ה"בוהילא הדש1996 - ו"נשת ןויס א"י-ב ר"ומזמה י"ע לבקתהירבח םירוהל עויס אשונב דיחא ןונקת
ובזע םהינבש ץוביק

תורדגה .א

ץוביקה י"ע ול קנעוהש ימ וא ץוביק ירבח םירוהל דלונש ימ - "ץוביק ןב" .1
.הז ןיינע ךרוצל ץוביק-ןב לש דמעמ

18 םנבל ואלמ םרטב ץוביקב תורבחל ולבקתנש ימ - "ץוביק ירבח םירוה" .2
.םינש 10 תוחפל ץוביקב םירבח ויה םהש יאנתבו הנש

תיסחי היהת ,םינש רשעמ תוחפ והשש (!הז ןונקתל) "ץוביק ירבח םירוה" תוכז
.ץוביקב םתייהש תפוקתל

ויבגל לביק ץוביקהש וא הביזע לע עידוה רשא ץוביק ןב - "בזוע ץוביק ןב" .3
.הדוגאה ןונקתל םאתהב הצובקל ותלבק יא לע הטלחהםיחנמ תונורקע .ב

אצוי רבחל םיללכה ףקותמ וניא רשאו םיבזועה ץוביקה ינב רובע עויס לכ .1
םהינב הביזע תעב רשא ,םירוהל ןתניי (היסנפו הביזע ימד) ץוביקהמ אצומ וא
.םהל הארייש דעומבו ץוביק ירבח םניה

ימל עויסה ןכו ץוביק ירבח םתויהב ורטפנ וירוה רשא ,"ץוביק ןבל עויסה" .2
רחאל ובזע וירוהש ימ וא ץוביק ןב לש דמעמ ץוביקה תוריכזמ י"ע ול קנעוהש
תועצמאב םהל רסמיי - ץוביק-ינב יאנתב ץוביקב ראשנ אוהו 18 ול ואלמש
.הריסמה דעומ םואיתל םג יארחאה םינפה ריכזמהעצהה ירקיע .ג

םיללכ"-ב רדגומכ) "יסיסבה םוכסה" םימעפ 6 לש רועישב ימעפ-דח קנעמ .1
.ןבה רובע םירוהל ץוביקה י"ע ןתניי (ץוביקהמ אצומ וא אצוי רבחל

םאתהב ,תפסונ תוריש תנש תרגסמב ותבוח אלימ רשא ןבל םירוה .2
ד"הבקה לש םיכמסומה תודסומ י"ע נ"ששמ ררחוש וא העונתה תוטלחהל
ימלו (וסויג ינפל וא) יאבצה תורישה םות רחאל הנש תוחפל ותצובקב ההשו
י"ע וילע ולטוהש תוביס וא תואירב תוביסמש ימל וא תואירב תודסומש
ל"נה םיקנעמה ."יסיסבה םוכס"ה םימעפ 9 הבוגב ףסונ קנעמ ןתניי ,וצוביק
.ינושאר סוסיב תורטמל ונתניי

תוחפ אל לש הפוצר הפוקת ההש וא "בוליש"ה תרגסמב תריש רשא ןב ירוה .3
םיינרות םידומיל תרגסמב וא (םינבל) תיאבצ םדק תרגסמב דומיל ישדוח 9
םות רחאלש יאנתב ,נ"שש השעש ימל םירוהכ הז עויסל םיאכז ויהי ,םירחא
וא וצוביקב ההש (ג"י תנשב ויה וידומילש הרקמב) יאבצה ותוריש וא וידומיל
תרישש ימ .םישדוח 6 תוחפל לש הפוקת וצוביק רושיאב םידיקפת תרגסמב
.תורישה םות םע דיימ בזע םא ףא הז עויסל יאכז אהי "בוליש"ב אלמ

