ה"בוהילא-הדשט"נשתתויומלתשה ןונקתםתרמשו םתוא םתדמילו,רמאנש .ריכיש ומצע תא דמלל בייח ,ויבא ודמיל אלש ימ"
ידיל איבמ דומלתהש ,השעמל םדוק דומלתהש םוקמ לכב אצומ התא ןכו .םתושעל
.(הרות דומלת תוכלה - ם"במר) "השעמ

.(ג"י אמוחנת) "וינב דומילל ונוממ ןתונו הרות ומצע דמלמה ירשא

ץירחלו רדג ףקומש םרכל ?המוד אוה המל תונמוא ודיבש ימ לכ :רמוא לאילמג ןבר"
.('א ןישודיק ,תופסות) "גייס ףקומש

.('ב תובא) "ןווע תררוגו הלטב הפוס ,הכאלמ המע ןיאש הרות לכ"

אובמ- הרבחל סכנ םיהובג םידומילל וירבח לכו ויתונב ,וינב תאיציב האור ץוביקה
.תילכלכו תיתרבח החלצהל ףונמו םייחל עוצקמ שוכרל םרובע תונמדזה

רשפאיו ללכב הרבחהו רבח לכ לש תישיאה ותמר תאלעהל ףאשיו ףאוש ץוביקה
.(תדמתמ הרשכה) םהיתועידי תא ביחרהלו םדקתהל ,דימתמו הווש ןפואב ,םלוכל

.ףנע לכבו הדובע לכב ההובג הלכשה תמר בולישב הנוילע תובישח האור ץוביקה

תסנרפל ומיאתי רשא ,םידומילל םירבחהו םינבה לש ןוכנ ןוויכ רשפאל אב הז ןונקת
רתוי םירורב םילכ הדעוול הנקמו דמולה לש תוישיאה ויתופיאשל םג ךא ,ץוביקה
.רוביצה תוינידמ עוציבל

ח"וד שיגתו דמולה יפלכו ץוביקה יפלכ ןונקתה לש ןוכנ םושייל גאדת תומלתשה תדעו
.ועוציב לע םייתנש דועב

.דומיל תונש 12-ל רבעמש םידומילה יגוס לכל סחייתמ הז ןונקת

.דחאכ תונבלו םינבל סחייתמ הז ןונקת

הכ דע הלכשהה םוחתב ולבקתהש ,םילהנהו םינונקתה לכ תא ףילחמ הז ןונקת

.(ט"נשת - 1999)םידומילה יגוס .אתורדגה .1

.(ירטמוכיספ ,הניכמ ,תורגב) הנכהו המלשה ידומיל

.(םיאמדקאו םייעוצקמ) ןושאר ראות וא הדועת ידומיל

.ראותו הדועת רחאל ךשמה ידומיל

.םיפנעב תויעוצקמ תויומלתשה

.תודהי ידומיל

.(םישישק ,הניגנ ,םיגוח) הרשעה ידומילתורדגהה רבסהו טוריפ .2הנכהו המלשה ידומיל .א.2

:יאבצה תורישה ינפל תורגב ידומיל .1

תגשהל ירקיעה ילכה תויהל ךוניחה תכרעממו ס"היבמ הפצמו האור תומלתשה תדעו -
םילבקמש ,דומיל תונש 12 תרגסמב ,ירטמוכיספ סרוק תמלשהלו הבוטו האלמ תורגב
.ונינב לכ

הכימת יגוחב תופתתשה דדועלו חתפל ךוניח תדעוומ הפצמ תומלתשה תדעו -
לככ ,הובג דומיל תודיחי רפסמב ,םיגשיהל רעונה תא םדקל מ"ע ,דוסיה תועוצקמבו
.('דכו הדובע ,הרבח) םירחאה םישגדב עוגפל ילבמ ,תאז .ןתינה

ךוניחה דרשמ ןומימב סרוק - "היינש תונמדזה" סרוקב תופתתשה רשפאי ץוביקה -
.רשק תדעו םע םואיתב ,ל"הצו

:יאבצה תורישה ךלהמב תורגב ידומיל .2

ןומימהו הדימב קר ,יאבצה תורישה ךלהמב ,תורגב תמלשה וינבל רשפאי ץוביקה
בור יאבצה תורישה ידכ ךותש .החנה ךותמ ,תאז .הנידמ/אבצה י"ע אוה (80%) ירקיעה
.יתועמשמ ןפואב םהינויצ תא רפשל ושקתי םיריעצה

:יאבצה תורישה רחאל תורגב ידומיל .3

ידומילה דסומה תושירדל ,שקובמה םידומילה םוחתל םאתהב ורשואי םידומילה -
.םידומילה לולסמלו

.דבלב םידחוימ םירקמב רשואת האלמ הניכמ -

:תואבה תויורשפאה יתשמ תחא קר רשאל תכמסומ תומלתשה תדעו -

.ןויצ רופיש/תורגב תמלשה

.הניכמ

.הבורקה הביבסב ברע ידומילל תופידע ןתנית

:ירטמוכיספ .4

ימי העבש ונתניי ובו תוניחב יתשלו דחא ירטמוכיספ סרוקל םידומיל ןממי ץוביקה -
.תוניחבה תארקל הנכה

