'א הינגד

1997 רבמבונ

םייפקשמ

דייטצהל שי םייפקשמ תשיכרב וא יאקיטפוא לצא רוקיב לכ ינפל .1
.םייפקשמה לע יארחאהמ רושיאב

ןיא .יברזר םייפקשמ גוזל יאכז עובק ןפואב םייפקשמ ביכרמש רבח .2
.האירקל םייפקשמל הנווכה
תפוקת רחאל ינש גוז לבקי הנושארל םיעובק םייפקשמ לבקמש רבח
גוז רבחה ףילחי תושדעה ירפסמב יוניש לש הרקמב .הרצק תולגתסה
.יברזרכ שמשי םדוקה גוזהו דחא םייפקשמ

.אפורה תארוה יפל םייפקשמ ונתניי םייניע יחתונמ יבגל .3

:םייפקשמל תורגסמ .4
.םינש שולשל תחא איה תרגסמ תפלחהל תוכזה
תרגסמ תולעל גג ריחמ

האירקל יקלח שומישל
עובקו אלמ שומישל
ח"ש 150
ח"ש 300 - םירבח
ח"ש 150
ח"ש 300 - תורבח
ח"ש 150
ח"ש 140 - םידלי

.רבחה ןובשח לע היהי ביצקתה לעמש תרגסמ ריחמב

:םילייחל םייפקשמ .5
שי םייפקשמב ךרוצ םייק םאב .ל"הצ ןובשח לע םייפקשמ גוזל יאכז לייח
.לצונת וז תוכזש גואדל

:שמש יפקשמ .6
םירבח .םינש 3-ל הנש לכ - (1/3) ללוכה ביצקתב םיבצקותמ שמש יפקשמ
50% רובע השיכרה ןמזב וכוזי יירגוטופ וא תויטפוא שמש יפקשמל םיקוקזש
.בצקותמה םוכסל לעמש ,השיכרה ריחממ

:םידליל םייפקשמ .7
.תרגסמ ללוכ ,ךרוצה יפל ,הצובקה ןובשח לע םייפקשמל יאכז דלי
.4 ףיעסב עבקנש יפל לבגומ תרגסמל ריחמה
.םייברזר םייפקשמב ךרוצ ןיא "3" .סמ דע תושדעב שמתשמל
.יברזר םייפקשמ גוזל דליה יאכז "3" .סמ לעמש תושדעב
.יברזר גוזכ ולא ושמשי םימדוק םייפקשמ ול ויהש דלי

:עגמ תושדע .8
.םייניע אפורמ םשרמ יפל קר ונתניי עגמ תושדע
:עגמ תושדעב שומישל תוביסה
.תושדע לש הובג דואמ רפסמ .1
.דחוימב לודג היינשל תחא ןיע ןיב ינושה .2
.םייניע תלחמ וא ןיעה הנבמ .3
שרפהה רובע תולעב אשיי םייטמסוק םימעטמ עגמ תושדע שכורש רבח
.םיליגרה םייפקשמל לעמש ריחמב
ןתניי ולא םירמוחל ריחמה .םירקי םה תושדע לש הקזחהו יוקינ ירמוח
.תואירבה תודעו ידי לע ורשואיש םירקמל קר

:תומכחותמ תושדע .9
."לקופיב" תושדע לש ריחמל דע םייפקשמ תקפסמ הצובקה
הלאכ םייפקשמ שכורה רבח ."סקולירו" תושדע תקפסמ הניא הצובקה
.50% "לקופיב" ריחמ לעמש ריחמה שרפה תא וביצקתמ םלשי
."סקלפריטנא" תושדע תקפסמ הניא הצובקה

.רבחה ןובשח לע 50% - םייפקשמ ינוקיתו רבש ,ןדבוא .10

50%-ב אשיי םייק גוז ןוכדע ןמזב יברזר םייפקשמ גוז שקבמה רבח .11
.תולעהמ


(ל"ז רניו ןונמא) תואירב .ו