'א הינגד

1998 טסוגוא

יפלק - םירבח לאשמב הריחב

:(יפלק) םירבח לאשמב הריחבל םירבוע הפיסאה תוטלחה י"פע
זכרמ ,(םיפסכ להנמ) רבזג ,קשמ זכרמ ,ריכזמ - םידיקפת יאלממ .1
.לגלוט ל"כנמ ,םירבח תדעו זכרמ ,הכירצו םיתוריש ,םדא-חוכ
.תוריכזמב רוביצ ירחבנ םירבח .2
.םייונימה תדעו זכרמ .3
.םייונימה תדעו ירבח .4
.םירבח תדעו ירבח .5
.(51%) ליגר בור - םידמעומ תלבק .6
.םירבח תלבק .7

תארקל הפיסאב ןוידל ואבוי 7.א דע 1.א םיפיעס - ל"נה םידמעומה לכ
.הפיסאב העבצה אלל ,םירבח לאשמב העבצהל ורבעויו העבצהה
ךרעית ,הינגדב םירבח םהירוהש ,הינגד ינב ,םירבח תלבקל העבצהה
.הפיסאב יפלקב

תועיצמה תודעווה תוירחאב (יפלק) םירבחה לאשמב תועבצהה
.תופיסאה תדעוו (םירבח תדעו ,םייונימ תדעו ,תוריכזמ)