ינשהו ס"היב תרגסמב ץיקב דחאה .הנשב םיסרוק ינש ןגראת תומלתשה תדעו -
.ץוביקב ביבאבםיאמדקאו םייעוצקמ הדועת ידומיל .ב.2

.הינבו הצובקה ירבח לכ לש םיאמדקא וא םייעוצקמ םידומילל האיצי דדועי ץוביקה -
דרשמ י"ע תרכומ הדועת םינקמה (םהיתוחולשב וא) תודסומב קר ורשואי םידומילה
.ךוניחה דרשמ וא ההובג הלכשהל הצעומה וא הדובעה

םיאכז ויהי ,הדועת ידומילל וכז אלש ,הנש 20 לש קתו ילעבו 50 ליג לעמ םירבח -
.םייתנש ךשמל עובשב םיימוי לש תרגסמב ,םירכומ םניאש תודסומב םג םידומילל

.הדובע ימי ח"ע ,םיריעצ לולסמב החותפה הטיסרבינואב ראות ידומיל ורשואי אל -

:יתקוסעתו יעוצקמ ץועייו הנווכה .1

תפמ - חפסנ האר) תידיתעה הקוסעתל םידומילה םוחת ןיב םאתמה תא לידגהל ידכ
.המאתה ינחבמל םלתשמה אציי ,(םיכרצ

.ת/םלתשמה םע םואיתבו הדעווה לש התעד לוקיש י"פע עבקיי ץועייה גוס

:םידומילל האיצי יאנת .2

ץוביקב ע"י 150-ו העונתלו הנידמל םהיתובוח יולימ ירחא - םיריעצ לולסמב תונב -
.(ץוביקב נ"שש ללוכ) ב"י םויסמ

ץוביקב ע"י 250-ו העונתלו הנידמל םהיתובוח יולימ ירחא - םיריעצ לולסמב םינב -
.ב"י םויסמ

וכזי (םיתוריש זכרמו קשמ זכרמ י"ע םיכרצה תפמב רדגוי) שרדנ עוצקמב םידומיל -
.מ"זפ רוציקל

יאבצה תורישה םותמ (ע"י 250) הנש ודבעשו הביזע קנעמ וחקל אלש ,םירזוח םינב -
עבקיי הפוקתה ךשמ) תוחפל םישדוח השולש ירחא םידומילל ואציי ,םתביזעל דעו
.(תומלתשה תדעו םע םואיתב ,םיריעצ תדעו י"ע תעל תעמ

.הדובע תונש יתש ירחא םידומילל ואציי הביזעה קנעמ תא וריזחה אלו וחקלש םינב -

.העונתלו הנידמל םהיתובוח יולימ ירחא קר םידומילל ואציי םירזוח םינב םג -

.םימלתשמ םכסה יפל םידומילל ואציי - םיטלקנ -הדועת/ןושאר ראות רחאל ךשמה ידומיל .ג.2

תודסומב (יאמדקא/יעוצקמ) הדועת ידומיל רחאל ךשמה ידומיל בויחב םיאור ונא -
.הדובעה דרשמ וא ךוניחה דרשמ וא ג"למה י"ע תרכומה הדועת םינקמה

לש תובישחה תנבה ךותמ ,הקספה ךרעית ךשמה ידומילל הדועת ידומיל ןיב -
וז הפוקתב תונקהל ץמאמ ושעי הטילקו םיריעצ תדעו .ץוביקה ייחב רבחה תובלתשה
.םלתשמל תורבח דמעמ

:ךשמה ידומילל האיצי יאנת .1

(הדובעה קוש תושירדל םאתהב) עוצקמב הדובעל יאנת אוה םדקתמה ראותה רשאכ -
(הדובעה םוקמב) תיעוצקמה תונמוימה רופישל יאנת אוה םדקתמה ראותה רשאכ וא
.רכשה רופישלו

.(דחוימ םכסה יפל - םיטלקנ) ץוביקב תורבח -

.םידומילה דסוממ וא קיסעמהמ עויסה תויורשפא לכ וצומש רחאל -

:םכרואו םידומילה ףקיה .2

.קוסיעה םוחתב םירושקה םידומיל ףידעהל שי -

םוקמ םע םואיתבו דומילה תינכותל םאתהב עבקיי רבחה לש הדובעה ימי ףקיה -
םידומילל הפיאש) הנש לכ תליחתב תומלתשה תדעו םע שבוגיש יפכו הדובעה
.(דבלב םייקלח

םייסל שי הרקמ לכבו םייתנש ךשמב םירועישה תעימש תבוח תא םייסל ףואשל שי -
.םינש עברא ךשמב םדקתמה ראותה ידומיל תא

:ךשמה ידומילב םילולסמה .3

הלבק יאנת אוה םדקתמה ראותהשכ קר ורשואי ןושאר ראותמ םיפוצר םידומיל -
.דמלנה עוצקמב הדובעל

הדובע תנש לש הקספה ירחא ורשואי תיעוצקמה הלכשהה תבחרהל ךשמה ידומיל -
.יאסדנה/ןושאר ראות ידומיל םותמ תוחפל תחא

