'א הינגד

הסנרפו הדובע ירדסה

2000 ינוי 16

תונורקע ךמסמ -

יניינעב םימדוקה םירדסהב רמאנה לע רבוג הז רדסהב רמאנה לכ .1
.השירפה ליג ינפל םירבחל סחייתמו םתוא םילשמו הדובע
.'א הינגד ירבח לכ לע הדובע תבוח הלח .2
םיכרצ תתרשמש ,הרשמ קר בשחית הינגדב ינקת הדובע םוקמכ .3
ןונקת ךילהתב שויאל הרשואו ילכלכ ךרע תלעב איהו הינגד לש םיישממ
.הינגדב הדובעה
עובשה ינפ לע תשרפנ ינקת הדובע םוקמב תיעובשה הדובעה תרגסמ .4
תומישמ תרדגהב וא (ת/דבועה גוס לש הרדגהה יפל) תועש ףקיהב תעבקנו
.(תילבולג)
טילחמ ,שונא יבאשמו ה/רבחה םע םואיתב ,הדובע םוקמו ףנע לכ .5
.וינקתו ויכרצ יפ לע הדובעה תועש תסכמ תא וב םידבועה ואלמי דציכ
וא קיסעמה תרדגה יפל ,האלמ הרשמב םיביוחמ ויהי ץוח ידבוע .6
תרוכשמ גישהל ולדתשי ה/רבחה .הינגדב הדובעב הרשמה תמלשהב
שרדנה ,וטורב ,םומינימה רכש .ךכב עייסת הינגדו םתדובע רובע תיברמ
לכ ללוכ ,םומינימה רכשל קיסעמ תולע לש ךרעב אוה האלמ הרשמל
.תוילאיצוסה תושרפהה
םאתהב םיבשוחמ ה/רבח לכ יאכז םהל םייתנשה שפוחה ימי רפסמ .7
תוביסמ) הדובעהמ תרשואמ תורדעיה םיללוכ אל שפוחה ימי .וליגל
.(םיטרופמה םירדסהב ורדגוהש ,תורחא וא םיאולימ ,תואירב
תוחכונה תניחבל יביטמרופניא ילככ שמשיש ,ימוי הדובע םושיר ךרעיי .8
.הדובעה תומוקמב
.60 היהי הרבחל השירפה ליג .65 היהי רבחל השירפה ליג .9
הדובעה תובוח תרגסמב ןניה הינגדב םיינויחה םיתורישב תויונרות .10
.תיעובשה הדובעה תרגסמל ףסונבו
םוחתב םיפנעלו םירבחל הנווכהבו ץועייב עייסת שונא יבאשמ תדיחי .11
גאדתו הל ץוחמו הינגדב הדובע תומוקמ לש שויאו האיצמבו הדובעה
.רוזאבו הינגדב תויונפ תורשמ לע ימינפ םוסרפל


24.8.2000

אובמ
הלבקתהש יפכ ,הסנרפו הדובע תעצה םושייב ךומתל ודעונ ולא םירדסה
תוכרעיההמ קלחכ .םיילכלכו םייתרבח םיטביה לע שגדב ,יפלקב
תווצ םקוי הסנרפו הדובע תעצה םושייל םילכה תיינבו תינוגראה
םיפנעל םדאה חוכ תא רישכהלו ןנכתל ,ןווכל עייסיש ,שונא-יבאשמ
.הל הצוחמו הינגדב הדובעה םוחתב תודסומלו
קר סחייתמו הדובע יניינעב םימדוקה םירדסהה לכ תא לטבמ הז רדסה
.הדובע ליגל
,תושדח תוטלחהלו תואיצמל םאתהב ,םעפ ידימ ,ונכדועי הדובעה ירדסה
.ץוביקב ולבקתיש
יוטיב רשפאי ,הינגד ירבח ידי-לע הדובעה ירדסה ץומיאש ,םיווקמ ונא
תחוורל "תיללכה הגוע"ה תלדגהל עייסיו ,םירבחה ירושיכ לש רתוי בוט
.וירבחו ץוביקה

