'א הינגד

2000 טסוגואל 22

הגיהנ ידומילב לופיט להונ


.ךירדמה ךרד השעית הייפירצה ירענ תיינפ .בכרה זכרל תישענ היינפה .1

םירדסהב טרופמכ ,הגיהנה ירדסהב הנופה תא עדיי בכרה זכר .2
.םייביצקתה

רפסה תיב םע םאתיו הגיהנל רפסה תיבל הנופה תא הנפי בכרה זכר .3
תוירחאב תיאשמל ןוישר לע הטלחה) שקובמה ןוישרה גוסו דימלתה תלבק
.(דבלב קשמה זכרמ

וללכי דימלת לכ רובע תוינובשחהש רפסה תיב םע עבקי בכרה בכר .4
ללגב עצבתה אלש רועיש לע חוויד ןכו םירועישה רפסמ לש טוריפה
.םולשתב ביוחו דימלתה

בושיחו םושיר תלבטל הסנכהל ח"הנהל תורישי ורבעוי תוינובשחה .5
.דימלת לכ לש םינחבמהו םירועישה

םירועישה רפסמ לש תינועבר הקידב ךורעי ח"הנהב הלבטה להנמ .6
ביוחי תבצקומה הסכמה לעמ רבוע אוה רשאכו דימלת לכ לש םינחבמהו
.(רדסהה יפ לע) תולעהמ 50%-ב

לע דימלתה לש ישיאה קיתל הלבטה להנמ חוודי םידומילה רמגב .7
.ועצובש םינחבמה רפסמו וחקלנש םירועישה רפסמ ללוכ ,רבחה ידומיל

2000 תנשל םייביצקת םירדסה ךותמ
.הגיהנ ןחבמו הגיהנ ירועיש ,יטרואית ןחבמ םיללוכ הגיהנה ידומיל.א
:תואבה תורדגהה יפ לע ל"נה םיפיעסה תא הירבחל ןממת הינגד.ב
.הגיהנ ינחבמ 3 + םירועש 60 40 ליג דע.1
.הגיהנ ינחבמ 4 + םירועש 80 40 ליג לעמ.2
70 - קשמה זכרמ לש רושיאב תיאשמ לע הגיהנ דומיל.3
.הגיהנ ינחבמ 3 + םירועש
.50% הינגד תופתתשה היהת ל"נה תרגסמה לעמ.ג
,הגיהנל רפס תיבמ חווידה י"פע רועשל תובצייתה יא לע.ד
.דמולה לש וביצקת בייוחי
רחואי אל הירואית ןחבמ רובעל ביוחמ היהי הגיהנ דימלת.ה
.םיליגר הגיהנ ירועש עוציבמ
יארחא היהי ) בכרה ןרדס - ורדעיהב וא( בכר תדעו זכרמ.ו
ירחא בקעמה םייקת תונובשחה תלהנה .הז להונ םויקל
.וביוחש םינחבמהו םירועשה