העבצהב םיפתתשמ לש טושפ בור שורד .יפלקב תיאשח העבצהב לבקתמ דמעומ
.ותלבקב

.הפיסאב ןוידל רשפאה לככ ךומס םייקתהל הכירצ דמעומה תלבק לע העבצהה
הלא לש םהיתומש .העבצהב דמעש ימ לכל תישיא ורסמיי העבצהה תואצות
.ומסרופי ולבקתנש

.הפיסאה ינפל רערעל לוכי ,תועגונה תודעווה ידי לע התחדנ ותשקבש ימ

:תיאשר הפיסאה

.טושפ בורב רוערעה תא לבקל אל

דחאו תוריכזמהמ דחא - םירבח 3 הז ןוידל ףרצלו שדחמ ןוידל הדעוול ריזחהל
.הפיסאה תלהנהמ דחאו תוריכזמהמ

.תודמעומל הליגר העבצהל ודימעהלו שילש ינש לש בורב רוערעה תא לבקל

.רתויה לכל הנש יצח דועל תוחרואה תפוקת תא ךיראהל:תודמעומה תפוקת .ד

.תחא הנש - תודמעומה תפוקת ךרוא .1

לוטיב הפיסאל עיצהל הלוכי איה .הנשה ךשמב םייניב ןויד םייקת םירבח תדעו .2
טושפ בורב ,תע לכב דמעומ לכ לש ותודמעומ לטבל תיאשר הצובקה .תודמעומה
.הפיסאב

.הקמנה אלל ,תע לכב ותודמעומ לטבל יאשר דמעומ .3

םוי 30 ךותב דמעומה בייח ,הצובקה ידי-לע ןיב ,ודי-לע ןיב ,ותודמעומ הלטוב .4
לכ תונפל (הצובקה ןיבל וניב תרחא בתכב םכסוה םא אלא) ותודמעומ לוטיבמ
בוזעלו וב םייולתה ידי לע וא ודי לע קזחומה ,םירוגמל שמשמה ,ןקתמ לכו ןיעקרקמ
עובתל וא לבקל יאכז היהיש ילבמ ,וב םייולתה לכ םע הצובקה לש בושייה םוחת תא
הנעט וא העיבת לכ אללו ןיעב וא ףסכב ,יהשלכ תרחא הרומת וא םולשת וא םייוציפ
תוארוה ,וב םייולתה לעו וילע ולוחי ,הצובקה לש בושייה תא ותביזעל דע .תרחא
.דמעומה תובוחו תויוכזמ 2-ו 1 םיפיעסה

אל ,דחי םג תודמעומהו תוחרואה תפוקת ,אבצל םיסייגתמ םניאש הלא יבגל .5
.(יצחו םייתנשמ רתוי אלו) םייתנשמ תוחפ היהת:דמעומה תובוחו תויוכז .ה

(21.3.1992 "וצ" ק"צומב הפיסאב לבקתהש ןונקתה לש ןקותמ חסונ)

אוהו ,הצובקב לבוקמה יפל ,הצובקה ייח תוחרואל ומצע תא םיאתי דמעומה .1
.הצובקה לש םיכמסומה היתודסומ תוארוהל ףופכ היהי

תוארוהל תייצלו ותדובע חוכ אולמ תא הצובקה תושרל דימעהל בייח דמעומה .2
לכ םע ותדובע ירדס ,ותדובע תעיבקל עגונה לכב ,הצובקה לש תומכסומה היתויושר
.ךכב רושקה

לוכי 20 ליגמ דמעומ .רבח לכ ומכ םירבח תפיסאב ףתתשהל ךירצו יאכז דמעומה .3
,תוחיטב ,םישישק ,תויומלתשה ,הטילק ,רשק תודעוול רחביהלו תודעווה לכל רוחבל
,תד ,ךוניח ,תוריד ,השבלה ,םיתוריש ,םיאבג ,הריעצ הבכש ,שפונ ,םינונקת
יגיצנ ,טרופס ,ןוחטיב ,תוברת ,ל"וח ,םירוה ,בכר ,ןונכתו בושיי ,תלוביש ,לכוא-רדח
.םינילבת לעפמ רוביצ יגיצנ ,הרבדה לעפמ רוביצ

תפיסא ידיב דיקפמ קוחהש ,םיאשונב תוערכהב ףתתשהל יאכז ונניא דמעומ .4
:םירבחה

.םידמעומו םירבח תלבק

.תודעו ללוכ אל ,הצובקה לש םילהנמה תודסומ תריחב

.םיביצקתו קשמ תוינכות תלבק

.יתנשה ןזאמה רושיא

.םינונקת תלבק .ה

ןונקתה תניחבב הניא איה םא םג ,הצובקב םיעובק םייח ירדס תעבוקה הטלחה לכ
.תוריכזמו הפיסאה תלהנה תוטלחה יפל תאזו

.ףתתשהל דמעומה יאכז תורחאה תויוליעפהו תוטלחהה לכב .5

םיירמוחה ,םייתדה ויכרצ תא הצובקה תקפסמ תודמעומה תפוקת ךות .6
הצובקל םהירוגמ םוקמ תא וקיתעהש ,וב םייולתה לשו דמעומה לש םייתרבחהו
.דמעומה יבגל םיגוהנה םיללכה יפל ,הצובקה תמכסהברבח תלבק:רבחכ לבקתהל תורישכ .א