תורדגה
תבוח .ועבקייש יפכ הרשמה ינקת תושירדב הדימע - הדובע תבוח .1
.ותדובע םוקמב הדובעה ינקת יפ לע היהת ץוחה ידבוע רובע הדובע
בייח היהי הב תילמינימה הדובעה תועש תסכמ - ת/דבועל הרשמ ןקת .2
.(2 מ"ע) תיעובש הדובע תרגסמ - 1 ףיעסב טרופמכ ה/רבח לכ
קיסעמה םרוגהש ,הל הצוחמ ןיבו הינגדב ןיב ,הרשמ - הדובע םוקמ .3
.עבקייש הרשמ ןקתל םאתהב ,הינגד תפוקל התרומת תא ריבעהל ןכומ
תובוח תא ת/אלממ וניא ה/רבח רשאכ - הדובעה תבוחב הדימע יא .4
.(2 מ"ע) 1 ףיעסב ןתרדגהכ הדובעה

תורטמ
.הינגדב הדובעה תבוח לש הרורב הרדגה
,העצהה יפ-לע ,ףטוש ןפואב הדובעה לש הרקבלו לוהינל םילכ תריצי
.הסנרפו הדובע אשונב
םויקה תואצוה ןומימל ותמורתו הדובעה לש ילכלכה ךרעה תרהבה
.תיללכהו תישיאה המרב הינגדב
.הדובעמ םירבח לש תישיאה המורתה תלדגה
לע ,םיסנרפמ הדובע תומוקמל םיסנרפמ אל הדובע תומוקממ םירבח דוינ
.הינגדל הדובעמ תיללכה המורתה תא לידגהל תנמ
.םהירושיכו םתלוכי יוצימב םירבחל עויס

הדובעה ירדסה עוציבל תוירחא
ןיב הנבה יא תמייק םא .ףטושה עוציבלו הרקבל ת/יארחא ףנעה ת/זכרמ
.קשמ זכרמל ונפי םיתורישהו ינרציה םוחתב ףנעה ת/זכרמ ןיבל ת/דבועה
.םילהנה עוציבל יארחא היהיש ,ףוגה אהת שונא יבאשמ תדיחי

תיעובש הדובע תרגסמ .1

יפל דבוע ילבולג ת/דבוע - תילבולג איה תרגסמה ןהיבגלש ,תורשמ שי .1.1
וא םינמזב ,םיאנתב תישענ ותדובעו תויה תועש יפל אלו תולטמ/דיקפת
.בקעמ םירשפאמ םניאש ,תומוקמב
.תורפסנ תופסונ תועש לע יוכיז ןיאו םושיר ןיא תילבולג הדובעב .1.1.1

הלא לע) תועש יפל תיעובשה תרגסמה תרדגומ םהיבגלש ,תורשמ שי .1.2
טרופמכ הלא תורשמל תיעובשה תרגסמה .(הינגדב תורשמה בור תונמנ
:ןלהל
םירודיסו תוחורא ללוכ אל) "וטנ" הדובעל סחייתמ "הדובע תועש" .1.2.1
.(םיישיא
תועש") ה/רבח לכ בייח היהי ןהב ילמינימה הדובעה תועש רפסמ .1.2.2
:("ת/דבועל ןקתה
(ש"ש) תויעובש תועש 43 :השירפ ליג דע ה/רבח לש תויעובש ןקת תועש
תודבועל) ש"ש 40 :ללוכ ,'ג התיכ דע םידליל תוהמיאל תויעובש ןקת תועש
.(תוחורא ללוכ - ךרה ליגב
יפ-לע ,עובשב הדובע ימי 5-6 לע שרפתת ל"נה הדובעה תועש תסכמ .1.2.3
שונא יבאשמ תדיחי רושיאבו ה/רבחה םע םואיתב ,וינקתו ףנעה יכרוצ
.דיתעב ולבקתיש תוטלחהו
הסכמה .סיסב ןקת ןה תישדוחהו תיעובשה הדובעה תועש תסכמ .1.2.4
.גח ימיל המאתהב הנתשת