.הדובעה םוקמ םע םואיתבו עוצקמב רבחה תובלתשהב הנתומ הקספהה ךשמ -

.םינש 4-ב םיראת ינש דומיל םייסל ץלמומ ,ןתינ רבדהשכ ,םידחוימ םירקמב -

.םפוגל ונודיי ישילש ראות ידומיל

:תובייחתה תפוקת .4

,א"כ זכר תיחנה יפל םידומילה ירחא דובעל בייחתי ךשמה ידומילל אצויה םלתשמ
ינפל הדובעה תפוקת םג בשחית ךכ ךרוצל .םידומילה תפוקתל הליבקמה הפוקת
.םידומילהםיפנעב תיעוצקמ תומלתשה .ד.2

ותמזויבו ףנעה תצלמהב האבש ,םידומיל תינכות לכ הניה ףנעב תיעוצקמ תומלתשה
.תומלתשה .ו ביצקתמו

:תורטמ .1

.תיעוצקמ תונמוימ תשיכרל םידומיל -

.יעוצקמ םודיקלו תיעוצקמ תונמוימ רופישל םידומיל -

.םילהנמ תרשכה -

.ףנעה בוצייו קוזיח -

:םידומילה תרגסמ .2

.ךכל רדגויש יביצקת לס תרגסמב ,ףנעה תוירחאב היהי תומלתשהה רושיא -

:םיאבה םירזגמה יפל היהי תואצקהה זוכיר -

.קשמ זכרמ תוירחאב - רוציי -

.םיתוריש זכרמ תוירחאב - םיתוריש -

.ךוניח זכרמ תוירחאב - ךוניח -

אוה ויפל ,םכסה לע המיתחב םלתשמה תא בייחמ ףנעב תיעוצקמ תומלתשה רושיא -
םייתנש ךשמב ,ףנעה תרגסמב דמלנה םוחתב דובעלו בלתשהל ךישמהל בייחתמ
.םידומילה םויס דעוממ תוחפל(יאמדקא אל) תודהי ידומיל .ה.2

תודהי ידומיל דדועי ץוביקה ,הרבחה לש ינחורה הרשוע לש תובישחה תייאר ךותמ
.ד"הבה תודסומב םידומילל תופידע ןתמ ךות ,ןיינועמה לכל

:םילולסמהו םידומילה ףקה .1

תחא הדובע תנש לש ןמז קספ ירחא תודהי ידומילל ואציי הדועת ידומיל ימייסמ -
.תוחפל

.ךשמה ידומיל וא ראות ידומיל ח"ע הניה תופיצרב האלמ הנשמ רתויל האיציה -

.דבלב תופוצר םייתנש ךשמל תירשפא עובשב םויל האיציה -הרשעה ידומיל .ו.2

:הרטמה .1

תבחרה ,ביבחת ידומילב םירבחל הריחב תורשפא ןתמ י"ע תדמול הליהק תריצי
.לכל הוושו תיברמ הרזע ךות ,הבורקה הביבסב וא ץוביקב םיקפוא

?הרשעה ידומיל םהמ .2

םיפיעסב םידומילה יגוס תורדגה לע םינוע םניאש ,םידומילה לכ םניה הרשעה ידומיל
.ונלצא הטרפוה אלו תירוזאה הצעומה תוקלחמ י"ע תנגרואמש תוליעפ לכ ןכו ה-א

:ביצקתהו דומילה ימי ףקיה.2

.65 ליג לעמ םירבחל אלא הרשעה ידומילל הדובע ימי תאצקה ןיא -

.1/99 יכרעב ח"ש 100.000 וצקוי הרשעה ידומילל -

תומלתשהה ביצקת .ב,ץוביקה תודסומ י"ע הנש לכ רשואתו עבקית תומלתשהה תינכותל ביצקתה תרגסמ -
תונש 12-ל רבעמש םידומילה יגוס לכ תא לולכתו םדא תקזחא ביצקת תרגסמב
.םירורב םינוירטירק יפל תויופידעה רדס עבקיי ,ביצקת תלבגמ היהת רשאכ .דומיל

.'א קרפב וטרופש יפכ ,םידומילה יגוס לכ תא לולכת ביצקתה תרגסמ -

,הנושארבו שארב ,וצקוי רחא ירשפא קנעמ לכ וא ררחושמה לייחל הנידמה יקנעמ -
.םידומילה ןומימל

המוד דומילה רכש םהבש ,תודסומב ורשואי ךשמהה ידומילו הדועתה ידומיל -
.ג"למה תודסומב לבוקמל

הז ךותבו תינכותה ךסמ 30%-כ תוחפל היהי םיפנעב תיעוצקמה תומלתשהה םוחת -
םגש ,ףאשת תומלתשה תדעו .הארוהו ךוניח 1/6 ,תואירבו םיתוריש 1/6 ,רוציי 2/3
.וז האצקה יפל םינושה םירזגמל וקלחתי םיאמדקאה וא הדועתה ידומיל

םידמעומלו םירבחל האצקהה .(1.1.99) ח"ש 100.000 הצקוי הרשעה ידומיל םוחתל -
.תומלתשה תדעו ביצקתמ ןומימהו דבלב

65 ליג לעמ םירבחל .8.0% הדעווה ןממת רבחל ח"ש 1500 לש תיתנש האצוה דע -
.ח"ש 5000 לש םוכסל דע 80% הדעווה ןממת

