'א הינגד

1999 רבוטקואב 5

עויסל הינגד ירבח םירוהל תימעפ-דח האוולה
ובזעש םהינבל

תוריכזמב רשוא


:ןלהלכ האוולהה יאנת ונוש 29.9.1999 ךיראתב תוריכזמה תטלחהב

.םניעב םיראשנ האוולהה רושיאל תוינתההו םיאנתה -

ןכדעתמ אוהש יפכ ,יסיסבה םוכסה 12 ךסב היהי האוולהל יברמה םוכסה -
.תעל תעמ

.םביצקת תוברעבו םירוהל ןתנית האוולהה -

דדמל דומצב ,םייתנש ךשמב םיווש םיישדוח םימולשתב רזחות האוולהה -
םולשתה .םירוהה ביצקתב בויח י"ע עצובי קוליסה/םולשתה .תיביר אללו
.האוולהה תלבק רחאל שדוח היהי ןושארה

.האוולהה תלבק םוימ םישדוח 4 דע ןושארה םולשתה תייחד עצבל ןתינ -
םימולשתה תעבראל הוושה םוכס ןושארה םולשתב קלוסי הזכ הרקמב
.םייוחדה