שפוח ימי .1.3
:ןלהלכ היהי שפוחה ימי בושיח

הדובעהמ שפוח ימי
ליגה יפ לע
18
40 ליג דע
22
50 - 40
26
60 - 50
32
הלעמו 60 ליגמ


:תורעה
םיכרצו יאופר רושיאב םניאש ,םידדוב הלחמ ימי םיללוכ ל"נה םימיה
שפוח ימי 6 לש תפסות הנתינ הלאה םיכרצל הנעמ תתל תנמ לע) םירחא
.(םויה גוהנל רבעמ ,ה/רבח לכל הדובעמ
60 ליג דע 40 ליגמ ,ליג תונש 10 לכ לע שפוח ימי 4 לש תפסות הנתינ הלבטב
.60 ליג לעמ םיפסונ שפוח ימי 6-ו
- 1.11 ףיעס ואר) םיכורא םידומילב םיטנדוטסל תסחייתמ הניא וז הלבט
.(תויומלתשה/םידומיל
.הדובע םושיר תכרעמ תרגסמב תועשל תיטמוטוא ומגרותי ל"נה םימיה

:םיללוכ אל הלעמל םימושרה הדובעהמ שפוחה ימי תסכמ .1.3.1
.םיאלמ םימי 6 - ןיאושינ תשפוח .1.3.1.1
.(םיאלמ השפוח ימי 2) דלי תדיל - תובא .1.3.1.2
7 - (םירוה ,םיחא ,גוז ינב ,םינב) הנושאר הגרד החפשמב לבא .1.3.1.3
.םימי
:שפוחל האיציה דעומ .1.3.2
דעומ תא םאתי רבחה .שפוח ימי ותוכזל םא קר שפוחל אצי ה/רבח .1.3.2.1
.ףנעה ת/זכרמ םע שארמ ותשפוח
הדובעהמ שפוחה ימיב הגירח .1.3.3
ימכ ובשחיי םתוכזל םידמועה שפוחה ימי תסכממ וגרחש ה/רבח .1.3.3.1
.(4 ףיעס ,תורדגה ואר) הדובעה תובוחב ודמע אלש
,רתויה לכל ,הדובע תונש יתש לש הפוקתל אהת שפוחה ימי תריבצ .1.3.3.2
.שפוחה ימי תלבטל םאתהב
.תיפסכ הרומתב שפוחה ימי תרמה רשפאתת אל .1.3.3.3

החפשמ יבורקל הרזעו הינגדל ץוחמ העיסנל םידליו םירבח יוויל .1.4
םיגהנכ וא םייאופר םילופיטל הינגדמ ה/רבח ,ה/דלי םיוולמה םירבח .1.4.1
רושיא ולבקיש יאנתב ,הדובע ימיכ ולא םימי ובשחיי - םיעייסמכ ו/וא
ורזחי םירבחה .(ךוניח תדעו וא תואירב תדעו) ךכל םיכמסומה םימרוגהמ
.הדובעה תועש םויס ינפל םדיקפת תא ומייס םא העובקה םתדובעל
הינגדל ץוחמ ,הנושאר הגרדמ םיבורק תרזעל הדובעהמ תורדעיה .1.4.2
.ךמסומה דסומה רושיאבו ה/רבחה תיינפ יפ-לע ןתנית ,ל"וחבו

תויאופר תוקידב/הלחמ ימי .1.5
.הלחמה תפוקתב יאופר רושיא הכירצמ תואירב תוביסמ תורדעיה לכ .1.5.1
.(הדובעה םושיר תכרעמ תרגסמב תועשל תיטמוטוא ומגרותי הלחמה ימי)
,תורדעיה ימיכ ובשחיי יאופר רושיאב םניאש ,םידדוב הלחמ ימי .1.5.2
.שפוח ימיכ ומשרייו

הדובעל הרזחו הדיל תשפוח ,ןוירה .1.6
ןוירה .1.6.1
.הנוירהל יעישתה שדוחב םויל תועש 4 דובעל תיאשר הרבח .1.6.1.1
הדיל תשפוח .1.6.2
,הרבחל םג תינקומ וז תוכז .תועובש 12 תב הניה הדיל תשפוח .1.6.2.1
.םינש 10 לע הלוע וניא וליגש ,דלי הצמיאש
הדיל תשפוחל תיאכז ,תחא הדילב רתוי וא םידלי ינש הדליש הרבח .1.6.2.2
.12 םוקמב תועובש 14 לש
,גוזה ינב ינש ןיב הדילה תשפוח ימי תא קלחל החפשמה לש התוכז :הרעה
.תופוצר ויהי השפוחה תופוקתש יאנתב ,התעד לוקיש י"פע
תועש 4 דובעל םאה תיאשר הדילה תשפוח םותב - הדובעל הרזח .1.6.3
.םישדוח 6 תוקוניתל ואלמיש דע םויל

