'א הינגד

11.1.99 ךיראתב תוריכזמה תבישיב רשוא

םירוה תרזעל רדסה


תיפסכ הכימתל םיקקזנ וירוהש ,רבח לש ותקוצמ תא הניבמ הינגד -
:אבה רדסהה עצומ ול רוזעל ןוצר ךותמ .תפטוש
.הרזעה תשקבל תוריכזמל הנפי רבחה -
.םירוהל הרזעב קר רבחל עיסת הינגד -
תוהמ :ןלהלכ םיקקזנה וירוה יבגל םיטרפ בתכב רוסמי שקבמה רבחה -
ןכו ומצע קקזנה לש) םימייקה ןומימה תורוקמ ,תושרדנה תויולעה ,ךרוצה
.הברק תגרד התואב םיפסונ החפשמ ינב ,(םיירוביצ תורוקממ ותואכז יפל
םירחא םיבורק תופתתשהב תינתומ היהת תויולעב הינגד תופתתשה -
.םירחאה ןומימה תורוקמ לוצינבו הגרד התואמ
ןוכדע) רתויה לכל שדוחל ח"ש 320-ל תלבגומ הייהת הינגד תופתתשה -
.(יתנש
ריבעי רבחה .קקזנה לש ונובשחל תורישי השעת הינגדמ םיפסכה תרבעה -
.ל"נה ןובשחה רפסמ תא ח"הנהל
תושקבה ונחביי הנש לכ .הינגד י"ע םיבורקל עויסל ללוכ ביצקת עבקיי -
לש ןובשח) ללוכה ביצקתל םאתהב ,ןהל תונעיהל תויופידעה רדס עבקייו
50,000 = ביצקת עובקל עצומ .ח"ש 45,000 ל"נה םיכרעב םויה םיכמתנה
.(ח"ש
ךמותה רבחהשכ וא קקזנה הרוהה תומב ,רחואמה לכל ,קספיי עויסה -
.ץוביקהמ אצומ וא אצוי אוה רשאכ וא שפוחל אצוי