'א הינגד

1999 תוריכזמב רשוא

לעי-תיבל הלעפה להונ
תואירבה דרשמ רושיאב תידועיס הקלחמ


:לעי-תיב ידבוע תווצ
:ודיקפת
,האפרמה תווצ לש היחנהו תוארוהל םאתהב לעי-תיב לש תימוימוי הלעפה
.תואירבה דרשמ תוארוהב בשחתהבו ימוימוי הלועפ ףותיש ךות
:תווצה בכרה
.תיביטרטסינימדא תלהנמ
.תיארחא תוחא
.םידבועה לגס

:תיביטרטסינימדאה תלהנמה תויוכמס
.תיבה ירדחב םיריידה ץוביש ןונכת .1
.לעי-תיבב ימוימוי הדובע רודיס .2
.ךרוצה יפל תווצה תקסעה .3
.לעי-תיב לש תפטוש הקזחא .4
החונמ ,הצחר ,םילופיט ,תוחורא) םינכתשמל עובק םוי רדס תלעפה .5
.(דועו
.םוי ילפוטמל רשקו הגאד .6
.תוחפשמה םע רשק .7
.לעי-תיבב םיקסעומה עוצקמה ישנא תדובע לע תוירחא .8
.לעי-תיב לש ףטושה ביצקתה לע תוירחא .9
.וילפוטמו ידועיסה תיבה אשונב תררועתמה תפסונ היעב לכ .10

:לעי-תיבל לפוטמ תסינכ
:םע תוצעייתהב ,תיבה לש תיעוצקמה תוכמסה אוהש ,אפורה י"ע תעבקנ
.האפרמ תיארחא תוחא
.לעי-תיב תיארחא תוחא
.ידועיסה תיבה תלהנמ

: לעי-תיבל לפוטמ תסינכ ינפל
םע ,ידועיסה תיבה תלהנמ םע החפשמה לש תפתושמ השיגפ םייקתת
החישב .האפרמב תיארחאה תוחאה םעו לעי-תיב לע תיארחאה תוחאה
םייטרפה םירודיסה תידדה ורהבויו לעי-תיבב הרגשהו לופיטה להונ וגצוי
.לפוטמה יבגל

:אשונ לכב תוחפשמ תיינפ
תיבה תלהנמ לא הנעט וא הרעה ,השקב לכב תונפל תושקבתמ תוחפשמה
.תווצל תורישי אלו תינרותה תוחאה לא וא
זכרמ ,תיבה תלהנמ תא לולכיש ,תווצל החפשמה הנפת םידחוימ םיבצמב
תודחוימ תוינפ וא תומכסה יא ררבל ידכ ,ריכזמהו םישישקה תדעו
.החפשמה ןבב לופיטל

:םוקישו המלחה תפוקת רבועה רבח
תדימב .הצחר ילכו שובל- ישיאה ודויצ תא ומע איבמ הז בצמב רבח
.תיביטרטסינימדאה תלהנמה םע םואיתב ,ףסונ דויצ ומע איבי ךרוצה

:םישדוח 3 לעמ תוהש
וילע ולוחי םיפוצר םישדח 3 לעמ תכשמנ לעי-תיבב רבחה תוהש רשאכ
.ידועיס רבחל םיעגונה םייביצקתה םירדסהה

תיבה ןיב לעי-תיב ילפוטמ לש תובצקותמה תואצוהה תוגלפתה טוריפ ןלהל
.ישיאה ביצקתה ןיבל

ישיאה ביצקתב
לעי-תיב ביצקתב
רדחב החפשמ יבורק חוריא
תילוכרמ+ לכואה
למשח
ישיא דוגיב
רוריקו םומיח דויצ
הלענה
לעי-תיבל ןופלט רישכמ
הקיטמסוקו הצחר דויצ
('וכו םילוטיט) ינייגיה דויצ
ןופלט תוחיש
םיעצמ
וידר) ילמשח ישיא דויצ
(היזיוולט ,פייט
תובגמ

יוקינ ירמוח

ןוזמ

םילפוטמה יחרואל דוביכ

(לעי-תיבב) תרופסת

רוקידפ

םילויט