.66% הדעווה ןממת ח"ש 3000 דעו ח"ש 1500 לש תיתנש האצוה לעמ -

."תויוכזו תובוח" קרפב האר - תוולנ תואצוה רזחה -

.םידומילה תפוקתב ויתואצוה לע חוויד םישדוח 6-ל תחא לבקי םלתשמ לכ -

ידומיללו הדועת ידומילל האיציל םינוירטירק .ג
ךשמה:םה ךשמה ידומיללו הדועת ידומילל תויומלתשהה תינכות ןכות םהיפלש םינוירטירקה
ןוירטירק לכל .םימדוק םידומיל ,קתו ,(הדובע ללוכ) םידומילה תולע ,םידומילה תרטמ
ירדסו (םיותיעו םידומילה לולסמ יבגל הטלחהה תלבקב ולקשמ י"פע) דוקינ עבקנ
.םיימינפ תופידע

ל"נה םינוירטירקל םאתהב ,היינפ לכ יבגל לבקתת םידומילל האיציל הצלמה
.הדעווה ירבחמ דחא לכ י"ע םלולקשלו

:(דרוי רדס) ןוירטירק לכל םיימינפה תויופידעה ירדס ןלהל:םידומילה תרטמ

.קשמה יכרוצ

.הקוסעת לאיצנטופ

.הרבחהו טרפה יכרוצ:םידומילה תולע

.הדובע םע בלושמב וא/ו ינוציח ןומימב םידומיל

.לארשיב תיאמדקא דומיל תנשל הוושה תולעב םיאלמ םידומיל

.(תוולנ תואצוה וא/ו ל"כש) הגירח תולעב םידומיל:ליגו קתו

.םינב לולסמב םינב

.(הנשל 'קנ 1 תפסות ,הנש 20 לעמ) קתו

.(הנשל 'קנ 1 תפסות ,50 לעמ) ליג:םימדוק םידומיל

.םינושאר םידומיל

.םימדוק םידומילמ הקספהה ךשמ

.ראותל ךשמה ידומיל

.ראות אלל ךשמה ידומיל

:םידומילל תואכזה תעיבקל רזע תלבטדוקינה ןוירטירקה

15 םידומילה תרטמ

10 םידומילה תולע

5 םיריעצ לולסמ

20 קתו

20 ליג

20 רבעב םידומיל

5 הדובעב בלושמב םידומיל

5 הדעווה תעד לוקיש

דמולה תובוחו תויוכז .דדמולה תויוכז .1

:ול םישורדה םיעצמאה תא םלתשמ לכל קפסי ץוביקה

ףופכב) דומיל ימי ,ידומיל רזע דויצ ,דומיל ירפס ,הרובחת ,הלכלכ ,םירוגמ,דומיל רכש
.(ןונקתל

ההובג הלכשהל תודסומב לבוקמכ דומיל רכש םלשי ץוביקה - דומיל רכש
.תורבזגהו תומלתשה תדעו םע םואיתב ,םייאטיסרבינוא

:םימלתשמל תוריד ירודיס תפדעה גוריד - םירוגמ

.רויד ירודיסב ךרוצ אלל הבורקה הביבסב םידומיל

.הלכשהל תודסומב תונועמ

.הלודגה ריעב קשמה תושרל תודמועש תוריד

.תומלתשה תדעווב ופוגל ןודיי רחא רודיס לכ

.רבזגה י"ע םתחיי הרידה תריכש הזוח

,תושפוחה תפוקתב ץוביקה ירבח תושרל דמעות םישדוח 12-ל הרוכשש הריד
.תומלתשה תדעו םע םואיתב

ןוקית ,הקוזחת ,תיב דעו ,םימ ,זג ,למשח ,(תוחיש םולשת ללוכ אל) ןופלט וק תקזחא
ןיקת בצמב התרזחהו התלוכתו הרידה לע הרימשה .ץוביקה ח"ע ויהי - הריד תלוכת
.םלתשמה תוירחאב

,םישורדה םיכרצמה תלבקל חבטמה יתורישב שמתשהל ףאשי םלתשמה - הלכלכ
.(ביצקת האר) תעל תעמ עבקיש ביצקתל םאתהב

הרובחת

.םילוז העיסנ ירודיס ףידעהל שי

.העסה ירודיס ןגראל הדעוה הסנת ילכלכ רבדהש םירקמב

יאשר תיעוצקמ תומלתשה תרגסמב .הדעווה רושיא אלל תומלתשהל בכר תחקל ןיא
.תומלתשהה םוקמל העגהב עויסל בכר ןממלו רשאל ףנעה

םיריעצ תדעו ורשאי םיגירח םירקמב .והילא-הדש ץוביקב יטרפ בכר תקזחה ןיא עודיכ
.ץוביקב דמעומ וא רבח וניאש ,םלתשמל בכר תקזחה הטילקו

תוינרפסה םע םואית רחאל קר ץוביקה ח"ע דומיל ירפס תשיכר - דומיל ירפס
.היירפסל רפסה רזחוי שומישה םותב .הדעווהו

.תומלתשה תדעו ןומימבו םואתב שכריי דויצה - ידומיל רזע דויצםידומיל תכרעמ תשגה רחאל קר ןתניי (ו - ב םיפיעס) תוולנה תואצוהה לכ לע יוכיז
.תולבק יפלו תוניחב ידעומו תושפוח ללוכ ,תרדוסמדמולה תובוח .2