הדובעמ השירפ ליג .1.7
.65 - םירבג ,60 םישנל השירפה ליג .1.7.1

םיאולימ .1.8
ספוט רסמנש יאנתב ,רבד לכל הדובע ימיל ובשחיי םיאולימ .1.8.1
תוירחאה תלטומ רבחה לע .הינגדב ימואלה חוטיבה לע הנוממל םיאולימה
.יופצ םיאולימ תוריש לע דבוע אוה וב ףנעל עידוהל

ץוח ידבוע .1.9
.ינוציח םרוג ידי-לע םיקסעומש ,םירבח םניה ץוח ידבוע :הרדגה
םרוגה ידי-לע רשואיו דיבעמה י"ע רדגוי ץוח דבוע לש הרשמה ףקיה .1.9.1
.הינגדב םיאתמה
תא םילשהל הבוחה םהילע הלח ,הרשממ תוחפ םידבועש ,ץוח ידבוע .1.9.2
תועש לש תיעובש תרגסמ - 1 ףיעס ואר) האלמ הרשמל דע םתדובע ףקיה
.(הדובע
םוקמל התרזח תא תוחדל תרחובה ,הדיל תשפוח רחאל אמיא .1.9.3
.הדובעל הרזח - 1.6.3ףיעסב טרופמה ףקיהב הינגדב דובעל תבייח ,הדובעה
היינפ יפלו ,ךרוצה יפ-לע ,הנשב הדובע ימי 12 דע ונתי תורומו םירומ .1.9.4
.םימיאתמה תודסומה םע םואיתו

הדובע םושיר .1.10
לוהינו ףנעה רוחמת ,הדובע תרקבל שמשי הדובעה םושיר .1.10.1
ןומימ ךרוצל ,ץוביקה תלהנהל הדובעה תומוקמ ןיב תפטושה תונבשחתהה
.םויקה יביצקת
,הינגדב םידבועה ה/רבחה ידי-לע עצבתי ימוי הדובע םושיר .1.10.2
.םיפנע ןיב רבעמבו המויסבו הדובעה תליחתב ,תבשחוממ תכרעמ תועצמאב
,תאז םע .םויה תליחתב השעיי ילבולג ת/דבוע לש תוחכונה חוויד .1.10.3
ןיא ךא ,הדובעה םוי ףוסב תוחכונ חוודי יכ שקבל ,אוה וימעטמ ,ףנעה יאשר
.םייפסכה םייוכיזהו םייבויחה תניחבמ תועמשמ ךכל
ה/רבחה ידי לע רשואי ,ה/רבח לכל קפוי ישדוחה הדובעה ח"וד .1.10.4
.ףנעה זכרמ ידי-לע ח"ודה קיפמל רזחויו ףנעה ת/זכרמו
הדובעה תובוחב ה/רבחה תדימע תניחבל שמשי הדובעה םושיר ח"וד .1.10.5
.שדוח ותואל ןקתה תועש יפל ,שדוח ידמ
.דרפנב ומסרופיו ועבקיי הדובעה םושיר ילהנ .1.10.6

תויומלתשה/םידומיל .1.11
תינכות תרגסמב םיכורא םידומילב םיטנדוטסל הדובעה תבוח .1.11.1
יפ-לע לוחת תויומלתשה תדעו ידי-לע תרשואמה תיתנשה תומלתשהה
.הינגדב תומלתשה ןונקתב עבקנש
םימרוגה ידי-לע ורשואש ןויע ימי וא תויעוצקמ תויומלתשה .1.11.2
.הדובעה תסכמ ןובשח-לע ויהי םיכמסומה

