'א הינגד

2000 ינוי

הגיהנ ידומילב לופיט להונ


.ךירדמה ךרד השעית הייפירצה ירענ תיינפ .בכרה זכרל תישענ היינפה .1

םירדסהב טרופמכ ,הגיהנה ירדסהב הנופה תא עדיי בכרה זכר .2
.םייביצקתה

רפסה תיב םע םאתיו הגיהנל רפסה תיבל הנופה תא הנפי בכרה זכר .3
תוירחאב תיאשמל ןוישר לע הטלחה) שקובמה ןוישרה גוסו דימלתה תלבק
.(דבלב קשמה זכרמ

וללכי דימלת לכ רובע תוינובשחהש רפסה תיב םע עבקי בכרה בכר .4
דימלתה ללגב עצבתה אלש רועיש לע חוויד ןכו םירועישה רפסמ לש טוריפה
.םולשתב ביוחו

בושיחו םושיר תלבטל הסנכהל ח"הנהל תורישי ורבעוי תוינובשחה .5
.דימלת לכ לש םינחבמהו םירועישה

םירועישה רפסמ לש תינועבר הקידב ךורעי ח"הנהב הלבטה להנמ .6
ביוחי תבצקומה הסכמה לעמ רבוע אוה רשאכו דימלת לכ לש םינחבמהו
.(רדסהה יפ לע) תולעהמ 50%-ב

ידומיל לע דימלתה לש ישיאה קיתל הלבטה להנמ חוודי םידומילה רמגב .7
.ועצובש םינחבמה רפסמו וחקלנש םירועישה רפסמ ללוכ ,רבחה


2000 תנשל םייביצקת םירדסה ךותמ

.הגיהנ ןחבמו הגיהנ ירועיש ,יטרואית ןחבמ םיללוכ הגיהנה ידומיל
:תואבה תורדגהה יפ לע ,ל"נה םיפיעסה תא הירבחל ןממת הינגד
.הגיהנ ינחבמ 3 + םירועיש 60 - 40 ליג דע .1
.הגיהנ ינחבמ 4 + םירועיש 80 - 40 ליג לעמ .2
3 + םירועיש 70 - קשמה זכרמ לש רושיאב - תיאשמ לע הגיהנ דומיל .3
.הגיהנ ינחבמ
.50% הינגד תופתתשה היהת ל"נה תרגסמה לעמ
וביצקת בייוחי ,הגיהנל רפס תיבמ חווידה י"פע ,רועישל תובצייתה יא לע
.דמולה לש
עוציבמ רחואי אל הירואית ןחבמ רובעל ביוחמ היהי הגיהנ דימלת
.םיליגר הגיהנ ירועיש
.הז להונ םויקל יארחא היהי (בכרה ןרדס - ורדעיהב וא) בכר תדעו זכרמ
.וביוחש םינחבמהו םירועישה ירחא בקעמה םייקת תונובשחה תלהנה