.תומלתשהה ןונקת יאנת יפל וידומילל רסמתהל דמולה לע

.םידומילה תקספה ידכ דע ,םלתשמה לע ןונקתה תא ףוכאל תוכמס שי הדעוול

.דומילה רכש םולשת ינפל ץוביקה םע םימלתשמ םכסה לע םותחל דמולה תבוח
רדגויש ןמז תרגסמב ,(חפסנ האר) וז הרטמל דחוימ ספוטב היהת םידומילל המשרה
.הדעווה י"ע

תולעב ביוחי םלתשמה .דעומב דומילה רכש םולשת תא רידסהל יארחא םלתשמה
.ותוירחאב םרגנ םולשתב בוכיעהשכ ,דומילה רכש םולשתב רוחיא ןיגב סנקה

ןומימב עויס תגשהל תורשפא תקידבל דמול אוה וב דסומל תונפל םלתשמ לכ לע
וכזי ,םירוהה תדובע ןיגב ןניאש תוגלמ .הדעוול השקבה קתעה תא רוסמלו םידומילה
.ויתואצוה סיטרכב םלתשמה תא

תדעו .(טסוגואב) ח"רפ טקיורפב בלתשהל השקב הנש לכב שיגי םלתשמ לכ
תחא הנשב תוחפל ,ח"רפ טקיורפב ףתתשהל םימלתשמה לכ תא דדועת תומלתשה
.(םימלתשמה תדובע קרפ האר - םיצירמת יבגל) םהידומיל ךלהמב

.ץוביקל ורבעוי תונייטצה יסרפ

לולסמ יבגל יטנוולרה עדימה לכ תא הדעוול שיגהל דמולה לע ,םידומיל תרגסמ לכב
.(תוניחב ידעומו תושפוח ללוכ) תועשה תכרעמו םידומילה תובוח ,םידומילה
.ויתואצוה לע ישדוח ח"וד הדעוול םלתשמה רוסמי ,ליבקמב

.יחרכהה םומינימל ויתואצוה תא םצמצל ףאשי םלתשמה

יפכ,דומילה תונש תרגסמב ,ראות/הדועת תגשהב וידומיל םייסל םלתשמה לע
םירקמב אלא ,םינש ששל רבעמ םידומילה תינכות תא סורפל ןיא .הרשואו הרדגוהש
.םיגירח

םואית אלל םתקספה לע וא וידומיל לולסמב יוניש לע טילחהל יאשר וניא םלתשמה
.הדעווה

.(םימלתשמה תדובע קרפ האר) הדובעה תבוחב דומעל םלתשמה לע

.הדובע ימי תושרודה ,תונוש תוינכותב ליבקמב דומלל תורשפא ןיא

םימלתשמה תדובע .האובמ .1

.ץוביקל ןהו םלתשמל ןה ,תינויח ץוביקב םימלתשמה תדובע

:תורטמ רפסמ ךשמהב תוטרופמה תויחנהל

ההובגה תולעה ףא לע ,םייחל םרישכהל מ"ע ההובג הלכשה ונירבחו ונינבל רשפאל
.םידומילה לש

.םייחה תוכרעמ לכב ץוביקל םימלתשמה ןיב רשקה תא קזחל

לע הרימש ךות ,םידומילה תנש ךשמב ץוביקב דובעל םימלתשמה תא דדועל
.םהלש םיסרטניאה

.ץוחבו ץוביקב (הרבח ,ךוניח ,החוור) ח"רפ דדועל

.הביזע לש הרקמב תובוחה רזחה לטנ תא לקהל

.םידומילה תפוקת ךותב ץוחבמ הטילק םדקלו עייסללהונה .2

םיריעצ תדעו זכרמ םע םואיתב) םדא חוכ תדעו ךורעת ,םידומילה תנש תליחת םע
זכרמ י"ע עבקיי הדובעה םוקמ .םלתשמל תישיא הדובע תינכות ,(תומלתשהו
.(רוצייב םג) עובק םוקמל הפיאש ךות ,םדא-חוכ

וילע .ץוביקב דבעש תועשה ומשריי ובש ,טרופמ ישיא םושיר ףד לבקי םלתשמה
.ףנעה זכר י"ע ולש ישיאה ףדב הדובעה םשרית ,ץוביקב דובעיש תע לכבש ,ךכל גואדל
לבקי רטסמיס לכ .םדא חוכ תדעו זכרמל חווידה תא םלתשמה רוסמי שדוחב םעפ
.ותדובע לש םייניב םוכיס םלתשמה

.ותלוכי לככ ץוביקב דובעל בייח םלתשמה

דובעי ,ץוביקב דובעל לוכי וניא תומלתשה תדעו לע תומכסומה תוביסמש םלתשמ
.תומלתשה תדעו תואצוה תא וכזיו ש"חהנהל וחוודי הדובעהמ ויתוסנכה לכ .ץוחב
הדובעה םוי ךרעב תקלוחמה ותסנכה תוחפ םימי 100 ץוביקב דובעי םלתשמה
.הנש התואב ,ץוביקב

לש םידומילה תואצוה לכב הכוזי ץוביקב הנשב םימי 100 תוחפל דבעש םלתשמ
תיאשר תומלתשה תדעו .תיסחי ביוחי תוחפ דבע םא .(םלתשמה סיטרכב) הנש התוא
הסכמה תא תולעהלו דחוימב הסומע ותכרעמש ,םלתשמל הסכמה תא תיחפהל
תחא םידומיל תנשמ םימי רובצל ןתינ .עצוממהמ תוגרוח ויתואצוהש םלתשמל
.התוערל