תויונרות .1.12
תויונרות .גחו תבש תויונרות תומייקתמ הינגדב םיינויחה םיתורישב .1.12.1
ףיעסב תוטרופמה ןקתה תועשל ףסונבו הדובעה תובוח תרגסמב ןה ולא
. תיעובש הדובע תרגסמ - 1 רפסמ
תכרעמה תועצמאב ה/רבחה ידי-לע עצבתי תויונרותה םושיר .1.12.2
.תבשחוממה
.60 ליג דע הינגד ירבח לכ לע לוחת תונרותה תבוח .1.12.3
:םירוטפ ויהי תונרותה תבוחמ .1.12.4
תא םייקל םהמ ענמנ םדיקפת/םתדובע תרגסמ לשבש ,תו/םירבח -
.הינגדב ךמסומה םרוגהמ רושיא ךכ לע ולביקו תונרותה
.שדוח 12 ליג דע םידליל תוהמיא -

הדובע תומוקמב םירבח ץובישו םידבוע תאיצי/תטילק ילהנ .1.13

רוזאבו הינגדב הרשמ שויא .1.13.1
:החנמה ןורקיעה
ידי-לע השעיי הרשמה שויאל ה/םיאתמ ה/רבח לכל הווש יוכיס ןתמ
.הל הצוחמו הינגדב םיפנעב תויונפ תורשמ לע עדימ לכ םוסרפ
םיפנעה םע ףותישבו םואיתב ,שונא יבאשמ ידי-לע ןכוי תוכרעיההמ קלחכ
.ץוביקב םיפנעה לכ לש םיקוסיעה רואית
.שונא יבאשמל הנפי ,הרשמ שויאל קוקזש ףנע
.קוסיעה רואית לש ןוכדע ,שונא יבאשמ תרזעב ,ףנעה עצבי ,ךרוצה יפל
תושירדהו הדובעה רואית רידגיש ,הרשמה לע ימינפ םוסרפ אצוי
.ת/דמעומהמ
.תועצה אוה םג הלעי ףנעה ת/זכרמ ,םוסרפל םירבחה תובושתל ליבקמב
וגיציו םתא ושגפיי ,םידמעומה לכ תומש תא וזכרי שונא יבאשמו ףנעה זכרמ
ןוחבאל םידמעומה תא ונפי ךרוצה הרקמב .דיקפתה תרדגה תא םהינפב
.המאתה
,דיקפתל רתויב םיאתמה ה/רבחה ימ וטילחי שונא יבאשמו ףנעה זכרמ
.עדיו יפוא ,םירושיכ ,תויעוצקמה תושירדל םאתהב
.שונא יבאשמ תווצ ידי לע ינוציח זרכמ םסרופי םיאתמ ה/רבח אצמנ אל םא

הדובע םוקמל הסינכ ילהנ .1.13.2
ת/זכרמ םע החיש ומייקיש רחאל שדח הדובע םוקמב דובעל וסנכיי םירבח
יאנת ,הרשמה ףקיה ,דיקפתה תרדגה לע םהיניב ומיכסיו ונודי הב ,ףנעה
.תופסונ תוידדה תויפיצו ןויסינה תפוקת ךשמ ,המשהה ךשמ ,הדובע
םיכילהתב הרזעל ףנעה זכרמלו ה/רבחל םתוריש תא ועיצי שונא יבאשמ
.הדובעל הסינכ לש

ה/רבחה תמזויב הדובע םוקמ יוניש ילהנ .1.13.3
ת/זכרמ) ולש ףנעה זכרמל הנפי ,ותדובע םוקמ תא ףילחהל טילחהש ,ה/רבח
םוחתב קשמ זכרמל וא ינכרצה םוחתב םיתורישו הכירצ זכרמל הנפי ףנעה
.הטלחהב ותוא ףתשיו (ינרציה
. ויעינמ תא ה/רבחה םע קודבי ףנעה זכרמ
.רדוסמ הדובע םויס ךילהת ומע םכוסי הניעב ה/רבחה תטלחה ראשית םא
,שארמ םוי 30 לש תמדקומ העדוהב ותדובע םוקמ תא בוזעל יאכז ה/רבח
.תוחפל
םע הפיפח ךרוצל ףנעב ותדובעב ךישמהל ה/רבחהמ שקבל ףנעה ת/זכרמ לכוי
.ופילחמ
שארמ םוי 30 לש העדוה רחאל ותדובע םוקמ תא בוזעל לכוי רזגמ/ףנע זכרמ
.שונא יבאשמ םע םואיתב עבקיתש ,הפיפח תפוקת אלמיש רחאלו
רזגמה זכרמ וא ףנעה זכרמלו ה/רבחל םתוריש תא ועיצי שונא יבאשמ
שופיחל הרזעו םיטקילפנוק ןורתפ ,הטלחהל תוביסה תרהבה ךרוצל
.רחא ת/דבוע תאיצמ ליבקמבו תרחא הדובע

