'א הינגד

7.7.2000 ךיראתב הבחרה הצעומב רשוא

רבחה תמזויב היינבל רדסה


יללכ
היינבלו תוספרמ תריגסל םירושקה םילהנה תא עובקל אב הז רדסה
.רבחה לש ןומימבו המזויב ,יונב יתלב חטשב תעצובמש
םקוהש ,תיבה תולובגמ תגרוחש היינב לכ תבשחנ יונב יתלב חטשב היינבכ
ןונכתל תימוקמה הדעווה לש רושיא תושרוד וללה תוינבה לכ .הינגד י"ע
.תירוזאה הצעומה לש היינבלו
תויושרה יפלכ עקרקה תקיזחמ איה הינגדש ,ךכב בשחתמ עצומה רדסהה
תונפל הכירצש ,וז איהו היחטשב היינבה יבגל הטילחמה איה ךכ םושמו
.היינבה עוציבל הרושיא לבקל ידכ ,תימוקמה הדעוול
לש שוכר ןניה םירוגמה תורידש ,ךכב עצומה רדסהה בשחתמ ,ןכ ומכ
.רבחה לש יטרפה ושוכר אלו 'א הינגד
תולוגרפ ,םינוגג ,םיחטשמ תללוכ םייונב יתלב םיחטשב רתותש היינבה
,תוכרדמ) תויתשת לש וא םירוגמל תופסות לש היינב רתות אל .םינסחמו
.(למשחו םימ יווק ,בויב
וא ריק סרהב הכורכו יטרפ ןומימב תישענה ,תיבה תולובגב ,היינב לכ
רושיא תבייחמ - םימייק םיחתפ תבחרה וא ןולח/תלד תחיתפ ,ריקמ קלח
עוצקמ לעב םע קודבל הדיקפתש ,הינגד לש ןונכתה תדעו לש בתכבו שארמ
.שקובמה יונישה עוציבל יסדנה רושיא
יאכז היהי אל בוזעישכל ,היינבה תולע תא ומצעב ןממי רבחהש תורמל
.הניגב יוציפ לכל וא הרידב תוכז לכל

רדסהה יטרפ
,רבח לש ןומימבו המזויב ,הינגדב םייונב אל םיחטשב היינב עצובת אל .1
.ןונכתה תדעו לש בתכבו םדקומ רושיא אלל
ןכו הנבמהו םוקימה תוינכות תא רבחה שיגי ןונכתה תדעוול היינפב .2
היינבל םתמכסה לע םינכשה םיריידה לש בתכב רושיא הדעוול איצמי
םיעיגמ םניא םינכשה םא .תספרמ תריגס לש הרקמב טעמל ,תננכותמה
םא .תוריכזמב רוביצה יגיצנמ תווצ תערכהל אשונה אבוי - המכסהל
םתוא רבחה הל איצמי הינויד ךרוצל םיפסונ םיטרפל הדעווה קקדזת
(ללוכ) יונב יתלב חטשב היינב החפשמל רשואת אל .התשקב יפל ,םיטרפ
.ר"מ 12-מ רתוי לש
םייטתסא םינוירטירק יפ לע ,היינפה תא לוקשת ןונכתה תדעו .3
,למשח) תומיק תויתשת םוקימבו םינכשה תמכסהב בשחתהבו םיינונכתו
תא הדעווה הנפת ,ןונכתה תדעו י"ע ,היינפה רושיא רחאל .(תרושקתו םימ
הצעומבש ,היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוול היינב רתיהל השקבה
.תירוזאה
ןונכתל תימוקמה הדעווה י"ע עבקיתש ,יושירה תרגאב םג אשיי רבחה
.ל"נה היינבה ןיגב הינגד לע ולטויש תופסונ תויולעבו היינבלו
.םיישדוח ךותב רבחל הבושת ריזחהל תבייחתמ הדעווה .4
םא ,הינגד ידיב ראשית (ירוקמה תיבה לע ומכ) היינבה לע תולעבה .5
.ותריד תא רבחה בוזעי
אלמת אלש וא/ו ןונכתה תדעו לש רושיא אלל עצובתש היינב לכ .6
הדעווב היינב רתיה תשקבל הינגד י"ע הנפות אל - ליעלש תוינתהה
.היינבה יקוח תפיכאל תויושרל היינפל הפושח היהתו תימוקמה

.הילוקיש יפל ,רבעה תוגירחב לפטל הדעווה תא הכימסמ הצעומה *

ילחרו לטיבא :ומשר