'א הינגד

29.4.1999-מ הפיסאב רשוא

הבחר הצעומ תמקה להונ


ןוצר ךותמו תופיסאב םירבח לש רתויב הטעומ תופתתשה לש תואיצמב
ירקמ אלו ןמאנ גוציי לע ,ינש דצמו םירבחה תופתוש לע ,דחא דצמ ,רומשל
תכרעמ לש הנבמה תא תונשל עצומ ,תוטלחהה תלבקב םירבחה ללכ לש
.הינגדב תוטלחהה תלבק

.הבחר תירוביצ הצעומל הלש הטלחהה תויוכמסמ קלח ליצאת הפיסאה
ןודל הרומא הפיסאהש אשונ לכב טילחהלו ןודל תכמסומ היהת הצעומה
וא הינגדב םייחה תוחרואב יוניש ןתועמשמש תוטלחה איצוהל ,וב טילחהלו
ןודל תכמסומ תיללכה הפיסאה קר ,הדוגאה תונקת יפל ,םהבש םיאשונ
:ןלהלכ םהו טילחהלו
ץוביקב םייזכרמ םידיקפת ילעבו תוריכזמה ,הצעומה ירבח תריחב *
.ותולעבב וא ותטילשבש םידיגאתבו
םירוערע להונו היתוטלחה םוסרפו הצעומה תדובע ילהנ לש ןוקיתו העיבק *
.הצעומה תוטלחה לע
.ץוביקהמ רבח תאצוה ,ץוביקב תורבחל הלבק *
.םייתנשה םייפסכה תוח"ודהו תיתנשה קשמה תינכות רושיא *
.ץוביקה ןונקת ןוקית *
.תורחא תויפותיש תודוגאב ץוביקה תורבח תקספה *
.וידיגאתו ץוביקה לש דוגאיתה הנבמ יוניש *
.ץוביקה קוריפ רבדב הטלחה תלבק *
.ליגרה םיקסעה ךלהמב הניאש ,ץוביקה יסכנב הלועפ לכ *

,שונא יבאשמ להנמ ,תוריכזמב םידיקפתה ילעב :ןלהלכ היהי הצעומה בכרה
םא) לגלוט לש םילהנמה תצעומ להנמ ,('א הינגד רבח אוה םא) לגלוט להנמ
ךוניחה זכרמ ,תיחכונה ותנוכתמב ןוזמה רזגמ זכרמ ,('א הינגד רבח אוה
םירשעו תוריכזמב רוביצה יגיצנ ןכו םדיקפת ףקותב ,תואירבה תדעו זכרמו
.םיפסונ רוביצ יגיצנ דחאו
וא/ו לגלוט להנמ םא .היתובישי לכב ףתתשהל הצעומה ירבח לכ לע הבוח
הצעומב םוקמה תא ואלמי 'א הינגד ירבח םניא לגלוט לש מ"עומ להנמ
.לגלוט תלהנהמ הינגד ירבח

ללוכ אל) 'א הינגד ירבח ללכ ךותמ יפלקב ורחביי הצעומב רוביצה יגיצנ
.(שפוחב םירבח
םידמעומה ןיב ללכיי אל ,ודיקפת ףקותב הצעומב רבח וניהש ,דיקפת לעב
.הצעומב רוביצה יגיצנכ הריחבל
.םייתנש לש הפוקתל ורחביי הצעומב רוביצה יגיצנ
.הלבגה אלל רחביהלו רוזחל הצעומב רוביצ גיצנ לוכי
:םיאבה םיאנתב ודיקפתב ןהכל קיספי הצעומ רבח
.דיקפתה תא םייס רשאכ ,ודיקפת ףקותב הצעומ רבח אוה םא *
םא אלא ,איהש הביס לכמ תופוצר הצעומ תובישי שולשב ףתתשה אל םא *
ותורבח ךשמה תא רשאל ,תורדעיהל תוביסה רוריב רחאל ,הפיסאה טילחת
.הצעומב
.הצעומה י"ע ותשקב יפ לע ודיקפתמ ררחוש םא *
.שפוחל אצי םא וא יהשלכ הביסמ ץוביקב ותורבח הקספנ םא *
ותורבח תא לטבל ,תונוש תוביסמ ,תיללכה הפיסאה הטילחה םא *
.הצעומב
אוה םא .רחא רבח י"ע הצעומב ותורבח הקספנש רבחה ףלחוי םירקמה לכב
גיצנ אוה םא .דיקפתב ופילחמ י"ע ףלחוי ,ודיקפת תא םייסש ,דיקפת לעב
רוביצה יגיצנ לש תונורחאה תוריחבב גורידב אבה רבחה י"ע ףלחוי ,רוביצ
.הצעומל

