'א הינגד

1999 רבמצד ,יפלקב העבצהב רשוא

המילשמ האופר רדסה


:לופיטל היינפה ךילהת
תופידע ןתנית .ח"פוק י"ע תורכומה לופיט תוטיש יבגל קר לח הז רדסה .1
.ח"פוק תואפרמב םילופיטל
האופרל רבחה הנפוי הליגרה האופרב תויורשפאה לכ וצומש רחאל קר .2
,החפשמה אפורמ בתכב רושיא תבייחמ המילשמ האופרל היינפ לכ .המילשמ
.הינגד ירבח םילפטמל היינפ טעמל
.(ץוביקה ןובשח לע) ןוחבא רובעי ךכל רושיא לביקש רבחה .3
,לפטמה :הדובע תינכות ותא םכסיו אפורל רבחה רוזחי ןוחבאה רחאל .4
רדסהב רבחה תא עדיי האפרמה תווצ .לופיטה תורידת ,םילופיט רפסמ
.לופיטה תולעב ולש תופתתשהה
האר) ןומימ רדסה ותוא יפל ועצבתי הינגד ךותב םילפטמ לצא םילופיט .5
.(ךשמהב םיטרפ

:תיפסכה תולעב ץוביקה תופתתשה
הלקהל האיבמ תושיגפ 6-12 תללוכה םילופיט תרדסש ,איה דוסיה תחנה .1
.לפוטמה לע
.רבחה ןובשח לע 15% ,ץוביקה י"ע 85% ומלושי םינושאר םילופיט 6 .2
ןובשח לע 50%-ו ץוביקה ןובשח לע 50% - וקלחתי םיפסונ םילופיט 6 .3
.רבחה
.רבחה י"ע םאולמב ומלושי םיפסונ םילופיט .4
50%-ב ףתתשת הינגד - םייביטנרטלא םילפטמ י"ע תומשרנש תופורת .5
.םתולעמ
.םיפסונ םייטרפ וא םימילשמ םילופיט םייתנש ךשמב רבחל ונתניי אל .6
970 לש םוכס לע הלעת אל האלמ תחא םילופיט תרדסב הינגד תופתתשה .7
.1999 רבמבונ דדמ יפל ,ח"ש
לש םוכס לע הלעת אל תחא םילופיט תרדסל תופורתב הינגד תופתתשה .8
19'99 רבמבונ דדמ יפל ,ח"ש 600
.רבחה ח"ע היהי םייביטנרטלא םילופיטל בכר .9