שרוחה ןיע

2000 םיריעצ רדסה

:החיתפ
ידכ ,ץוביקב וניריעצ תא ריאשהל םיווקמו םיצור ונא המכ דע ןייצל יואר
.תיליג ברו תססותה רבח תיינבל ךשמה רוד תווהל
לויטל האיצי לע םהייח לולסמ תא םויכ םיביכרמ םיריעצה לכ טעמכ
הרחבו תרחא ןומימ תרוצבו הנוש ןמז תפוקתל דחא לכ ,םלועה יבחרב
תא ועבקי ופוסב רשא ,םייחב עוצקמ תשיכר ךרוצל םידומילל התיבה
.תוישיאה םהיתויטנו םהיתונוצרל םאתהב ,םהירוגמ םוקמ
ריעצה לש ךרוצה םה ,ןלהלש רדסהל העצהב ונתוא םיחנמש םיביכרמה ינש
הניה וז העצה .יאבצה תורישה רחאלש הפוקתב ושפנל ישפוח תויהל
רתוי םיאתמ אלו ןבשחתמו ךבוסמ היהש ,םדוקה םיריעצה לולסמל שודיח
וז העצה .שדחה םימלתשמה רדסה תלבקב ץוביקב וכרענש םייונישל
.תוריכזמה לע תלבוקמ

:רדסהה תונורקע
7-כ) 28 ליג דע םינבו 27 ליג דע תונב - אבצ תו/ירזוחל דעוימ הז רדסה
.(רורחשה רחאל םינש
תונש 3 דע שממל רשפאמו תיבב הפוצר הדובע תנש בייחמ הז רדסה
ורחבי ה/ריעצ לכ .28 ליג דעו יאבצה תורישהו הרזחה דעוממ שפוח
תאז לכ .ףוצרה שפוחה תפוקת ךשמ תאו שפוחל םתאצ דעומ תא םמצעל
.28 ליגל רבעמ אלו םינש שולשמ רתוי אל

:םירוגמו הדובע
ראשיהל תורשפאה םהל ןתנית ,שפוחב םיריעצה לש םתוהש תעב
לכו תרוכשמ שולת םע םיריכש םידבוע לש םיאנתב ץוביקב דובעלו
רכש .םיריכש םידבוע קיסעהל ךרוצ שי ןהבש תומוקמב ,ול םיוולנה
.א"שמו קשמה זכר י"ע עבקי הדובעה
הדובע ךשמל ריעצה תבוחב ןגועי ץוביקהו ריעצה ןיב הדובע הזוח לכ
םיאנתב הדימע יא ןיגב רבסה תפסות עיפות הדובעה הזוחב .עבקנש
.ועבקנש
רוכשל םהל רשפאתי ,שפוחה תפוקתב ץוביקב םיריעצה תדובע תעב
לש דמעמב (הסיבכ ללוכ) $ 130 לש תולעב ,םויכ םיריעצה רויד תמרב הריד
םולשת תרומת ,עיצמ ץוביקהש םיתורישה ראש לכ תא לבקלו םיבשות
.הנשב םעפ ןכדועי הרידה רכש .םיתוריש תדעו "י"ע עבקייש
םירוגמ םמצעל רומשל וצריו שפוחה תפוקתב ץוחב ודבעיש םיריעצ
םיאנתב םתוא רוכשל ולכוי ,םיתורישה ראשב שמתשהלו םיבשותכ ץוביקב
ןתנית תופידע .ץוביקב דובעל םיראשנש םיריכשה םיריעצל םילבוקמה
.ץוביקב םיריכשכ םידבועה םיריעצל