תרתוומ ,םיבזוע וליפא ,םהינב תומלתשהב ךומתל םירוהה תוכז יולימ ךות ,הצובקה"
2/3 וסכי ,ץוביק ןב וניאש ,םלתשמל הדובעה ימי 100 ."הל עיגמה םוכס שילש לע
.הנש התואב וידומיל תואצוהמ

,דחא רטסמסמ רתויב וידומיל וכראוה ךכ לשבו םידומיל לולסמ ףילחמש םלתשמ
.(םידומיל םוי לומ הדובע םו)( הגירחה הפוקתה לע הנוש תונבשחתה ויבגל ךרעית

.םידומיל תנשב םוי 80 דובעי ,10 ליג דע דליל הרוה ,םלתשמ

דובעי ,דומילה רכשב 50%-כ לש החנהל ךכ לשב הכזו ח"רפ טקיורפב קסועה םלתשמ
.הנש התואב םוי 80

תושפוחב וא םהידומיל ךלהמב קוסעל םימלתשמה תא דדועת םיריעצ תדעו
.ץוביקב /החוור/ךוניח םוחתב םיטקיורפב

ול רשפאתי ,םידומילה תנש לש הדובעה ימי תסכמ תא אלמל םלתשמל רשפאל ידכ
.(הנורחאה םידומילה תנשב ללוכ) ,הירחא האבה ל"הנש תליחת דע וז הרטמל דובעל

.ימואל חוטיבמ יוכיזה ימי רפסמ י"פע ובשוחי םיאולימו הדיל:תויונרות

לוח םוי תויונרות ראש .םיישדוחל תחא עובש יפוסב ורמשי - ץוחב םירגש םימלתשמ
.םירבחה רתיכ ושעי תבש תויונרות .ץיקה תשפוחב קר ושעי

.תו/םירבחה לכ ומכ תויונרותב םיפתתשמ - ץוביקב םירגש םימלתשמ

:םייקלח םידומיל

לכ רובע םימי 3 לבקיו ,עובשה ימי ראשב דובעי םייקלח םידומילב דמולה םלתשמ
.תינוירנימס הדובע תביתכ רובע םימי 7-ו הניחב

90 תוחפל דבועש ימל תחא םעפ תירשפא הכורא םידומיל תפוקת ךותב ל"וחל האיצי
.הנש התואב הדובע ימי

.דמל ותואש עוצקמב וידומיל רחאל םלתשמה תא קיסעהל בייחתמ ץוביקה ןיא

שמח ךותב תוחפל םייתנשל ,קשמה יפנעמ דחאב בלתשי הכורא תומלתשה םייסמ
.וידומיל םויסמ תונושארה םינשה

.הרקמו הרקמ לכב הפוגל ןודית ץיק רטסמיסל האיצי

תורדעיה ימי רפסמ ולדגי ךכ לשב רשאכ ,ץיק רטסמיסל האיצי רשאת אל הדעווה
.(םידומילה תפוקת לכב) הדובעמ

תומלתשהה תכרעמ לוהינ .ו

ןיב םלשומ רוביח גישהל הנווכ ךותמ .תומלתשה תדעו י"ע להונת תומלתשהה תכרעמ
חוכ תדעו םואיתו ףותישב תומלתשה תדעו לעפת ,ץוביקה יכרוצו תויומלתשהה ןווגמ
.םדא:תומלתשה תדעו

,םידומילל םתיינפ םע םיווילו םידמולה לופיטל תבותכ הווהמ תומלתשה תדעו
.םידומילה םויס דעומ דעו םידומילה ךלהמב

:אבה טוריפה יפל ומושייל ןונקתה תרגסמב לעפת תומלתשה .ו

.םימלתשמה תמישר רושיאו םידומילל תוינפה זוכיר

.ד"כו ח"רפ ,תוגלמ ,םיקנעמ ,המשרהה ירדסהב לופיט

.תוולנו תועובק תואצוהב לופיט

.א"כ תדעו ףותישב םהידומיל ךלהמב םימלתשמה תדובעב לופיט

םיימעפ תוחפל םלתשמ לכ םע השיגפ - ףטוש ןפואב הנווכהו הצעל ,םלתשמל תבותכ
.הנשב

,א"כ זכר ,םיריעצ תדעו גיצנ ,רוביצ יגיצנ השלש ,זכרמ :ונהכי תומלתשה תדעווב
.הדעווב העבצה תוכז ,ליעל םירכזומה םידיקפתה ילעבו םירבחה לכל .קשמ זכרמ:םדא חוכ תדעו

םושייל רקיעבו םידומילה תארקל ץועיילו יווילל תבותכ הווהמ םדא חוכ תדעו
:םיאבה םימוחתב הדעווה לעפת ךכיפל .םמויסב םידומילה

םלשומ ןפואב בלשל המגמב ,ץוביקה יפנע ללכ לש תומלתשהל םיכרצה תפמ תנכה
.(חפסנ האר) הקוסעתל הלכשהה ןיב

תפמל םאתהב ,יתקוסעת לאיצנטופ ילעב תועוצקמב םידומילל םירבחה תנווכה
.יעוצקמ ץועיילו םיכרצה