.דמעומכ לבקתהל והורישכהש םיאנתה םייקמ .1

.הנש 18 ול ואלמ .2

תלבק תוחדל לקשמ תולעב תוביס שיו שדח הלוע אוה םא .הנידמה חרזא אוה .3
.ךכל תוריכזמהו םירבח תדעו תמכסה לבקל וילע - תוחרזאה

.שרדנכ תודמעומה תפוקת רבע .4

.סויגה תכשלמ הייחד לביק וא רוטפ אוה םא אלא ,ל"הצב תריש .5:רבחה תלבק ירדס .ב

ונוצרב םא ,םירבח תדעו ידי לע רבחה לאשיי ,תודמעומה תפוקת םות תארקל .1
.תפסונ הנש יצחל ןויד תייחד שקבל לוכי דמעומה .הצובקב רבחכ לבקתהל

רושיאב קר - תפסונ הייחד .השקבל ברסל תיאשר ,םימיוסמ םירקמב ,םירבח תדעו
.הפיסאה

,ריהצתל ףרוצת תאז המיתחו רבחכ לבקתהל השקב לע םותחל דמעומה לע .2
.ותודמעומל ותלבק ינפל ,ודי לע םתחנש

.רבחכ דמעומה תלבק לע ןודל םירבח תדעו תבייח ,תודמעומה תפוקת םותב .3
רשפאל ידכ ,הדעווה תבישי ינפל תוחפל םייעובש סרפתהל הכירצ ךכ לע העדוה
.םתעד עיבהל םירבחל

ינשה לבקתה םרט ,תורבחל דחאה שגוי אל ,םירבח םניא ןיידע םהינש רשא ,גוז .4
.תודמעומל

הרקמב .דחאכ העבצה םייקתת ,תורבחל לבקתהל םידמועה ,גוזה ינב ינש לע .5
תלבק החדית ,איהש לכ הביסמ ,תורבחל לבקתהל לוכי אל ןיידע גוזה ינבמ דחאש
.רחא דעומל תורבחל גוזה

ץעייתהל םירבח תדעו לע ,הפיסאל שגות רשא ,םידמעומה תמישר םוסרפ ינפל .6
.התעד תווח לבקלו תוריכזמב

םימוחתה לולכת הדעווה לש התעד תווח .הפיסאה ינפל הנאבות הדעווה תונקסמ .7
:םיאבה

.תיתרבחו תיתד תניחבמ דמעומה לש ותמאתה תדימ

.הדובעל ותולגתסה

ירבח לש טועימ תעד הפיסאל רוסמת הדעווה) הצובקה ייחב ותובלתשה תדימ
.(תאז שיו הדימב ,הדעווה

.הצובקה ןונקת י"פע ,תויפסכה ויתויובייחתהו ותואירב בצמ ןוגכ םיפסונ םיטרפ

.דבלב םירבחל ,הרוגס היהת הפיסאה .8

:הפיסאל עיצת םירבח תדעו .9

.רבחכ דמעומה תלבקל הצלמה

.תודמעומה לוטיב עיצהלו ץילמהל אל וא

.תודמעומה תפוקת תכראה וא

וא ותודמעומ לוטיב וא רבחכ דמעומה תלבק רבדב טילחהל תיאשר הפיסאה .10
.היניע תוארכ ,תודמעומה תפוקת תכראה רבדב

.בתכבו תיאשח הניה רבח תלבקל העבצהה .11

לכל ,התוא םייסלו הפיסאב ןוידל רשפאה לככ ךומס העבצהה תא םייקל שי .12
.התליחתמ םימי 10 ,רחואמה

.הצובקה ירבחמ 80% ועיבצה אלש דע יפלקה תא חותפל ןיא .13

.העבצהב םיפתתשמהמ שילש ינש לש בור שורד תורבחל הלבק םשל .14

תדעו לש גיצנ ידי לע ,העבצהל דמעש ימ לכל תישיא ורסמיי העבצהה תואצות .15
.םירבחכ ולבקתנש הלא לש םהיתומש ומסרופ ןכמ רחאלו םירבח

.ותורבח תא גוזה ןב דבאמ ,הרבחל יושנ אוהו לבקתמ וניא דמעומש הרקמב .16

דחאש, גוז ינב לש הצובקב םתוראשיה רשפאל הלוכי הפיסאה שילש ינש לש בור קר)
.(לבקתה אל םהמ

רתוי לבא ,העבצהב םיפתתשמה תולוק שילש ינשמ תוחפ לביק רשא דמעומ .17

.תרזוח העבצה שקבל העבצהה םותמ םייעובש ךות לכוי ,דחא לוק דועו 60%-מ

.םישדוח השיש רובעכ םייקתת תרזוחה העבצהה:הרזחב לבקתהל שקבמו בזעש רבח .ג

לש ןתצלמה סיסב לע ותשקבב ןויד הפיסאה םייקת ,רוזחל שקבמו בזעש רבח .1
.רושיא םשל ,תוריכזמו םירבח תדעו

לכ לש 2/3 לש בורב ךרוצ היהי השקבה רושיא םשלו בתכב היהת העבצהה .2
.הצובקב םירבחה

תונש ול ורזחוי ,דדמל דומצ הביזעה קנעמ תא ריזחהו םייתנש ךות רזח םא .3
ךילהת רובעי .הביזעה קנעמ תא ריזחה אל םא .ץוחב ותויה תפוקת טעמל ,קתווה
.שדחמ תורבח תלבק