:קתו
תונש ןובשחב וז הפוקת בשחית אל ,שפוחב םיריעצה תייהש תעב
.קתווה

:תויואכז
ירבח לש תולעב ץוביקהמ בכר לבקל םיאשר ויהי שפוחב םיריעצה
ץוביקה ירבחל הניה בכר תלבקל רותב תופידעה הרקמ לכב ךא ,ץוביקה
.וב םייחה םידמעומהו
םיינישה תאפרמ יתורישל םיאכז שפוחל ץוביקהמ םיאצויש םיריעצ
שפוחה תפוקת ךלהמב .םולשת אלל אלמ לופיט ללוכ הזו םתאצ ינפל
תאפרמב ןה דבלב הנושאר הרזע לש לופיט ץוביקהמ תו/םינבה ולבקי
.םולשתב ויהי םילופיטה ראש .תיללכה האפרמב ןהו םייניש
רוזחל תורשפא תמייק ,ןכלהמב אוהש בלש לכב וא שפוחה תונש םותב
תונש םותב התיבה רזוח אלש ימ .רבח וא דמעומכ וב תורעתהלו ץוביקל
.בזועכ בשחיי שפוחה

:םידומיל
םילוכי ,וחקלש שפוחה תפוקת םותב דומלל תאצל םיצורש םיריעצ .אי
םג ללוכ הז רדסה .ץוביקב הפוצר הדובע תנש םהירוחאמשכ תאז תושעל
.םהינימל יאבצ םורט תוריש תונש ינתונ לכו םיניצקה ,ג"יה תא
רבכ ,תויומלתשה לע הנוממה תכרעמה תא עדיל וגאדי םיריעצה .בי
תמישרל סנכיהל ךכ ידי לעו דומלל תאצל םנוצר לע הנשה תליחתב
ודמעש ה/ריעצל קרו ךא ונתניי םידומיל .םיריעצ ידומילל םידמעומה
.תרחא רשוא םא אלא ,תיבב הדובע תנש ןתמ לש תושירדב
לולסמל םיסנכנ םידומילל ת/דמעומה ,תורוגס תוניפה לכ רשאכ .גי
ךות תילכלכ תואמצע) ץוביקב הנורחאל לבקתנש יפכ ,םיריעצ תומלתשה
הדעסה ביצקתו םיחוטיב ,הסיבכ ,רדח לבקל םירזוח םה הב םידומילה ידכ
.(ץוביקה ןובשח לע
ךילהת ידכ ךות וא םרורחש םע דיימ ץוביקה תא םיבזועש ה/ריעצ .די
םאתהב ,תוריכזמה תוטלחה יפ לע םידומילל םתואכז תא ולבקי ,שפוחה
.ץוביקה לש ותלוכיל

:הנידמהמ םיקנעמ
ורבעוי הנידמה םעטמ תשרדנ הדובעו םידומיל קנעמ ,רורחש קנעמ .וט
. ה/ריעמה לש ה/ותושרל םאולמב

:הרימשו םיצוביש ,תויונרות
םינב .תויונרותו םיצובישב םיבייח ויהי ץוביקב םירגה רדסהב םיריעצ .זט
.(ולא תובוחל תיפסכ הרומת ןיא) קוח יפ לע הרימשב םג םיבייח ויהי

:רדסהה תליחת
לוחיו ,יפלקהו ץוביקה תחישב ותלבק ךיראתמ ופקותל סנכיי הז רדסה .חי
לכב םיאצמנ אל ןיידעש ,אבצה ירזוח לכ לעו ךליאו םילוביש תצובק לע
ןתנית ,םירדסהה ןיב רפתה וק לע םיאצמנ רשא םיריעצ יבגל .רחא רדסה
,םכריכזהל ,ןשיה רדסהה .ןשיל שדחה רדסהה ןיב רוחבל תורשפאה םהל
םייתנשל האיצי רשפאמו אבצה ינפלש הדובעה םע תונבשחתה לע רבדמ
םניח רדח םילבקמ ה/ריעצה הנושארה הנשה יצחב רשאכ ,דבלב שפוח
.ץוביקה ןובשח לע םיחוטיבו