ףנעה תמזויב הדובע םוקמ תקספה .1.13.4
רזגמה זכרמ םע םואיתב ה/רבחה לש ותדובע תא קיספהל יאכז ףנעה זכרמ
- רתוי וא הנש ףנעב ה/רבחה ה/ דבע .(קשמ זכרמו םיתורישו הכירצ זכרמ)
.הדובעה תקספה לע שארמ תוחפל םוי 30 לש העדוה שרדית
,ףנעב םימוצמצ :תוביס המכמ תורקל הלוכי הדובע תקספה לע הטלחהה
וא וירושיכ ,ה/רבחה לש ותלוכי ןיבל דיקפתה תרדגה ןיב המאתה רסוח
ףנעה דוקפתב העיגפל תמרוגש ,הדובעה תובוחב הדימע יא ,ולש היצביטומה
.'דכו
ואבוהש ילבמ ,ץוביקב והשלכ ףנעב ה/רבח תדובע קספות אל הרקמ םושב
תנגוה תונמדזה ול הנתינש ילבמו ותדובע יפלכ תוססובמ תונעט וינפב
.ןוקית ןועטה תא רפשל
,הקיספהל שיו ,ה/רבחה לש ותדובעב רופיש לח אל ףנעה זכרמ תעדל םא
.הפ-לעב ךכ לע ה/ול רוסמי ,תישיא החישל ה/רבחה תא ףנעה זכרמ ןימזי
.בתכב ה/ול עידוי ךכמ רחאל
,בל תורירש) תוימיטיגל אל תוביסמ התשענ ותדובע תקספה יכ רבחה ןעוט
בייח הזו שונא יבאשמ לא תונפל ךרדה וינפב החותפ - ('דכו תישיא תולכנתה
.תבייחמו תיפוס היהת ותקיספ .היינפב ןודלו סנכתהל םימי עובש ךות
רשקב תוצעייתהל ףנעה זכרמלו רבחל םתוריש תא ועיצי שונא יבאשמ
רובע ,עובק וא ינמז ,רחא הדובע םוקמ תמאתהל ,םהיניב תוחישה םויקל
.רחא ת/דבוע תאיצמו ה/רבחה

ךרוצל םימיל יאכז - יחכונה ותדובע םוקמ תא בוזעל הצורה ה/רבח 1.13.5
ולעי אלש יאנתב הדובע ימיכ ובשחיי ולא םימי .הינגדל ץוחמ הדובע שופיח
.םדוקה הדובעה םוקמ ןובשח לע ומשריי הלא הדובע ימי .םימי 7 לע

היהי - הדובע ה/אצמ אל הל הצוחמ וא הינגדב ה/דבעש ,ה/רבחה םא 1.13.6
.הינגדב תשרדנ הדובעב בלתשהל ה/רבחה לע

יבאשמ םע שגפיי הדובע ת/שפחמה ה/רבח :ה/רבחל העובק המשה 1.13.7
.תיעוצקמ הנווכהל ה/רבחה הנפוי ,ךרוצה תדימב .ויתונוצר תא הלעיו שונא
תויורשפאה ונחביי םשו המשה תווצ תבישיל אשונה תא ואיבי שונא יבאשמ
אל תויורשפאהמ תחא ףא םא .ה/רבחה ינפב ןתוא וגיצי ךכ רחאו תונושה
להונ יפ לע ,ץוביקל ץוחמ הדובע םוקמ שופיח לע םכוסי - המיאתמ האצמנ
.םכסומ

הצוחמ וא הינגדב ה/דבעש ,ה/רבחה תושרל ודמעי שונא יבאשמ 1.13.8
יולימל ףנעה תושרלו עובק וא ינמז ,רחא הדובע םוקמ תאיצמל ,הל
.ומוקמ