'א הינגד

29.4.1999-ב הפיסאב לבקתה

יפלקב העבצה להונ


.לכואה רדחב בצות יפלקה .1

.הפיסאה רחאלש עובשב םייקתת יפלקב העבצהה .2

.יפלקה תדעו י"ע ועבקייש ,תועשבו םימיב החותפ היהת יפלקה .3
.םירבחל ףדבו תועדומה חול יבג לע םסרופת יפלקה תחיתפ תועש לע העדוה

העבצהה להונ לע דיפקיש ,יפלקה .ו רבח יפלקה דיל בשיי העבצהה תועשב .4
.תיאשחו תישיא יפלקב העבצהה .םיעיבצמה םושירו

תונימא תחטבהו יפלקה תרימשל יארחא היהי יפלקה תדעו זכרמ .5
.החיתפה ידעומ ןיב ,העבצהה

ורפסיי ,יפלקה תחיתפל עבקנש ןורחאה דעומה רחאל ,העבצהה םותב .6
.יפלקה תדעוומ םירבח י"ע םיעיבצמה תולוק

יבג לע ומסרופיו וניינעב הנד הפיסאהש ימל ורסמיי העבצהה תואצות .7
.תועדומה חול

תואצות םוסרפ רחאל םימי 10 תוריכזמב ורמשיי העבצהה יקתפ .8
.שרדית םא ,תרזוח הקידב רשפאל ידכ ,העבצהה