.היתובישי תא להני אוהו הצעומה י"ע הנומי הצעומה ר"וי
.רדעיי ר"ויהש הרקמל ףילחמ ר"וי הנומי
ינפב םיאשונה תגצהלו הבישיה לש םויה רדס תנכהל יארחא היהי ריכזמה
.הצעומה
תועדומה חול לע הלתית הלש םויה רדס לעו הצעומה תבישי דעומ לע העדוה
.שארמ םיימוי תוחפל ,ראודה יאתב םירבחל חלשיתו
ינפל םיימוי תוחפל הצעומה ירבחל רבעוי םינוידה תארקל טרופמה רמוחה
.ראודה יאתב הינגד ירבח לכל םג ,ליבקמב ,קלוחי רמוחה .הבישיה

.תוחפל ,הצעומ ירבח 20 לש בכרה שרדנ הצעומה לש הבישי תחיתפל
תחקל םגו הצעומה תובישיב ףתתשהל ולכוי הצעומ ירבח םניאש םירבח
.תוטלחהה תלבקב עיבצהל ולכוי אל ךא ,ןוידב קלח
,תיאשח היהת םיוסמ אשונב העבצההש ,הצעומה ירבחמ דחא שקבי םא
.ותשקב הנעית

םיחכונה םירבחה תמישר תא םג טרפיש ,לוקוטורפ םשריי הבישיה ךלהמב
.ר"ויה י"ע םתחיי לוקוטורפה .םירסחה םירבחהו
רחאל םירבחל םסרפתיש ,דחוימ ףדב רוביצה תעידיל אבוי הבישיה םוכיס
.(ריכזמה תוירחאב) הצעומ תבישי לכ

.ךרוצה יפל תופסונ תובישיו שדוחב תחא הבישי תוחפל םייקת הצעומה

:אבה רוערעה להונב הצעומה תטלחה לע רערעל רבח לכוי
.תוריכזמל שגוי הצעומה תטלחה לע רוערעה
.הפיסאל ורבעוי אשונב הטלחההו ןוידה
תוריכזמ רושיא שרדיי אל .תוריכזמה רושיא הנועט הפיסאל אשונה תרבעה
:םיאבה םירקמב
תועובש 3 ךותו הלוקיש םוחתב אוה אשונהש ,הדעו י"ע שגומ רוערעה *
.הטלחהה תלבק םוימ
םוימ תועובש 3 ךותו וניינעב איה הטלחההש ,רבחה י"ע שגומ רוערעה *
.הטלחהה תלבק
תועובש 3 ךותו תוחפל םירבח 30 לש םהיתומיתח תיוולב שגומ רוערעה *
15 לש תוחכונב הפיסאב ןוידה הנתוי הזכ הרקמב) הטלחהה תלבק םוימ
.(תוחפל םימתוחהמ
רוערעה תשגה ןמז תא ליבגהל הצעומה לכות ףוחד עוציבב רושקה ןיינעב
.רתויה לכל ,םימי הרשעל
תטלחה תא לטבת רוערע להונב הילא רבעוהש אשונב הפיסא תטלחה
םיעיבצמה ללכמ ,תוחפל ,םישילש ינש לש בורב לבקתת םא קר הצעומה
הב הצעומה תבישיב םיפתתשמה רפסממ לודג םיעיבצמה רפסמש יאנתבו
.הטלחהה הלבקתה
םוימ הנש ךשמב ןוידל ותולעהלו רוזחל ולכוי אל הפיסאה י"ע החדנש רוערע
.רוערעה תלבק