.םיפנעב תויעוצקמ תויומלתשהב לופיטה זוכיר

.םיקנעמ תגשהב לופיטו עויס:םינמאנ יונימ

אשונב וחמתיש םינמאנ תודעווה ונמי ,םדא חוכו תומלתשה תודעוול רזע ילככ
תפלחה תעב ופלחתי אלו הפיסאב ורחביי אל םינמאנה .ןמז ךרואל הדעוול ועייסיו
.תודעווה

:םיאבה םימוחתב ולעפי םינמאנה

.יתקוסעת ץועייו הנווכה

.ח"רפו םיקנעמ ,תוגלמ

.הדובע

.תואצוה רזחהו תורבזג

.הלשממה ידרשמ םע רשק

םיחפסנ:ס"שת - והילא הדש - תומלתשהה יכרוצ תפמ .1

:רזע יפנעו ךוניח ,םיתוריש

,תורגסמ ,תורגנ ,לוהינ ,תוחא ,תיאופר-הריכזמ ,יטטאיד לושיב ,הקיטטאיד ,לושיב
םיטועפ לופיט ,ףונ תולכירדא ,ןיינב יאסדנה/סדנהמ ,ךסומ לוהינ ,תוברברש ,למשח
.ס"נתמ לוהינ ,תננג ,תוקוניתו

:היישעתו רוציי

ןובשח תייאר/תיאלקח) םיקסע להנימו הלכלכ ,םימו עקרק יאסדנה/סדנהמ
יאסדנה/סדנהמ ,ח"עב תאופר ,ןוזמ גולונכט ,םיבשחמ ,(הייבג/קוויש /תואנובשחו
יאסדנה/סדנהמ ,(הלכלכו לוהינ ,הקיטנג ,חמוצה תנגה) תואלקחו היגולויב ,תונוכמ
.(תילגנא/תירבע) ה/ריכזמ ,לוהינו היישעת יאסדנה/סדנהמ ,הימיכ:תומלתשהה ןונקתב םירופישו םייוניש .2:הנכהו המלשה ידומיל .א

.ג"י תינכותו ס"היב תרגסמב םייתוכיאו םייתומכ םיגשיהל האירק

.יאבצה תורישה ךותב תורגב תמלשהל יביצקת ןוירטירק

.אבצה ירחא הניכמל האיציל םינוירטירק

.ירטמוכיספ סרוקל ביצקת תרגסמ תרדגה:םיאמדקאו םייעוצקמ הדועת ידומיל .ב

.(ךוניחה דרשמ וא הדובעה דרשמ וא ג"למה תרכה) םירכומה דומילה תודסומ תרדגה

.החותפה הטיסרבינואב םיריעצ ידומילל תוסחייתה

.תנכדועמ םיכרצ תמישר יפל הנווכה

ישדוח 3 לש םומינימ תפוקת ירחא ,"תילאוטריו הביזעב" םינב לש םידומילל האיצי
.ץוביקב הדובע:הדועת/ןושאר ראות רחאל ךשמה ידומיל .ג

תונמוימ רופיש/עוצקמב הדובעל יאנת וניה םדקתמה ראותה) האיציל םיאנת תרדגה
.(רכש רופיש/הדובעב תיעוצקמ

