ה"בוהילא הדש1.4.99-ל ןכדועמ 25.2.1989-ב הפיסאב לבקתה

הדובע ןונקת

,םיתורישה יפנע ללוכ ,קשמה יפנע לכב ליגר הדובע םוי :הצובקב הדובע ירדס
.תוחפל וטנ תועש 8 אוה

,ףיסוהל הדובעה תדעו תוכמסב .ל"נה הדובע תועשל ץוחמ אוה תוחוראה ןמז
הדובע םוקמב אלש םג ,עובשב םייתעש לש תולובגב הדובע תועש ,ךרוצה תעשב
.עובקהלחה ,(התריחב יפל) השפוח תועובש 8-6 תלבקמ תדלוי :תודלויל הדובעה ירדס
.קוניתב לופטלו החונמל םידעוימ םה .הדילה םוימ

הדובע תועש גוריד .דתועובש 6 לש השפוח יפל


הלעמו ינש דליל םא
ןושאר דליל םא
קוניתה ליג

וטנ תועש 4
וטנ תועש 4.5
םישדוח 4 - תועובש 8-מ לחה

וטנ תועש 5
וטנ תועש 5.5
םישדוח 5 - םישדוח 4

וטנ תועש 6
וטנ תועש 6.5
םישדוח 6 - םישדוח 5

וטנ תועש 7
וטנ תועש 7.5
הנש - םישדוח 6

וטנ תועש 7.5
וטנ תועש 7.5
האלהו הנשמ


:תועובש 8 לש השפוח יפל


הלעמו ינש דליל םא

ןושאר דליל םא

קוניתה ליג


וטנ תועש 4.5
וטנ תועש 5
םישדוח 4 - תועובש 8-מ לחה

וטנ תועש 6
וטנ תועש 6.5
םישדוח 6 - םישדוח 4

וטנ תועש 7
וטנ תועש 7.5
הנש - םישדוח 6

וטנ תועש 7.5
וטנ תועש 7.5
האלהו הנשמ.המקה אללו תוחורא אלל ,וטנ אוה ל"נה הדובע תועש בושיח

.וטנ ע"ש 7 םאה דובעת ,ס"היב ליגל תחתמ םידלי 3 תיבב רשאכ

.'ו התכ ליגל םידליה ןטק עיגהב ליגר ע"יל רוזחת הרבח

םישדוח 5-ל דליה עיגהב צ"החא תועשב הדובעל הרבח רדסל הדובעה רודס תוכזב
.םיכרצל םאתהבו

.םישדוח 6 ליגל תוקוניתה עיגהב תויונרותה לכל הרזח :תויונרות .ה

:תוישילשו םימואת תדלויל הדובע ירדס .ו

:הדיל תשפוח .1

.תוקוניתל תועובש 12 תאלמב הדילה תשפוח תא םייסת הישילש וא םימואתל םא

:הדובעל הרזח .2

.תועש .4.5 םאה דובעת :תועובש 12 ליגמ

.תועש 6 םאה דובעת :םישדוח 6-5 ליגמ

.תועש 7 םאה דובעת :םישדוח 6 ליגמ

.('ד ףיעס) םילבוקמה םיללכה יפל האלהו הנשמ

:תויונרות .3

.םדלוויהל םישדוח 10 תאלמב םיגחו תבש תונרותל רוזחת םימואתל םא

.םדלוויהל םישדוח 12 תאלמב םיגחו תבש תונרותל רוזחת הישילשל םא

.תוקוניתל הנש ליגב ברע רותל רוזחת הישילש וא םימואתל םא :ברע תונרות

ומויסו הדובע םוי תלחתה .ז

ורגסייו 6.45 העשב וחתפיי םידליה ינגו תוטועפה יתב ,תוקונית יתב .1
.16.15 העשב

םינשי ןוטועפל רבעמהמ לחה .תוקוניתה תיבב םירהצ תנש רידסהל שי הנש יצח ליגמ
.ןוטועפב םיירהצב םידליה

:ס"היב ידליל םידליה יתב .2

.7.00-מ רחואי אל ליחתי תלפטמ לש הדובע םוי

.16.15-ב ורגסיי םידליה יתב

.לבוקמה גורידל םאתהב אוה תלפטמה לש הדובע םוי ךרוא

.8.00 העשב וחתפיי םידלי ינגו םינוטועפ ,תוקונית תיב :תבשב .3

ידליל םידליה יתב .תיבב םריאשהל ןיאו םינוטועפל 8.30 דע עיגהל תוטועפה לכ לע
.8.00 העשב וחתפי ס"היבתואירב תועיסנו ליג ישרפה תאפמ םייקלח םירורחש .ח

.הדובעה תועשמ תיחפהל םיאכז רגובמ ליגב םירבח .1

.וטנ תועש 7 דובעת 50 ליגמ הרבח - תועש 7 דובעי 55 ליגמ רבח

" " 6 " 55 " " - " 6 " 60 " "

" " 4 " 60 " " - " 4 " 65 " "

םהל קפסל תבייח הצובקהו םתלוכיו םנוצר יפל ודבעי 65 ליגמ הרבח ,70 " "
.תמלוה הדובע

םוי הדובעה תועש תא תיחפהל רגובמה רבחל רשפאל לדתשהל םיפנע ילהנמ לע .2
.םוי

הדובע םויכ בשוחי תרכומ הרטמל הדובעמ הרבחה הררחוש ובש הדובע םוי לכ .3
תדבוע איה םא ןיב ,אלמ הדובע םוי הפוקת התואב הרבחה תדבוע םא ןיב ,אלמ
.דבלב תיקלח הדובע

לע התיבה םדקומ ובושב .הדובע תועש ןובשח לע םוקמל ץוחמ אפורל תועיסנ .4
.הדובעה םוי תמלשהל רוזחל ה/רבחה

תופסונ תועש ןובשח לע שפוח תריבצ .ט

השפוח ימי תלבק םשל תופסונ תועש רובצל ןיא(הדובע ןונקתל תפסות) תויונרות .י

.ךכל הנוממה דסומה י"ע ,הווש ןפואב םירבחה ןיב הנקלוחת תויונרותה לכ .1

ןכו םייותיעהו תועשה רפסמ ןכו ורשוכלו רבחה ליגל ומאתוי תויונרותה יגוס .2
.ןתורידת

תואירב ימעטמ רורחש .דבלב קשמה תודסומ וא אפורה י"ע תונרותמ רורחש .3
.תואירב תדעו י"ע םעפ ידמ קדביי

.תונרות יצח ונתי א"חב תונרות םישועש 55 ליגמ תו/םירבח .4

.םתלוכיו םנוצרל םאתהב תונרותל ובדנתי 70 ליגמ רבחו 65 ליגמ הרבח .5

ךרואו תורידת ,םוקמ :םירבחה םע ומאתי ,תויונרותה לע םיארחאהו הדובעה תודסומ
.תונרותה ןמז
Last updated: June 10, 2000