הז קנעמל יאכז אהי ץוביק ןב לש דמעמ ץוביקה תוריכזמ י"ע ול קנעוהש ימ .4
תרגסמב ותבוח אלימ םא (יסיסב םוכס םימעפ 9 + יסיסב םוכס םימעפ 6)
המימת הנש וצוביקב ההש ןיפוליחל וא העונתה תוטלחהל םאתהב תוריש תנש
םא םלוא .העונתה תודסומ רושיאבו ותוריש םות רחאל וא ל"הצל וסויג ינפל
ותבוח אלימ אל וא/ו ל"הצב ותוריש ךלהמב התיה ותביזע לע הטלחהה
.והשלכ קנעמל יאכז אהי אל ,העונתה תוטלחה י"פע ,תוריש תנש תרגסמב

קנעמל יאכז היהי ,יתדה ץוביקה תא בזע ןכמ רחאלו רחא ץוביקל רבעש ןב .5
העונתה לש הרבחה תדעו טילחת םירחא םירקמב .ולש םאה תצובקמ ל"נה
.הרקמ לכ לש םימיוסמה םינותנל םאתהב

לכ םע ,ךליאו ןאכמ .30 ליגל ןבה עיגה דע אהת הז ימעפ-דח קנעמ תלוחת .6
.(הנש 15 ךשמב רמולכ) ומות דע דחא יסיסב םוכס תחפי,תפסונ הנש

.ץוביק ירבח וירוה תויה תוכזב ןבל ןתינ הז דחוימ עויס יכ שגדומ .7

תפוקת תא םילשהש ימל תינקומ 2'ג ףיעס י"פע קנעמ תפסותל תוכזה .8
.ויתובוח םילשה אלש ימל תיסחי תוכז ןיא .(נ"שש ןונקתב רדגומכ) ותורישתואוולה .ד

ןתנית ,ודי לע עבקנש יפכ ץוביקה תלוכיל םאתהבו םירוהה תיינפ י"פע .1
,ןוכיש :תורדגומ תורטמל ץוביקה י"ע עבקיי רשא םוכסב תימעפ-דח האוולה
.'וכו םידומיל ,הסנרפ ךרוצל העקשה

םוכסה" םימעפ 12 לש הבוג לע הלעי אלו הרקמל םאתוי האוולהה רועיש .2
."יסיסבה

אשיי ץוביקה .תיתעונת ןרק וא קנב תועצמאב השעית האוולההש ץלמומ .3
.םינש 5-3 לש הפוקתל ןומימה תואצוהמ 1/4 - 1/3תונותחל עויס .ה

םא .הנותחה תא הצובקה םהל ךורעת ,הצובקב ןתחתהל םיצורה תב וא ןב
לע הנלעת אל רשא תואצוהב הצובקה ףתתשת ,הצובקל ץוחמ תכרענ הנותחה
.(הצובקב רתומה םיחרואה רפסמ תוברל) הצובקב הנותחה תדועס תואצוה
.תב וא ןב יאושינ לגרל הצובקב םינתינה םינוש םיביצקתל םיאכז ויהי םירוההםינב תרזחל תוליעפ .ו

התוא ובזעש רחאל הצובקל הרזח םכרד םישפחמה םינב לש העפותל םידע ונא
:םיצילממו

ןולע חולשמ ומכ ,ךכב םיניינועמה םינב םע עובק רשק תרימש רשפאל
תודסומ םע םינבה שיגפהל תונמדזה לצנל גח ימיב) םירחא םימוסרפו
.(הצובקה

,ץוביקהמ ולביקש 'וכו קנעמ ,הביזע ימד וריזחי םתרזח םע רשא םינב
.םתביזע םרטב םהל היהש קתווה םהל רזחויץוביקה תא ובזעש םהינב חוריאב םירוהל עויס .ז

םינבל םירוהה ןיב ףוצר רשק תרימש ורשפאי רשא םיאנת רוציי ץוביקה
:םיצילממ ונא ךכ םשל .הצובקל ץוחמ םיאצמנה םידכנלו

.חוריאה יכרוצל שורדש רחא דויצ ,התלוכיל םאתהב ,הצקת הצובקה

ןכו הצובקל ץוחמ םיאצמנה םידכנה רובע םירבחל ביצקת עבקת הצובקה
.הצובקה י"ע ועבקייש םילהנל םאתהב ,םידכנהו םינבה רוקיבל תועיסנ ןממת


Last updated: June 10, 2000