'א הינגד

2000 ילוי

םירבחל ןופלט תוחישב הרזע

תויעב וא הלחמ בקע ןופלט תוחישב הרזע ריכזמה י"ע ול הרשואש רבח
התואל לעופב עצביש ,ןופלטה תוחיש תולעמ שילשב ביוחי 'וכו תויתחפשמ
.ל"נה תוחישה תולעמ םישילש ינש ןממת הינגד .הפוקת

תרגסמב אלו םישדוח 3 לעמ) ל"וחב תב/ןב וא ל"וחב םי/הרוה ולש רבח
ילוי דדמ יפל ןועברל ח"ש 62.5 ךסב ןומימב וביצקתב הכוזי (הינגדמ שפוח
.תב/ןב לכ רובע וא/ו םירוהה גוז רובע ,2000