םכסה יפל םיטלקנ וא דבלב םירבח - םידומילל האיציל םלתשמה דמעמ תרדגה
.םימלתשמ

.קיסעמהמ ןומימ תגשהל השירד

.םידומילל תיללכ ןמז תרגסמו ךשמה ידומילל האיצי דעומ תרדגה

.ךשמה ידומיל ירחא תובייחתה תפוקת תרדגה

.הדועת אלל ךשמה ידומילל האיציל םיאנת תרדגה:םיפנעב תיעוצקמ תומלתשה .ד

.ףנעה תרגסמב תאצל דודיע - םייקלחה םידומילה לכל השדח תרגסמ

.תומלתשה תדעו ביצקתבו ףנעה ידיב יעוצקמה םודיקה תוירחא

.תיעוצקמ תומלתשה ירחא ףנעב תובייחתה תפוקת תרדגה

.ביצקת תרגסמ תרדגה:תודהי ידומיל .ה

.םידומילל האיציל םיאנת תרדגה:הרשעה ידומיל .ו

.דבלב םירגובמ םירבחל אלא ,הדובע ימי תאצקה ןיא

.ביצקת תרגסמ תרדגה:ביצקת .ז

.תועקשהל הרתיל הדומצ היהת ביצקתה תרגסמ

.םידומילה יגוס לכ תא לולכת תרגסמה

.םירזגמ יפל הקולחו תויעוצקמ תויומלתשהל ביצקת תרגסמ תרדגה

.הרשעה ידומילל ביצקת תרגסמ תרדגה

.רבצש הדובעה ימיו ויתואצוה לע יתפוקת חוויד םלתשמ לכל שגוי:תואכזל םינוירטירק .ח

.םידומילל האיצי תואכזל םירורב םינוירטירק תרדגה:דמולה תובוחו תויוכז .ט

.תולבק יפל תואצוה רזחה

.ילכלכ ןיינעהשכ העסהב עויסל הדעווה תוירחא - הרובחת

.ותוירחאבו ףנעה ח"ע תיעוצקמ תומלתשהל בכר תלבקל תורשפא

.םידומילל המשרה ספוט חוסינ

.םולשת בוכיע ןיגב סנק םולשת

.יוכיזו תוירחא תרדגה - תוגלמ

.ח"רפל םיצירמת

.םידומילה םויסב הדועת תגשהל תוביוחמ:םימלתשמה תדובע .י

.םימלתשמה לכ לע םיריעצל הדובע להונ תפפכה

.םלתשמל תישיא הדובע תינכות

.תילמינימ ע"י תסכמ לוטיב

לוכי וניא תומלתשה .ו לע תומכסומה תוביסמש ,םלתשמל ץוחב דובעל תורשפא
.ץוביקב דובעל

דבועש ,םלתשמ תדובעמ תלבקתמה הסנכהלו ץוביקב הדובעה ימי רפסמל תוסחייתה
.ץוחב םג

.תואצוהה לכ יוסיכל םלתשמל ע"י 100 דוסימ

.הנשל הנשמ הדובע ימי תריבצל תורשפא

.םלתשמה תואצוה יפל ,הדובעה ימי תסכמ תעיבקב תומלתשה .ול תושימג

.ץוביקב ח"רפל דודיע

.הנשה לכ ךשמב ,ימואל חוטיב יוכיז יפל םיאולימו הדיל

.תויונרותב תופתתשהה תרדגה

.ץיק רטסמיסל תוסחייתה:תומלתשהה תכרעמ לוהינ .אי

.א"כ .ו םע לוהינב ףותיש

.הדעווה בכרה תרדגה

.םינמאנ יונימ

םייפכ ידבוע םימכח ידימלת

א"כ ,תינעת - םד זיקמ ,אנמוא אבא

'ג ,ןירדהנס ,ימלשורי - טייח ,אנמיז רב אבא 'ר

'י ,אמק אבב ,ימלשורי - סבוכ ,איירוט שיא אעישוה אבא

ג"יק ,םיחספ - רלדנס ,איעשוא 'ר

יאלקח ,סונקרוה ןב רזעילא 'ר

ג"כ ,הנשה שאר - תוילגרמו םיגומלא הלוש ,יארומא רב

א"י ,תלהוק שרדמ - אמיד תינושב רפוח ,ארפק רב

ב"ל ,הבר ארקיו - טייח ,לאינד 'ר

ה"ל ,אמוי - םיצע בטוח ,ןקזה ללה

אע ,ח"כ ,הליגמ - רקב לדגמו יאלקח ,אנוה בר

ג"יק ,םיחספ - רלדנס ,אנינח יבר

ג"כ ,תינעת - הדשב רדוע ,היקלח אבא

א ,'ד ,יאמד - גרוא ,ירוזש ןועמש יבר

ז"ס ,ןיטיג - תורוק לבס ,תשש 'ר

ג"כ ,תבש - רגנ ,ןיבא 'ר

ז"ק ,אעיצמ אבב - תועקרק דדומ ,אדא 'ר

א ,'א ,תלהק ,הבר שרדמ - תתס ,אסוד ןב אנינח יבר

ט"ל ,הרז הדובע - טייח ,ןנח יבר

ג"יק ,םיחספ - רכיש השוע ,אדסח בר

בע ,ט"ע ,אמק אבב - ןאצ לדגמ ,אבב ןב הדוהי

ד"סק ,ארתב אבב - טייח ,הדוהי יבר

ב"לק ,ארתב אבב - םותחנ ,הדוהי יבר

ח"כ ,תוכרב - חפנ ,איננח ןב עשוהי יבר

'ד ,תובא - רלדנס ,ןנחוי יבר

'ג ,םיחספ - טרח ,ןנחוי יבר

בע ,נ"ק ,תבש - יאלקח ,יעלא רב הדוהי

'ד ,תוכרב ,ימלשורי - םיגדל תותשר השוע ,יסוי יבר

ט"מ תבש - יקסרוב ,אתפלח ןב ףסוי יבר

ז"ס ,ןיטיג - םייחרב דבוע ,ףסוי יבר

'ק ,ןילוח חפנ ,קחצי יבר

ה"פ ,אמוי - תודוצמ השוע ,יול 'ר

'ב ,הבר תלהק - "רחבומו בוט רלבל היה" ,ריאמ 'ר

- םיסדרפ רמוש ,שיקל ןב ןועמש יבר שיקל שיר

אע ,ז"י ,ןטק דעומ

בע ,'ו ,הליגמ - יאלקח ,ינמחנ רב הבר

א"ל ,תבש - יאנב ,יאמש

'ה ,םילקש - תורוב רפוח ,אינוחנ יבר

א 'ו ,אעיצמ אבב ,ימלשורי - תורדק השוע ,הימחנ 'ר

'ב ,'ד ,תינעת ,ימלשורי - חחפ ,הימחנ 'ר

'ו ,תומש ,ןתנ יברד תובא - העור ,יאלקח לעופ ,אביקע יבר

ג"יק ,םיחספ - רכיש השוע ,אפפ בר

אע ,ט"כ תינעת - םידרוו ןתשפ לדגמ ,אכירא אבא בר

אפור ,לאומש יבר

ז"י ,הליגמ - ןתשפו רמצ קרוס ,ילוקפה ןועמש 'ר


Last updated: June 10, 2000