'א הינגד

2000 ילוי

ובזעש םינב רובע עויסל םירבח תוינפב לופיט להונ


.1991 תנשמ םיאתמה ןונקתב ורדגוה עויסה תויורשפא *
.ריכזמה לא הייהת רבחה תיינפ *
.תוריכזמה ךותמ םירבח תוינפ תווצב ויהי הינפה לש רושיאהו ןוידה *

תימעפ-דח האוולהו ינש/ןושאר קנעמ
המו םאו ןבל עויסל רבחה לש תואכזה תקידבל יארחא ריכזמה *
רבחה לש ישיאה וקיתב זכורי ךכ לע עצומה) .לצונ רבכ תואכזהמ
.(תורבזגב חתפייש ,ןבה לש ישיא קיתבו תוריכזמב
הילמע) תורבזגל רבעותו ריכזמה י"ע אצות עויסה רושיא לע העדוהה *
.תוריכזמב רבחה לש ישיאה וקיתב קיותי קתעה .הנופה רבחלו (יול

ינש/ןושאר רודיסל קנעמ
הרויו תורבזגל רבחה הנפי עויסה רושיא לע ריכזמהמ העדוהה רחאל *
.קנעמה תא לבקל שקבמ אוה הרוצ וזיאב הילמעל
ליבקמב .תאז תושעל שקיבש ךרדב רבחל קנעמה תרבעהל גאדת הילמע *
ךותמ עצובש קנעמה רועיש לעו עוציבה לע חוויד תוריכזמל רבעוי עוציבל
.תוריכזמב רבחה לש ישיאה קיתב קיותי חווידה .קנעמל תואכזה
.ןבה לש ישיאה קיתב קנעמה לע דועיתה קיותי תורבזגב *

תימעפ-דח האוולה
אללו דדמל הדמצה םע ,םימולשת 24 -ב ויהי האוולהה לש רזחהה יאנת *
.תיביר
תורבזגל רבחה הנפי האוולהה רושיא לע ריכזמהמ העדוהה רחאל *
.הינגד םשב הזוחה לע אוה םג םותחי רבזגה .האוולהה הזוח לע םותחיו
ביצקתמ וביוחי ןיקוליסה ימולשת .וביצקת תוברעב רבחל תנתינ האוולהה
.רבחה
ריבעהל הרוצ וזיאב הילמעל רבחה הרוי האוולהה הזוח תמיתח רחאל *
.האוולהה תא וידיל
ליבקמב .תאז שקיבש ךרדב רבחל האוולהה תרבעהל גאדת הילמע *
לש האוולהה הזוח קתעהו עוציבה לע חוויד תוריכזמל ורבעוי עוציבל
.תוריכזמב ישיאה וקיתב וקיותי הלא .רבחה
היהת ח"הנה .האוולהה לש ןיקוליסה חול תא ח"הנהל ריבעת הילמע *
.ןיקוליסה עוציבל תיארחא
י"ע עצובי ןיקוליסה עוציב ירחא בקעמו האוולהה הזוח לש דועית *
.תורבזגה

םידומילב עויס
המו םאו ןבל עויסל רבחה לש תואכזה תקידבל יארחא ריכזמה *
.לצונ רבכ תואכזהמ
ריכזמה י"ע אצות ,תואכזה יפל ,ופקיהו עויסה רושיא לע העדוהה *
לש ישיאה וקיתב קיותי קתעה .הנופה רבחלו (יול הילמע) תורבזגל רבעותו
.תוריכזמב הנופה רבחה
וריבעיו יול הילמע לא םירוהה ונפי עויסה ןתמל רושיאה תלבק רחאל *
לע תולבקה וא םולשתל תושירדה) םישרדנה םיכמסמה תא הילא
.תשקובמה םולשתה תרוצ תא התא ומאתיו (םולשתה
.ןונקתלו םירוהה םע םוכיסל םאתהב םימולשתה עוציבל גאדת הילמע *
ןבה לש ישיאה קיתב ועצובש םימולשתה לכ דועיתל גאדת הילמע *
,תוריכזמל ל"נש לכ ףוסב עויסה עוציב לע חוויד רבעוי ליבקמב .תורבזגב
.םורופה לש ישיאה קיתב קויתל